Samorządowy tuzin postulatów m.in. do sieci szpitali i kształcenia lekarzy oraz pielęgniarek

27 Sierpnia 2018, 15:38 SZPITAL

Niebawem minie rok od momentu wejścia w życie tzw. sieci szpitali - jednej z ważniejszych reform PiS. Miało być bezpieczeństwo finansowe, a pojawiły się dodatkowe problemy. To skłoniło samorządowców do przygotowania 12 postulatów dotyczących organizacji i finansowania opieki zdrowotnej na poziomie powiatów. Przekazali je już parlamentarzystom. O jakie zmiany walczą? 

- Zorganizowaliśmy konferencję, bowiem chcemy podsumować pierwszy okres funkcjonowania placówek w tzw. sieci szpitali powiatowych NFZ - wyjaśnił starosta gliwicki Waldemar Dombek. - Na naszym terenie działają dwa szpitale powiatowe, w Knurowie i w Pyskowicach. Gdy w październiku ubiegłego roku obydwa znalazły się w sieci, byliśmy zadowoleni, że będą miały dzięki temu zapewnione stabilne finansowanie. Jednak już pierwsze miesiące pokazały problemy, z jakimi muszą się borykać. Trzeba zrobić wszystko, by je jak najszybciej rozwiązać, bo przecież rolą szpitali jest ratowanie zdrowia i życia mieszkańców, a to dobra najcenniejsze - mówi. 

- Wypracowaliśmy wraz z samorządowcami województwa śląskiego propozycje zmian, jakie trzeba wprowadzić, by szpitale powiatowe miały perspektywy normalnego funkcjonowania - informuje Waldemar Dombek. 

Lista propozycji zmian koniecznych dla poprawy sytuacji szpitali powiatowych liczy 12 punktów. Przekazujemy ich treść:

 1. Jak najszybsze wprowadzenie uporządkowanego systemu wynagrodzeń dla wszystkich grup zawodowych jednostek ochrony zdrowia poprzez:

- wyeliminowanie dysproporcji stawki płacy zasadniczej pomiędzy rezydentami, a  lekarzami specjalistami
- wyeliminowanie dysproporcji stawki płacy zasadniczej pomiędzy latami rezydentur, na chwilę obecną lekarz rezydent na pierwszym roku rezydentury specjalizacji deficytowej ma wyższe wynagrodzenie od rezydenta tej samej specjalizacji na trzecim roku rezydentury (który jest już bardziej doświadczony) - sytuacja taka powoduje oczekiwania po stronie starszych rezydentów, iż powstałą różnicę mają pokrywać zakłady pracy na co je na dzień dzisiejszy nie stać

- pełne sfinansowanie ze środków NFZ podwyżek dla personelu, którego wynagrodzenie określone zostało przepisami odgórnymi, przyjęcie podobnej zasady jaka obowiązuje w chwili obecnej w przypadku wypłaty dodatku tzw. Zembalowego dla środowiska pielęgniarskiego, czyli pieniędzy wskazanych na ten cel

 - zmiana przepisów w zakresie ograniczenia pracy lekarzy specjalistów w ramach ich deklaracji otrzymywanego wynagrodzenia, z uwagi na spowodowanie tym olbrzymich braków kadrowych w wielu szpitalach, ujednolicenie i dostosowanie tych przepisów do warunków jakie panują w ochronie zdrowia, żeby wykluczyć sytuacje absurdalne i kryzysowe dla wielu placówek

 - weryfikacja obecnie obowiązujących norm zatrudnienia, które w przypadku ich kolejnych zwiększeń nawarstwią i tak już mocno odczuwalne braki kadrowe oraz powodują wzrost kosztów


2.    Weryfikacja obecnie obowiązujących wymogów NFZ w zakresie konieczności posiadania sprzętu i aparatury medycznej (zdarzają się przypadki, iż zakup danego urządzenia jest niezbędny tylko do spełnienia kryteriów formalnych przy procedurze konkursowej, a w praktyce wykorzystywany jest on sporadycznie i  generuje tylko koszty związane z jego serwisowaniem i utrzymaniem).

3.    Ujednolicenie wyceny świadczeń  medycznych na terenie całego kraju np. wyeliminowanie dysproporcji pomiędzy wyceną świadczeń w nocnej i świątecznej opiece medycznej.

4.    Zmiana wyceny procedur medycznych poprzez uwzględnienie w ich wartości wzrastającego poziomu wynagrodzeń oraz wzrostu cen mediów, leków, sprzętu medycznego, celem zapewnienia możliwości i ciągłości udzielania świadczeń zdrowotnych zgodnie z zawartą umową oraz wzorem z POZ. Automatyczny wzrost tejże wyceny minimum raz w roku o wskaźnik inflacji lub też stałe podnoszenie wyceny świadczeń  proporcjonalnie do wzrostu kosztów związanych z ich wykonaniem. Uwzględnienie współczynnikiem zwiększającym wycenę świadczeń medycznych dla grupy pacjentów najbardziej obciążonych np. po 65 roku życia lub o dużej skali trudności.

5.    Uproszczenie sytemu rozliczeń udzielonych świadczeń medycznych, wyeliminowanie zbędnej biurokracji.

6.    Zapłata za udzielone „ponadlimitowe” świadczenia zdrowotne wynikające z rozliczenia świadczeń w ramach umowy PSZ w okresie rozliczeniowym, chociażby w przypadkach procedur ratujących życie.

7.    Zmiana okresu rozliczeniowego na minimum 12 miesięczny. Obecny podział na okresy rozliczeniowe powoduje, iż np. II półrocze obejmuje zarówno okres wakacji, jak i okres świąt grudniowych, gdzie jest oczywistym, iż pacjenci  w tym czasie nie chcą być zapisywani na zabiegi planowe. Powyższe powoduje, iż w I półroczu mogą powstać ewentualne „nadwykonania”  kontraktu, które nie zostają zapłacone, a w II półroczu „niedowykonania”, które będą miały znaczenie przy ustalaniu kolejnej wysokości ryczałtu na następny okres rozliczeniowy. Okres 12 miesięcy pozwala na optymalizację przyjęć pacjentów biorąc pod uwagę okresy urlopowe, czy też świąteczne, zarówno po stronie zatrudnionego personelu, jak i pacjentów.

 8.    Wprowadzenie obiecywanej przez Ministerstwo Zdrowia zaliczkowej zapłaty w połowie miesiąca i skrócenie terminu płatności za faktury do 7 dni od wpływu do NFZ (tym bardziej, że możliwość generowania faktur często jest blokowana z równych powodów, wynikających bezpośrednio z elektronicznego systemu rozliczeń) - powyższe wpłynęłoby na zwiększenie płynności finansowej jednostek.

9.    Zmiana sposobu kształcenia lekarzy poprzez jego skrócenie przy jednoczesnym obowiązku odbywania praktyk, staży i rezydentur, także na poziomie szpitali powiatowych. Dodanie do programu specjalizacji w zakresie chorób wewnętrznych, chirurgii ogólnej, chirurgii urazowej obowiązku pracy/stażu w SOR.

10.    Zwiększenie limitów miejsc na studia lekarskie. Należy rozważyć także  ograniczenie ilości obecnie funkcjonujących specjalizacji, posiadamy największe rozdrobnienie specjalizacji lekarskich w całej Europie.

11.   Rozważenie możliwości powrotu do kształcenia zawodowego pielęgniarek na  poziomie szkół zawodowych, rozszerzenie godzin kształcenia w trybie magisterskim o godziny specjalizacyjne. Powyższe dałoby szanse, iż kończąc studia magisterskie pielęgniarka posiadałaby już specjalizację.

 12.    Wyłączenie publicznej ochrony zdrowia (w tym również spółek samorządowych) z podległości pod  Ustawę o terminach zapłat w transakcjach handlowych z dnia 08.03.2013 r. wraz z późniejszymi zmianami. Większość naszych jednostek boryka się z problemami finansowymi ze względu na zbyt niską wycenę procedur medycznych, tym samym nieobcym jest możliwość występowania zatorów płatniczych i regulowania zobowiązań po terminie ich zapadalności. Wspomniana ustawa powoduje znaczne uszczuplenie naszych środków finansowych, gdyż poza odsetkami za opóźnienie w zapłacie dopuszcza możliwość naliczania kar finansowych z ww. tytułu. W ten sposób środki finansowe, które powinny być przeznaczone na leczenie pacjentów, czy też poprawę dostępności do usług medycznych są kierowane na spłaty kar, które najczęściej naliczane są przez duże, specjalistyczne jednostki, hurtownie z lekami i sprzętem medycznym.

Anna Grela

Źródło: Powiat Gliwicki

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz

3 komentarze

olala Czwartek, 30 Sierpnia 2018, 19:40
Punkt 11 wprost uwłacza jednej grupie zawodowej. Dlaczego!? Czy pielęgniarki stanowią balast dla systemu opieki zdrowotnej. Niedługo wymrą (średnia wieku ok. 50 lat), proszę poczekać.
olala Czwartek, 30 Sierpnia 2018, 19:37
Punkt 11 wprost uwłacza jednej grupie zawodowej. Dlaczego!? Czy pielęgniarki stanowią balast dla systemu opieki zdrowotnej. Niedługo wymrą (średnia wieku ok. 50 lat), proszę poczekać.
Jan Pacjent Środa, 29 Sierpnia 2018, 23:13
Większych bzdur nie da się już powymyślać!!!