Mazowiecka OIL do MZ ws.wątpliwości dot. podwyższonych wynagrodzeń lekarzy

03 Września 2018, 16:46 Lekarze

Okręgowa Izba Lekarska w Warszawie zwróciła się do ministra zdrowia z prośbą o odpowiedzi na pytania i problemy zgłaszane przez lekarzy, a dotyczące realizacji ustawy z 5 lipca 2018 r. Chodzi o wątpliwości dotyczące podwyższonych wynagrodzeń dla lekarzy specjalistów i rezydentów, którzy spełnią określone warunki.

Izba podkreśliła, że wpływają do niej liczne pytania dotyczące realizacji nowych przepisów oraz poważne wątpliwości dotyczące interpretacji zapisów ustawowych. - Jako jeden z sygnatariuszy porozumienia z 8 lutego 2018 roku, którego ww. ustawa jest de facto pokłosiem czuję się w obowiązku wypełnienia zapisów porozumienia w jego duchu - napisali przedstawiciele samorządu lekarskiego.

- Okręgowa Izba Lekarska w Warszawie wychodząc naprzeciw oczekiwaniom środowiska lekarskiego oczekującego pełnej realizacji porozumienia z 8 lutego 2018 roku traktuje każdą wątpliwość interpretacyjną do ustawy zmieniającej i każde pytanie o zakres obowiązywania ustawy niezwykle poważnie. Wobec powyższego zwracamy się z prośbą do Pana Ministra o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania i problemy zgłaszane przez lekarzy i lekarzy dentystów, członków naszej Izby. Zagadnienia te są zebranymi i pogrupowanymi wątpliwościami interpretacyjnymi - czytamy w liście.

Odpowiedzi do 7 września

OIL oczekuje odpowiedzi przed 7 września 2018 roku, tak, aby lekarze, członkowie izby, mogli otrzymać należne im wynagrodzenie gwarantowane ustawą wraz z wyrównaniem od 1 lipca 2018 roku, zgodnie z klauzulą czasową zawartą w ustawie. - Obawiamy się, że niepewność po stronie lekarzy może prowadzić do ograniczenia udzielanych świadczeń, a tym samym przełożyć się na pogorszenie dostępności pacjentów do świadczeń opieki zdrowotnej - podkreślili.

Lekarze pytają m.in.:

- Czy lekarz/lekarz dentysta posiadający specjalizację, spełniający warunki otrzymania zwiększonego do 6750 zł miesięcznie wynagrodzenia zasadniczego, który w lipcu i sierpniu 2018 roku brał udział w wykonywaniu świadczeń całodobowych lub całodziennych (lub innych wykluczonych w ustawie) w innym niż podstawowe miejscu pracy, po złożeniu oświadczenia o nieudzielaniu świadczeń tożsamych w zakresie wykluczonym w ustawie do dnia 7 września 2018 roku otrzyma wyrównanie z tytułu zwiększonego wynagrodzenia zasadniczego od 1 lipca 2018 roku? Czy złożenie zobowiązania, o którym mowa w art. 4 ust. 3 pkt 2 ustawy zmieniającej wywołuje skutki ex tunc w zakresie możliwości wyrównania wynagrodzenia, pomimo wykonywania przez lekarza świadczenia tożsamego w tym czasie?

Jak podkreślili przedstawiciele OIL, wg. ich interpretacji przepisów prawa Ustawa precyzuje, iż lekarz/lekarz dentysta zobowiązuje się do nieudzielania odpłatnie świadczeń opieki zdrowotnej w warunkach całodobowych lub całodziennych u innego świadczeniodawcy realizującego umowę z NFZ w zakresie określonym w art. 4 ust. 3 pkt 2 ww. ustawy, ze skutkiem od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu złożenia niniejszego oświadczenia. Wobec powyższego, lekarz, jeśli spełnia warunki otrzymania zwiększonego wynagrodzenia może złożyć oświadczenie do 7 września 2018 roku i otrzymać wyrównanie pensji od dnia 1 lipca. Czy Minister Zdrowia podziela tę interpretację?

- Czy, zgodnie z interpretacją Ministra Zdrowia opublikowaną na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia, niewykonywanie tożsamych świadczeń przez lekarzy/lekarzy dentystów specjalistów, w zakresie objętym zakazem oznacza niebranie czynnego udziału w wykonywaniu świadczeń całodobowych lub całodziennych (lub innych objętych wykluczeniem) nawet jeżeli placówka, w której dany lekarz wykonuje inne, niż objęte zakazem świadczenia, posiada kontrakt na któryś z zakresu objęty wykluczeniem ( kontrakt na świadczenia całodobowe lub całodzienne).

Inne z pytań dotyczą m.in. odpracowywania "dodatku patriotycznego", waloryzacji składek ZUS w świetle zmian wprowadzonych ustawą zmieniającą, prawa do wyrównania dla lekarzy przebywających na urlopie wychowawczym (macierzyńskim) w okresie wejścia w życie ustawy. Wątpliwości budzą także kwestie zmiany miejsca pracy, łączenia pracy w szpitalu i AOS, dyżurów, świadczenia usług np. w centrum krwiodawstwa.

Źródło: OIL w Warszawie

AW

Polecamy także:

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz