Jaki efekt kontroli NFZ w aptekach?

07 Września 2018, 11:32 apteka farmaceuta leki

186 z 201 postępowań kontrolnych przeprowadzonych przez Oddziały Wojewódzkie NFZ w aptekach w II kwartale 2018 r. zakończyło się przekazaniem zaleceń pokontrolnych. Tylko w 26 przypadkach nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie realizacji recept refundowanych.

Jak wynika z informacji NFZ, 186 postępowań kontrolnych zakończyło się wystosowaniem zaleceń pokontrolnych. W przypadku 65 postępowań chodziło o negatywną ocenę podmiotów kontrolowanych, a w przypadku 110 postępowań ocena była pozytywna z jednoczesnym wskazaniem uchybień lub nieprawidłowości.

W wyniku przeprowadzonych kontroli stwierdzono nieprawidłowości m.in.: w zakresie danych niezbędnych do realizacji recepty na leki refundowane dotyczących pacjenta, osoby wystawiającej receptę oraz świadczeniodawcy, przepisanych refundowanych leków oraz prawidłowej realizacji recepty przez osobę wydającą lek z apteki.

Chodziło np. o realizację recept pomimo braku, niepełnych lub nieczytelnych danych pacjenta bądź osoby uprawnionej do wystawiania recept, w tym: brak podpisu, pieczątki przy zaordynowanych lekach bądź naniesionych poprawkach, brak daty wystawienia recepty, nieprawidłowe lub niepełne dane dotyczące przepisanych leków, niespełniające wymogów rozporządzenia w sprawie recept lekarskich, realizacja recept przed datą realizacji bądź po dacie ważności, brak potwierdzenia realizacji recepty, tj. brak na rewersie recepty imienia i nazwiska osoby wydającej lek w formie nadruku, pieczęci bądź podpisu,

Kontrole wykazały także przypadki wydania bezpłatnie leków osobom z uprawnieniami dodatkowymi bez ich sprawdzenia oraz odnotowania na rewersie recepty rodzaju i numeru dokumentu potwierdzającego te uprawnienia, wydanie leków w ilości większej niż przepisana przez lekarza, a także gdy lekarz nie określił lub określił nieprawidłowo: sposób dawkowania, wielkość opakowania lub dawkę leku, realizację recept niezgodnie z odpłatnością określoną na recepcie.

Prawidłowe otaksowanie recepty

Kontrole wykazały także uchybienia w zakresie prawidłowego otaksowania recepty i zgodności z danymi przekazywanymi w raportach statystycznych do NFZ, np. niepełne lub nieprawidłowe otaksowanie recept (niepełne lub nieprawidłowe dane itp.); przekazywanie przez apteki w komunikacie elektronicznym innych danych niż odczytane ze zrealizowanych recept w aptekach (w tym: data wystawienia recepty, PESEL pacjenta, REGON świadczeniodawcy, numer prawa wykonywania zawodu lekarza, identyfikator oddziału NFZ); niesprawozdanie uprawnień dodatkowych; niesprawozdanie adnotacji "pro auctore” i „pro familiae"; niesprawozdanie adnotacji „nie zamieniać”; niesprawozdanie daty realizacji "od dnia”; brak informacji o wydaniu odpowiednika; niepodanie informacji o uprawnieniu dodatkowym; nieterminowe przekazanie danych o obrocie lekami w formie Zbiorczych Zestawień Recept; sprawozdanie danych osoby wydającej lek niezgodnie ze stanem faktycznym; podanie w danych o obrocie innego numeru kodowego EAN niż faktyczny dla wydanego leku gotowego lub kod(u) - postaci leku recepturowego zapisanego na recepcie; podanie w danych o obrocie innej ceny hurtowej brutto leku lub surowca farmaceutycznego; podanie w danych o obrocie innej ilości surowca farmaceutycznego niż widniejąca na druku taksacyjnym.

Inne z nieprawidłowości wykrytych podczas kontroli w aptekach to: brak poinformowania OW NFZ o zmianach w ewidencji osób zatrudnionych w aptece, nieprzedstawienia recept do kontroli, braku przedstawienia podstawy dokonania korekty stanu magazynowego „aktualizacja kart zakupów” w  postaci dokumentu zakupu leku tzn. rozchód produktów leczniczych przewyższał ich przychód, braku faktur zakupu leków.

Źródło: NFZ

Polecamy także:

AW

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz