INFARMA o propozycjach Ministra Zdrowia

04 Grudnia 2015, 12:15

Związek Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA pozytywnie ocenia zapowiedzi Ministra Zdrowia dotyczące priorytetów resortu. Szczególnie zwraca uwagę na otwartość na dialog z partnerami społecznymi. Poniżej pełne stanowisko:

"Związek Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA z satysfakcją przyjął deklaracje Ministra Zdrowia Konstantego Radziwiłła dotyczące priorytetów w ochronie zdrowia. Szczególnie warta podkreślenia jest otwartość resortu na dialog z partnerami społecznymi w procesie stanowienia prawa oraz zapowiedź ujęcia polityki lekowej państwa w ramy jednolitego dokumentu.

Podczas prezentacji informacji o kierunkach planowanych działań resortu na najbliższe cztery lata, Minister Zdrowia odniósł się do kwestii zagwarantowania odpowiedniego poziomu finansowania systemu ochrony zdrowia. Określił się jako zwolennik podwyższenia wydatków publicznych na zdrowie do 6% PKB, czyli poziomu zbliżonego do średniej w krajach OECD. Realizacja tego celu, przy odpowiedniej alokacji środków, może zagwarantować jakościowy skok w ochronie zdrowia, w tym szerszy dostęp pacjentów do nowoczesnych leków i procedur medycznych.

Wśród priorytetów Ministerstwa Zdrowia znalazło się możliwie szybkie uregulowanie polityki lekowej państwa. Zapowiedź wypracowania w tym zakresie oficjalnego dokumentu należy ocenić bardzo pozytywnie. INFARMA stoi na stanowisku, że funkcji takiego dokumentu nie może pełnić ustawa o refundacji leków ze względu na jej ograniczony zakres przedmiotowy i podmiotowy. W tym kontekście istotna jest także deklaracja Ministerstwa dotycząca rzetelnej i kompleksowej oceny efektów funkcjonowania tej ustawy. To niezbędny etap poprzedzający zdefiniowanie zakresu i kierunków zmian w tej ustawie.

Na uwagę zasługuje także deklaracja dalszego ograniczania nadmiernego wywozu leków z Polski. Wprowadzone przez nowelizację ustawy Prawo farmaceutyczne rozwiązania, zdaniem przedstawicieli resortu, powinny zostać uzupełnione. W opinii Wiceministra Zdrowia Krzysztofa Łandy rozwiązaniem problemu może być podwyższenie cen urzędowych przy jednoczesnym obniżeniu efektywnego kosztu ponoszonego przez płatnika poprzez zastosowanie porozumień o dzieleniu ryzyka. Zdaniem INFARMY szersze stosowanie instrumentów dzielenia ryzyka, o których mowa w ustawie o refundacji leków, powinno znacząco poprawić dostęp pacjentów do nowoczesnych leków w ramach systemu refundacyjnego.

Najistotniejszą z zapowiadanych zmian pozostaje jednak deklarowana otwartość Ministerstwa Zdrowia na dialog ze wszystkimi uczestnikami systemu ochrony zdrowia. Minister Konstanty Radziwiłł podkreślał m.in. dążenie do zwiększenia udziału pacjentów w kształtowaniu rozwiązań systemowych. Zkolei wdrażanie nowych aktów prawnych ma się odbywać z odpowiednim wyprzedzeniem, gwarantując tym samym rzetelną ocenę skutków regulacji oraz zapewniając czas na dostosowanie się do wprowadzanych zmian. Z punktu widzenia innowacyjnego przemysłu farmaceutycznego apel o współpracę i wzajemny szacunek oraz stabilność otoczenia jest niezwykle pozytywnym sygnałem."

Źródło: www.infarma.pl

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz