MZ reguluje wojewódzkie plany działania systemu PRM

24 Sierpnia 2018, 16:15 karetka-ratownik medyczny

Informacje o sposobie współpracy jednostek systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne z jednostkami współpracującymi, funkcjonowaniu dyspozytorni medycznej, granicach i symbolach rejonów operacyjnych - zawiera m.in. skierowany do konsultacji projekt rozporządzenia MZ ws. wojewódzkiego planu działania systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne.

Jak wskazało MZ w uzasadnieniu, wprowadzono przepisy odnoszące się do zmian wprowadzonych ustawą.

- Zrezygnowano z charakterystyki potencjalnych zagrożeń życia lub zdrowia mogących wystąpić na obszarze województwa, w tym analizę ryzyka wystąpienia katastrof naturalnych i awarii technicznych w rozumieniu przepisów o stanie klęski żywiołowej - czytamy.

Wzór wojewódzkiego planu działania systemu PRM

Rozporządzenie określa szczegółowy zakres danych objętych wojewódzkim planem działania systemu PRM, a także ramowy wzór takiego planu.

Zawiera on m.in. informacje o jednostkach systemu PRM, centrach urazowych, centrach urazowych dla dzieci oraz jednostkach organizacyjnych wyspecjalizowanych w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych niezbędnych dla ratownictwa medycznego, z uwzględnieniem danych dotyczących:

- liczby, rodzaju i miejsc stacjonowania w poszczególnych rejonach operacyjnych zespołów ratownictwa medycznego, z określeniem obszaru działania dla każdego zespołu,
-  liczby i miejsc stacjonowania specjalistycznych środków transportu sanitarnego wykorzystywanych przez lotnicze zespoły ratownictwa medycznego na potrzeby systemu PRM, wraz z ich zasięgiem działania i czasem działania, oraz informacji o lądowiskach i lotniskach dla specjalistycznych środków transportu sanitarnego wykorzystywanych przez lotnicze zespoły ratownictwa medycznego, w tym o odległościach tych lądowisk lub lotnisk od najbliższego szpitala,
- liczby i rozmieszczenia szpitalnych oddziałów ratunkowych w poszczególnych powiatach,
- liczby i rozmieszczenia centrów urazowych,
- liczby i rozmieszczenia centrów urazowych dla dzieci,
- liczby i rozmieszczenia jednostek organizacyjnych szpitali wyspecjalizowanych w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych niezbędnych dla ratownictwa medycznego, wraz z profilem tych jednostek,
-  liczby i rozmieszczenia szpitali, wraz z: profilem oddziałów, liczbą łóżek, liczbą łóżek możliwą do zwiększenia,

Plan zawiera ponadto informacje o planowanych na kolejne lata nowych, przenoszonych lub likwidowanych jednostkach systemu, centrach urazowych oraz centrach urazowych dla dzieci na obszarze województwa, w szczególności o:
a) liczbie, rozmieszczeniu i rodzaju zespołów ratownictwa medycznego,
b) liczbie i rozmieszczeniu szpitalnych oddziałów ratunkowych,
c) liczbie i rozmieszczeniu centrów urazowych i centrów urazowych dla dzieci;

W planie znajdą się także informacje o liczbie pacjentów urazowych, liczbie pacjentów urazowych dziecięcych oraz liczbie osób
wykonujących zawód medyczny w jednostkach systemu, w szczególności dane dotyczące:

a) wyjazdów zespołów ratownictwa medycznego za rok poprzedni, w przeliczeniu na jeden zespół, rejon operacyjny i województwo obejmujące:

– liczbę wyjazdów zespołów ratownictwa medycznego,
– medianę czasu dotarcia na miejsce zdarzenia,
– maksymalny czas dotarcia na miejsce zdarzenia,
– średni i maksymalny czas trwania akcji medycznej,
– liczbę wyjazdów przekraczających maksymalny czas dotarcia na miejsce zdarzenia,
b) liczby wylotów lotniczych zespołów ratownictwa medycznego na obszarze województwa za rok poprzedni, w przeliczeniu na jeden zespół, obejmujące:
– liczbę wylotów lotniczych zespołów ratownictwa medycznego,
– średni czas interwencji lotniczego zespołu ratownictwa medycznego,
– maksymalny czas interwencji lotniczego zespołu ratownictwa medycznego,
c) liczby pacjentów szpitalnego oddziału ratunkowego oraz izby przyjęć szpitala,
d) liczby pacjentów urazowych oraz liczby pacjentów urazowych dziecięcych,
e) liczby etatów przeliczeniowych osób wykonujących zawód medyczny w jednostkach systemu, o których mowa w art. 32 ust. 1 ustawy;

Adresy dyspozytorni i centrów powiadamiania ratunkowego

Plan zawiera ponadto opis struktury systemu powiadamiania o stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego, w tym informacje o lokalizacji centrów powiadamiania ratunkowego i dyspozytorni medycznych na obszarze województwa, w szczególności informacje dotyczące:
a) adresu dyspozytorni medycznej i centrum powiadamiania ratunkowego,
b) liczby i kwalifikacji zawodowych dyspozytorów medycznych,
c) liczby i godzin pracy stanowisk dyspozytorów medycznych,
d) liczby natężenia i czasu obsługi zgłoszeń przyjmowanych na stanowiskach dyspozytorów medycznych,
e) sposobu organizacji i działania systemów łączności radiowej,
f) sposobu prowadzenia korespondencji radiowej, z wykorzystaniem przydzielonych numerów identyfikacyjnych zespołów ratownictwa medycznego i dyspozytorni medycznych w ramach zapewnienia sprawnej komunikacji między zespołami ratownictwa medycznego, dyspozytorami medycznymi, wojewódzkim koordynatorem ratownictwa medycznego a szpitalnymi oddziałami ratunkowymi,
izbami przyjęć szpitali, centrami urazowymi, centrami urazowymi dla dzieci, jednostkami organizacyjnymi szpitali wyspecjalizowanymi w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych niezbędnych dla ratownictwa medycznego oraz jednostkami współpracującymi z systemem, o których mowa w art. 15 ustawy,
g) współpracy dyspozytorni medycznych oraz organizacji i procedur koordynacji działań jednostek systemu, ze wskazaniem kompetencji i trybu podejmowanych działań, w szczególności w zdarzeniach mnogich i masowych,
h) struktury systemu powiadamiania o stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego w celu dokonania przez przedsiębiorców telekomunikacyjnych zestawienia koniecznych łączy telekomunikacyjnych, zapewniających możliwość niezbędnych przekierowań połączeń z dyspozytorni medycznej do właściwych jednostek organizacyjnych Policji, Państwowej Straży Pożarnej z uwzględnieniem sposobu ich powiadamiania, sposobu obsługi zgłoszeń alarmowych i powiadomień o zdarzeniu z wykorzystaniem systemu zapewniającego ich odbiór oraz obsługę, sposobu funkcjonowania zastępowalności dyspozytorni medycznych oraz sposobu powiadamiania o zdarzeniach właściwych dysponentów zespołów ratownictwa medycznego;

Współpraca wojewody z innymi organami administracji

Plan określa ponadto sposób współpracy wojewody i dysponentów jednostek systemu, o których mowa w art. 32 ust. 1 ustawy, z organami administracji publicznej i jednostkami systemu z innych województw, z uwzględnieniem postanowień zawartych w umowach międzynarodowych
dotyczących współpracy transgranicznej w zakresie ratownictwa medycznego, w szczególności informacje o:
a) procedurach współpracy,
b) kompetencjach i trybie podejmowanych działań,
c) obiegu i wymianie informacji,
d) liczbie i rozmieszczeniu jednostek systemu wzdłuż wojewódzkich granic administracyjnych, ze wskazaniem danych kontaktowych stanowisk dyspozytorów medycznych i stanowisk wojewódzkich koordynatorów ratownictwa medycznego;
6) informację o ujęciu w Rejestrze Jednostek Współpracujących z Systemem Państwowe Ratownictwo Medyczne danych dotyczących liczby, rodzaju i rozmieszczenia jednostek współpracujących z systemem, o których mowa w art. 15 ustawy;
7) opis współpracy jednostek systemu z jednostkami współpracującymi z systemem, o których mowa w art. 15 ustawy, na obszarze województwa, w szczególności informacje o:
a) procedurach współpracy,
b) organizacji wspólnych ćwiczeń i analizie działań ratowniczych oraz procedurach powiadamiania, dysponowania i koordynowania działań ratowniczych w przypadku zdarzeń pojedynczych i zdarzeń powodujących stan nagłego zagrożenia zdrowotnego znacznej liczby osób,
c) kompetencjach i trybie podejmowanych działań,
d) obiegu i wymianie informacji;
8) kalkulację rocznych kosztów działalności zespołów ratownictwa medycznego, z wyłączeniem lotniczych zespołów ratownictwa medycznego.

Koszty działalności zespołów ratownictwa medycznego?

Rozporządzenie przewiduje, że kalkulację rocznych kosztów działalności zespołów ratownictwa medycznego, z wyłączeniem lotniczych zespołów ratownictwa medycznego, sporządza się przy wykorzystaniu danych za rok poprzedni dotyczących m.in. kosztów bezpośrednich działalności zespołów ratownictwa medycznego. 

Jak wskazano w uzasadnieniu projekt wprowadza informacje dotyczące:
1) sposobu współpracy jednostek systemu, o których mowa w art. 32 ust. 1 ustawy, z jednostkami współpracującymi z systemem, o których mowa w art. 15 ustawy, ze szczególnym uwzględnieniem sposobu powiadamiania, alarmowania i dysponowania, organizacji działań ratowniczych na miejscu zdarzenia, analizy działań ratowniczych oraz organizacji wspólnych ćwiczeń, w szczególności obejmujących sytuacje, o których mowa w art. 30 ust. 1 ustawy;
2) funkcjonowania dyspozytorni medycznej;
3) wyjazdów zespołów ratownictwa medycznego;
4) granic i symboli rejonów operacyjnych;
5) liczby pacjentów szpitalnego oddziału ratunkowego oraz izby przyjęć szpitala;
6) liczby pacjentów urazowych oraz liczby pacjentów urazowych dziecięcych;
7) liczby osób wykonujących zawód medyczny w jednostkach systemu.

Przekierowywanie połączeń z dyspozytorni

- Zmiany dotyczące informacji o funkcjonowaniu dyspozytorni medycznej wprowadzające znaczne uszczegółowienie danych m.in. o liczbie stanowisk dyspozytorskich, czasie ich pracy oraz natężeniu i liczbie połączeń obsługiwanych przez dyspozytornie medyczną pozwolą na dokonanie przez przedsiębiorców telekomunikacyjnych zestawienia łączy telekomunikacyjnych, zapewniających możliwość niezbędnych przekierowań połączeń z dyspozytorni medycznej do właściwych jednostek organizacyjnych Policji, Państwowej Straży Pożarnej niezbędnych dla właściwego funkcjonowania systemu powiadamiania o stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego - czytamy w uzasadnieniu.

Planowane SOR-y i zespoły ratownictwa medycznego

Treść rozporządzenia wprowadza usystematyzowanie planowanych do utworzenia jednostek systemu, tj. szpitalnych oddziałów ratunkowych i zespołów ratownictwa medycznego.

- W przypadku szpitalnych oddziałów ratunkowych pozwoli to na właściwą koordynacje wojewody, podmiotu tworzącego i Narodowego Funduszu Zdrowia w procesie uruchamiania nowych szpitalnych oddziałów ratunkowych i zespołów ratownictwa medycznego. Planowanie pozwoli na poprawę dostępności do świadczeń w rodzaju ratownictwo medyczne - wskazało MZ.

Jak będzie działać łączność radiowa?

Ponadto w treści ww. planów znajdzie się informacja o sposobie organizacji i działania łączności radiowej, w tym z wykorzystaniem przydzielonych numerów identyfikacyjnych zespołów ratownictwa medycznego i dyspozytorni, zapewniający sprawną komunikację między zespołami ratownictwa medycznego, dyspozytorami medycznymi, wojewódzkim koordynatorem ratownictwa medycznego a szpitalnymi oddziałami ratunkowymi, izbami
przyjęć szpitali, centrami urazowymi, centrami urazowymi dla dzieci, jednostkami organizacyjnymi szpitali wyspecjalizowanymi w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych niezbędnych dla ratownictwa medycznego oraz jednostkami współpracującymi z systemem.

Rozporządzenie ma wejść w życie od 1 kwietnia 2019 r.

Pełna treść projektu dostępna jest tutaj

Źródło: RCL

AW

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz