Rekomendacje OZZL dla lekarzy ws. "podwyżki Szumowskiego"

28 Sierpnia 2018, 10:01 ozzl

OZZL wezwało wszystkich lekarzy specjalistów zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w szpitalach, których wynagrodzenie zasadnicze jest niższe niż 6,75 tys. zł do wystąpienia o podwyżkę do tej kwoty gwarantowanej tzw. ustawą Szumowskiego, a także do lekarzy zatrudnionych na kontraktach, aby przeanalizowali korzyści z przejścia na etat i uzyskania kwoty gwarantowanej.

Ogólnopolski Związek Zawodowy Lekarzy wydał rekomendacje dotyczące podwyżek wynagrodzeń dla lekarzy zgodnych z ustawą tzw. 6 proc. PKB na zdrowie.

- OZZL wzywa wszystkich lekarzy zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, których wynagrodzenie zasadnicze jest niższe niż 6750 PLN do wystąpienia do swoich dyrekcji z wnioskiem o podwyżkę do kwoty 6750 PLN, gwarantowanej powyższą ustawą. Prezydium przypomina, że prawo do takiej podwyżki mają lekarze ze specjalizacją (niezależnie od stopnia specjalizacji) - czytamy.

OZZL wyjaśnił, że podwyżki dotyczą lekarzy zatrudnionych w szpitalach i w placówkach udzielających świadczeń zdrowotnych w warunkach całodziennych mających zawarty kontrakt z NFZ. Nie dotyczą zatem lekarzy zatrudnionych w AOS i POZ, których podmiotami prowadzącymi nie są szpitale. Podwyżki dotyczą jednak lekarzy zatrudnionych w AOS (nawet wyłącznie w AOS) - jeżeli ta AOS jest prowadzona przez szpitale – jest to zgodne z interpretacją przedstawioną przez Ministra Zdrowia na spotkaniu w NIL w dniu 1 sierpnia br i później.

Związek przypomniał, że uzyskanie tej podwyżki jest uwarunkowane złożeniem przez lekarza (u swojego podstawowego pracodawcy) oświadczenia, że lekarz zobowiązuje się do nieudzielania odpłatnie tzw. tożsamych świadczeń u innych świadczeniodawców. Prezydium ZK OZZL wzywa wszystkich lekarzy do składania takich oświadczeń i do odpowiedniego ograniczenia zatrudnienia.

OZZL wzywa lekarzy na kontraktach do analizy swojego zatrudnienia

Związek wezwał również lekarzy zatrudnionych na kontraktach (umowach cywilno – prawnych) aby skonfrontowali swoje wynagrodzenia uzyskiwane w ramach kontraktu z kwotą jaką uzyskają na umowie o pracę z wynagrodzeniem zasadniczym w kwocie gwarantowanej przez „ustawę Szumowskiego) czyli 6750 PLN.

- Należy porównać wynagrodzenia uzyskane za pracę w czasie podstawowym wraz z tą samą liczbą dyżurów. Pamiętać należy przy tym, że lekarz zatrudniony na podstawie umowy o pracę otrzymuje łączne wynagrodzenie, na które się składa – obok pensji zasadniczej także dodatek stażowy zależny od liczby przepracowanych lat (1 proc. za 1 rok pracy), co w przypadku specjalistów oznacza w praktyce dodatek od 10 do 20  proc. oraz inne dodatki (np. premie). Dodatek stażowy jest obowiązkowym dodatkiem wynikającym z przepisów prawa w Samodzielnych Publicznych Zakładach Opieki Zdrowotnej, może go nie być w szpitalach funkcjonujących jako spółki prawa handlowego. Dyżury pełnione w ramach umowy o pracę są wynagradzane jak godziny nadliczbowe, co oznacza – oprócz normalnego wynagrodzenia za określoną liczbę godzin pracy na dyżurze, przysługuje także dodatek 50 proc. za każdą godzinę pracy w porze dziennej w dzień powszedni, a 100 proc. za godziny nocne i godziny w dni wolne od pracy (dodatek liczony jest od wynagrodzenia zasadniczego, nie całkowitego). Dodatkowo umowa o pracę daje – w stosunku do kontraktu – kilka korzystnych rozwiązań, jak : obowiązkowy urlop płatny 5 tygodniowy, odpowiedni odpis emerytalno- rentowy (wyższy niż ryczałt płacony przez lekarzy na kontraktach), mniejszą odpowiedzialność, niektóre świadczenia socjalne - wskazuje OZZL.

Ponadto związek zamieścił przykładowe wyliczenie kwot jakie otrzyma lekarz za pracę z 4 dyżurami w miesiącu.

OZZL radzi przechodzić na etaty

W ocenie OZZL lekarze kontraktowi w większości przypadków mają kontrakty mniej korzystne finansowo (netto) niż kwoty, jakie mogą uzyskać po przejściu na umowę o pracę na warunkach przedstawionych w ustawie z dnia 5 lipca 2018 r o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw.

Według związku, oczywistym jest, że – w większości przypadków – wypowiedzenie kontraktu nie może następować „z dnia na dzień”, ale lekarze powinni wykorzystać maksymalnie możliwości wypowiedzenia kontraktu i grupowo zażądać od pracodawcy przejścia na umowę o pracę z gwarantowaną pensją minimalną, jaką przewiduje w/w ustawa.

- Pracodawca może straszyć lekarzy kontraktowych, że nie zechce z nimi podpisać umowy o pracę po ich rezygnacji z kontraktów, jednak – gdy rezygnacja z kontraktów będzie powszechna w danym szpitalu - pracodawca nie będzie miał innej możliwości niż przyjęcie oferty lekarzy. Solidarność lekarska jest tutaj podstawą sukcesu. Możliwe jest – przy takim scenariuszu – zażądanie pensji zasadniczej wyższej niż „minimum Szumowskiego” – pamiętając, że pracodawca uzyska od Rządu środki na podwyżki do 6750 PLN, będzie miał zatem środki aby dodać też coś od siebie - radzi związek.  

Masowe przejście na etaty pokaże rozmiar niedoboru lekarzy?

W ocenie OZZL lekarze powinni masowo skorzystać z możliwości przedstawionych w w/w ustawie, ograniczając – zgodnie z wymogami ustawy – swoje zatrudnienie, aby w ten sposób uświadomić rządzącym rzeczywisty rozmiar niedoboru lekarzy (w stosunku do obecnie obowiązującego zakresu świadczeń refundowanych) i skłonić Rząd do poważnego zajęcia się problemem.

Wentyl bezpieczeństwa

OZZL wzywa lekarzy aby nie obawiali się rezygnować z dodatkowych „tożsamych” świadczeń w trosce o to, że w określonych miejscach zabraknie lekarzy.

-Zwracamy uwagę na przepis art. 8 przedmiotowej ustawy, który daje Narodowemu Funduszowi Zdrowia prawo do ogłoszenia, że w danym miejscu jest deficyt lekarzy. Miejsce takie zostaje wówczas wyłączone z „zakazu konkurencji”. Można zatem śmiało rezygnować z takiej pracy, a później po uzyskaniu podwyżki znowu do niej wrócić (jeżeli faktycznie brakuje tam lekarzy, to NFZ wyłączy to miejsce z „zakazu konkurencji”). W przeciwnym wypadku lekarze będą – tak czy inaczej – pracować w dwóch miejscach tylko za dużo niższe wynagrodzenie - radzi związek.

Do kiedy składać oświadczenia 

OZZL przypomina, że oświadczenia o nieudzielaniu „konkurencyjnych”, „tożsamych” świadczeń należy złożyć najpóźniej do 7 września 2018 roku - piątek, osobiście w dyrekcji szpitala z potwierdzeniem złożenia dokumentu,  a zożenie w tym terminie gwarantuje otrzymanie podwyżki od dnia 1 lipca 2018 roku. Z kolei złożenie po tym terminie daje gwarancję otrzymania podwyżki od pierwszego dnia następnego miesiąca.

Związek podkreślił, że nie ma żadnego „formalnego” lub „zatwierdzonego” albo „obowiązującego” wzoru oświadczenia. Oświadczenie musi zawierać zapis, że dany lekarz zobowiązuje się do nieudzielenia świadczeń, których udzielać nie powinien wg ustawy jeżeli chce skorzystać z podwyżki. 

Jednocześnie OZZL zamieścił przygotowany przez związek wzór oświadczenia specjalisty tutaj. 

Wzory oświadczeń przygotowała i zamieściła na swojej stronie po uzgodnieniu z ministerstwem zdrowia także Naczelna Izba Lekarska. Pisaliśmy o tym w piątek: Są już wzory oświadczeń niezbędnych do otrzymania wyższej pensji przez rezydentów i specjalistów

Źródło:OZZL

AW

Polecamy także:

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz