Prezes NRL: potrzebna obszerna interpretacja przepisów o podwyższonych wynagrodzeniach lekarzy

30 Sierpnia 2018, 23:19 nil

Prezes Naczelne Rady Lekarskiej w piśmie skierowanym w czwartek do ministra zdrowia wskazał, że w związku z bardzo licznymi wątpliwościami jakie budzą przepisy ustawy o 6 proc. PKB na zdrowie, dotyczącymi podwyższonych wynagrodzeń dla lekarzy specjalistów i rezydentów, niezbędne jest pilne przygotowanie obszernej interpretacji.

Andrzej Matyja poinformował, że w związku z wejściem w życie ustawy o 6 proc. PKB na zdrowie oraz rozpoczęciem okresu składania przez lekarzy oświadczeń, do Naczelnej Izby Lekarskiej wpływają liczne pytania dotyczące realizacji ww. przepisów oraz sygnały o wątpliwościach dotyczących ich interpretacji, a także informacje o nierespektowaniu przez dyrektorów szpitali uprawnień z tych przepisów wynikających.

- Naczelna Izba Lekarska wychodząc naprzeciw oczekiwaniom środowiska lekarskiego, samodzielnie przygotowała wzory odpowiednich oświadczeń dla lekarzy chcących skorzystać z uprawnienia do podwyższonego wynagrodzenia - przypomniał.

- Jednak liczba wątpliwości jakie przepisy tej ustawy wzbudzają w sytuacjach konkretnych lekarzy, wymaga pilnego przygotowania obszernej interpretacji dotyczącej sposobu realizacji norm ustawy, gdyż komunikat opublikowany na stronie MZ w dniu 28 sierpnia 2018 r. nie wyjaśnia wszystkich wątpliwości wynikających m.in. z rozmaitych form zatrudnienia lekarzy - czytamy w piśmie.

- Wątpliwości interpretacyjne oraz rezerwa z jaką odnoszą się do ich stosowania niektórzy dyrektorzy placówek szpitalnych, sprawiają, że cel regulacji może nie zostać w pełni osiągnięty, a ponadto może skutkować konfliktami pomiędzy pracodawcami i zatrudnionymi - podkreślił szef samorządu lekarskiego.


Co budzi największe wątpliwości?

W piśmie wskazano najistotniejsze wątpliwości, które wymagają pilnego wyjaśnienia przez resort zdrowia:

- Wątpliwości budzi treść komunikatu Ministerstwa Zdrowia opublikowanego w dniu 28 sierpnia 2018 r. Według informacji zawartych w odpowiedzi na pytanie nr 1, lekarz posiadający specjalizację ma zobowiązać się do niewykonywania u innego świadczeniodawcy świadczeń opieki zdrowotnej wykonywanych w warunkach całodobowych lub całodziennych. Dalej komunikat wskazuje, że lekarz zatrudniony u świadczeniodawcy, wobec którego zobowiązał się zgodnie z ww.art. 4 ust. 3 pkt 2 ustawy, a który to świadczeniodawca ma umowę na świadczenia z zakresu leczenia szpitalnego lub umowę na inne świadczenia udzielane w warunkach całodobowych lub całodziennych, może wykonywać świadczenia z zakresów: ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (dalej "AOS"), podstawowej opieki zdrowotnej (dalej "POZ"), rehabilitacji leczniczej i programów zdrowotnych, udzielanych w warunkach ambulatoryjnych - u innego świadczeniodawcy, który ma umowę z NFZ - bez ograniczeń. Wyjaśnienie Ministerstwa dotyczące pytania nr 1 znajduje oparcie w treści ustawy, lecz - naszym zdaniem - niespójne z odpowiedzią na pytanie nr 1 są odpowiedzi na pytania nr 3 i 4 odnoszące się do konkretnych świadczeń zdrowotnych realizowanych w ramach zakresu AOS u innego świadczeniodawcy, gdzie dopuszczalność ich realizacji przez lekarza posiadającego specjalizację warunkowana jest - jak się zdaje - tym że podmiot ten nie może mieć zawartej umowy z NFZ na udzielanie świadczeń, choćby z jednego z zakresów, o których mowa w art. 15 ust.2 pkt 3, 4 ,6-12, 15 i 16 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. To stanowisko zawarte w komunikacie MZ niezasadnie rozszerza zakres zobowiązania lekarza na świadczenia ambulatoryjne, podczas gdy zakazem konkurencji powinny być objęte tylko świadczenia opieki zdrowotnej realizowane w warunkach całodobowych lub całodziennych w innej placówce ochrony zdrowia mającej kontrakt z NFZ - czytamy.

A co z wystawianiem zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne?

- Wątpliwości, w świetle zapisu uniemożliwiającego udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w przypadku, gdy podmiot wykonujący działalność leczniczą ma kontrakt z NFZ w zakresie zaopatrzenia w wyroby medyczne, budzi możliwość wystawiania przez lekarza posiadającego specjalizację, udzielającego w takim podmiocie świadczeń w ramach zakresu AOS, zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne - wskazuje Prezes NRL.

Co z lekarzem posiadającym dwie specjalizacje?

- Wyjaśnienia wymaga również kwestia, czy lekarz posiadający dwie różne specjalizacje zatrudniony na etacie w oddziale szpitalnym i udzielający tam świadczeń opieki zdrowotnej w warunkach całodziennych i całodobowych w ramach jednej z posiadanych specjalizacji, może bez naruszenia przyjętego na siebie zobowiązania z art. 4 ustawy, udzielać w warunkach całodobowych i całodziennych świadczeń opieki zdrowotnej w innym szpitalu mającym kontrakt z NFZ, na oddziale odpowiadającym drugiej z posiadanych specjalizacji ? - czytamy.

Wątpliwości dotyczą też terminu skuteczności oświadczenia o przyjęciu na siebie ograniczeń w wykonywaniu zawodu u innych świadczeniodawców.

NIL wskazał też, że wątpliwości lekarzy budzą przekazywane im przez dyrektorów szpitali informacje o konieczności składania oświadczeń według wzorów przygotowanych przez pracodawcę pod rygorem bezskuteczności oświadczeń złożonych na innych formularzach. - Celowe byłoby jednoznaczne stanowisko MZ skierowane do szpitali, że lekarze mają prawo składać przewidziane przez ustawę oświadczenia na dowolnych drukach - uważa A. Matyja.

Niewykluczone kolejne wnioski o interpretację przepisów

Z uwagi na znaczną liczbę kierowanych do samorządu lekarskiego zapytań i doniosłą dla lekarzy i placówek medycznych wagę poruszonych powyżej zagadnień, NIL zwrócił się o pilne potraktowanie sprawy. Nie wykluczył kierowania dalszych wniosków o interpretację przepisów.
Ponadto Prezes NRL poinformował, że przygotowanych NIL formularz dla lekarzy specjalistów został uzupełniony o wyjaśnienie, że lekarzem posiadającym specjalizację jest zarówno lekarz posiadający specjalizację I, jak i II stopnia, a także lekarz posiadający tytuł specjalisty.

Źródło: NIL

AW

Polecamy także: 

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz