Sektor ochrony zdrowia i branża farmaceutyczna - kierunek dla polskiej gospodarki

04 Września 2018, 10:17 leki

Ekonomiści wskazują, że budowa gospodarki otwartej na innowacyjności to jedno z kluczowych wyzwań gospodarczych Polski na najbliższe lata.

Sytuacja gospodarcza Polski wyraźnie wskazuje, że dalszy wzrost jej potencjału powinien bazować na nowych, silnych czynnikach rozwojowych. Jedną z branż, która mogłaby zapewnić trwałe i systematyczne wzrosty w tym obszarze, jest farmacja i biotechnologia, które oprócz kreowania innowacji, istotną część z zysków inwestują w procesy badawczo-rozwojowe.

Prognozy firmy doradczej PwC wskazują, że w tylko w tym roku globalne wydatki B+R w sektorze ochrony zdrowia przekroczą kwotę 160 mld euro – tym samym plasując branżę w czołówce najbardziej innowacyjnych. Nie dziwi zatem decyzja Komisji Europejskiej, która niespełna cztery lata temu uznała branżę farmaceutyczną za sektor strategiczny dla przyszłości Europy.
 
Farmacja i biotechnologia motorem wzrostu dla Polski

W ocenie ekonomistów i branżowych ekspertów unijnymi śladami powinna również podążyć polska gospodarka.

- Innowacje kształtują przyszłość medycyny i otwierają nowe możliwości dla pacjentów i lekarzy. Ale innowacje to także rozwój gospodarczy  i większa naszego konkurencyjność kraju na arenie międzynarodowej - podkreśla Dorota Hryniewiecka-Firlej, prezes Związku Pracodawców Innowacyjnych Firma Farmaceutycznych INFARMA.

- Polska znajduje się w momencie, w którym jej wzrost gospodarczy powinien opierać się na nowych, silnych czynnikach rozwojowych. Podstawą tego wzrostu i jego trwałości mogą być także innowacje w ochronie zdrowia – dodaje prezes INFARM-y.

Zdaniem Doroty Hryniewieckiej-Firlej kreując proinnowacyjny ekosystem dla branży farmaceutycznej – zgodny z założeniami „Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju” – decydenci powinni korzystać również z doświadczeń globalnych firm farmaceutycznych. To właśnie ich aktywność w postaci transferu know-how, zakupów produktów i usług na rynku krajowym, budowy kapitału ludzkiego oraz prowadzenia badań klinicznych  na terenie Polski - w istotnym stopniu przyczyniają się do systematycznego zwiększania konkurencyjności polskiej gospodarki.
 
Współpraca z uczelniami


Innowacyjne firmy farmaceutyczne angażują się we współpracę z polskimi uczelniami i instytutami naukowymi, placówkami ochrony zdrowia czy start-up’ami, dzięki czemu tworzą małe, lokalne ekosystemy napędzające rozwój innowacji. Potrzeba jeszcze rozwiązań systemowych pozwalających zbudować wielopłaszczyznową platformę współpracy na poziomie państwowym. Aktywną rolę w tym ekosystemie, poprzez transfer know-how mogłaby odgrywać właśnie branża innowacyjnych firm farmaceutycznych.

Raport firmy analitycznej PEX PharmaSequence przygotowany na zlecenie INFARMA wskazuje, bazując na informacjach od 16 członków tej organizacji, że  wnoszą oni do polskiej gospodarki ponad 5 mld zł wartości dodanej brutto – generując 0,28 proc. PKB. A dodatkowo, uwzględniając efekt bezpośredni, pośredni i indukowany, wygenerowane dzięki ich działalności dochody w gospodarce przekraczają 2,5 mld złotych, a ponad 28 tys. pracowników w gospodarce, w tym w szczególności wysokowykwalifikowanych znalazło miejsca pracy.

Korzyści dla pacjentów

Jak wynika ze wspomnianego raportu, dzięki tworzeniu ośrodków badawczych czy nowoczesnych centr ukierunkowanych na badania kliniczne, co roku blisko 34 tys. pacjentów może skorzystać z nowoczesnych molekuł znajdujących się na różnych etapach prac klinicznych. Dzięki tej aktywności co roku w Polsce innowacyjne firmy przeprowadzają do 400 badań (z czego przeszło połowa są to badania III fazy) w blisko 1400 ośrodkach współpracujących. Liczba ta pozwala zaangażować w proces tworzenia nowych molekuł nawet 4 tys. badaczy.

A to nie jedyne inicjatywy - część z firm innowacyjnych lokuje w Polsce również swoje centra przetwarzania danych, które pomagają zarządzać między innymi weryfikowanie bezpieczeństwa farmakoterapii czy analizowaniu danych z badań klinicznych czy też centra usług wspólnych, w tym wysokospecjalistycznych np. z zakresu bioinformatyki. Te ostatnie zostały stworzone przez niemal połowę z 16 firm ocenianych przez Pex PharmaSequence – a ich główne obszary działania to usługi księgowe, HR, czy IT.  Łączna liczba zatrudnionych w nich specjalistów przekracza 1,5 tys. osób, a wartość usług przez nie świadczonych przekracza 300 mln zł rocznie.
 
Wykorzystać potencjał partnerów i value based healthcare

- System ochrony zdrowia nastawiony na potrzeby pacjentów powinien wykorzystywać potencjał wszystkich uczestników tego systemu, którzy wspólnie mogą zapewnić chorym najskuteczniejsze metody leczenia – podkreśla prezes INFARM-y.

- W tym kontekście zarówno polskie, jak i zagraniczne podmioty powinny być traktowane jako komplementarny ekosystem, którego celem jest zapewnienie efektywności opieki. Na tej podstawie będzie można z powodzeniem budować system oparty o efekty zdrowotne – value based healthcare – dodaje.

Brakuje platformy współpracy pomiędzy poszczególnymi uczestnikami rynku, którzy w praktyce muszą między sobą konkurować. Do tego potrzebne są działania międzyresortowe, zaangażowanie wszystkich interesariuszy, przejrzystość procedur i stabilność przepisów. Pierwszymi zwiastunami tych działań jest zapowiadane przez rząd Premiera Mateusza Morawieckiego wdrożenie rejestrów klinicznych.

O tym jak wykorzystać potencjał wszystkich uczestników systemu ochrony zdrowia, z korzyścią dla pacjentów, ale również dla gospodarki dyskutować będą eksperci podczas panelu dyskusyjnego pt: „Sektor ochrony zdrowia jako część gospodarki nastawionej na rozwój” w ramach Forum Ochrony Zdrowia. Temu, jak wspierać polską gospodarkę, poprzez budowanie wizji Polski jako jednego z wiodących hubów biotechnologicznych w Europie, z udziałem innowacyjnych firm farmaceutycznych, poświęcony będzie również panel dyskusyjny zatytułowany „Biotechnologia 2.0 w medycynie - kierunek dla polskiej gospodarki” w ramach Forum Innowacji.
 
 AM, AK

Polecamy także:

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz