NFZ: 106 kontroli ordynacji lekarskiej w II kwartale 2018 r.

07 Września 2018, 11:08 recepta

106 postępowań kontrolnych ordynacji lekarskiej przeprowadziły oddziały wojewódzkie NFZ w II kwartale 2018 r. W 27 przypadkach nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie ordynacji lekarskiej, zaś pozostałe postępowania zakończyły się negatywną oceną podmiotów kontrolowanych (31 postępowań) lub oceną pozytywną z jednoczesnym wskazaniem uchybie (48 postępowań).

Jak poinformował NFZ, w wyniku przeprowadzonych kontroli stwierdzono nieprawidłowości dotyczące m.in. wystawiania recept niezgodnie z przepisami obowiązującymi w okresie kontroli. 

Chodzi np. o oznaczanie poziomu odpłatności niezgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, przepisywanie leków refundowanych niezgodnie ze wskazaniami refundacyjnymi i/lub w ilości przewyższającej wskazania dotyczące dawkowania oraz niezgodnie z Charakterystyką Produktu Leczniczego, wystawianie recept w trakcie hospitalizacji pacjenta w szpitalu, wystawianie recept o zakresie numerycznym przypisanym innemu podmiotowi.

Ponadto nieprawidłowości dotyczyły prowadzenia dokumentacji medycznej.

Chodziło o nieczytelne i niechronologiczne prowadzenie dokumentacji, brak lub nieczytelne wpisy w dokumentacji medycznej dotyczące porad ambulatoryjnych, wywiadu lekarskiego, badania przedmiotowego, zaordynowanych leków i dawkowania oraz wystawionych recept, brak rozpoznania choroby lub problemu medycznego, brak medycznego uzasadnienia preskrypcji leków oraz ilości opakowań przepisanych na receptach, braki formalne w dokumentacji medycznej (np. brak podpisu i pieczątki lekarza we wpisach bądź przy naniesionych poprawkach, brak/ błędna numeracja stron, brak daty porady) oraz brak adnotacji o liczbie opakowań  zleconego leku, informacji o sposobie dawkowania i wielkości opakowań zaordynowanych leków, rozbieżności danych w dokumentacji medycznej z danymi na receptach, a także błędne dane pacjenta na recepcie.

W trakcie kontroli ujawniono także przypadki braku dokumentacji medycznej.

Źródło: NFZ

AW

Polecamy również:

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz