Polityka Lekowa w wykazie prac legislacyjnych rządu. Kiedy przyjęcie dokumentu?

31 Sierpnia 2018, 11:38 leki

W wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów znalazła się Polityka Lekowa Państwa 2018-2022. Podano w jakim czasie miałby ją przyjąć rząd. 

Z informacji na stornie Kancelarii Premiera wynika, że dokument powinien zostać przyjęty we wrześniu. Wpisano bowiem III kwartał 2018 r., a więc został na to już tylko najbliższy miesiąc. 

 

Jaki jest cel dokumentu?

- Zgodnie ze Strategią na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju konieczne jest określenie priorytetów oraz celów państwowej polityki lekowej, z uwzględnieniem konieczności zabezpieczenia pacjentów w  skuteczne i  bezpieczne leki adekwatne dla potrzeb zdrowotnych, wzmocnienie roli i sukcesywnego rozwoju potencjału sektora farmaceutycznego w Polsce - informuje MZ.

Ostatni dokument polityki lekowej państwa obowiązywał w latach 2004-2008 i od tego czasu nie podlegał aktualizacji.

- Po latach prowadzenia reaktywnej polityki lekowej państwa, wynikającej z konieczności odpowiadania na pojawiające się zagrożenia i nieprawidłowości czy też wymogi Unii Europejskiej, konieczne było poddanie aktualnej sytuacji dogłębnej analizie w celu określenia kierunków rozwoju oraz podejmowanych działań - czytamy w opisie projektu.

- Dokument odpowiada obszarom, gdzie zidentyfikowana została konieczność poprawy sytuacji: zapewnienia bezpiecznych i skutecznych leków, dostępnych w odpowiednim miejscu i czasie, stałej poprawa stanu zdrowia populacji, dzięki optymalizacji wydatków publicznych, zapewniających możliwie najszerszy dostęp do skutecznych, bezpiecznych i kosztowo-efektywnych terapii, zmniejszenia zapadalności na choroby zakaźne poprzez skuteczne działania profilaktyczne, wzmacniania i sukcesywnego rozwoju potencjału sektora farmaceutycznego w Polsce, uzyskiwania jak najlepszego efektu zdrowotnego poprzez racjonalizację leczenia farmakologicznego w oparciu o dowody naukowe i wytyczne kliniczne, skuteczny nadzór oraz efektywną współpracę lekarzy i farmaceutów oraz systematycznego podnoszenia efektywności systemu ochrony zdrowia w Polsce i osiągnięcia dodatkowych wyników zdrowotnych dzięki wykorzystaniu systemów informacyjnych.
Wytyczone cele odpowiadają zagrożeniom zdrowotnym Polski wynikającym z zachodzących przemian demograficznych i epidemiologicznych - informuje resort zdrowia.

 

10 celów strategicznych

Proponowane narzędzia i rozwiązania mają według MZ służyć realizacji dziesięć priorytetowych celów szczegółowych:
- poprawy efektywności wykorzystania środków publicznych w celu osiągnięcia jak najlepszego efektu zdrowotnego;
- systematycznego poszerzania katalogu terapii o udowodnionej skuteczności w ramach realizowanego budżetu;
- poprawy zasadności angażowania środków publicznych w finansowanie poszczególnych technologii medycznych oraz świadczeń opieki zdrowotnej;
- systematycznego zmniejszania udziału pacjenta w finansowaniu leków refundowanych;
- zapewniania stabilnego finansowania leków refundowanych;
- poprawy poziomu innowacyjności sektora farmaceutycznego w Polsce;
- zwiększenia bezpieczeństwa i stabilności dostaw leków dzięki większemu udziałowi w rynku leków wytwarzanych przez przemysł farmaceutyczny w Polsce z uwzględnieniem leków biorównoważnych;
- zwiększenia eksportu produktów leczniczych, co umożliwi redukcję deficytu w handlu zagranicznym lekami;
- poprawy ordynacji  lekarskiej  i pielęgniarskiej w celu osiągania coraz lepszych efektów leczenia;
- rozszerzenia dostępu do szczepień ochronnych w celu zmniejszenia zapadalności na choroby zakaźne.

Żadnych skutków finansowych

Dokument ma charakter strategiczny, więc zdaniem ministerstwa nie wprowadza żadnych rozwiązań prawnych ani nie powoduje skutków finansowych.

Proponowane rozwiązania mogą zostać w miarę podejmowanych kolejnych decyzji wdrażane w ramach odrębnych procesów legislacyjnych.

 

AK

Polecamy także:

 

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz