Rozporządzenie w sprawie recept przekazane do publikacji

12 Września 2018, 11:58 recepta

Minister Zdrowia przekazał do publikacji projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie recept. Zmiana rozporządzenia wynikała z konieczności doprecyzowania kwestii realizacji tradycyjnych, papierowych druków.

 

W dokumencie doprecyzowano kwestię m.in. nanoszenia na rewersie druku informacji, które muszą być umieszczane w sposób „czytelny i trwały oraz niebudzący zastrzeżeń co do autentyczności recepty”.

Nowelizacja reguluje również kwestia nadania unikalnego numeru identyfikującego receptę w postaci papierowej

Z przyjętych przez resort przepisów wynika, że w przypadku recept w postaci papierowej, na których przepisano co najmniej jeden produkt leczniczy, środek spożywczy specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrób medyczny, dla którego wydano decyzję o objęciu refundacją w rozumieniu ustawy o refundacji i który ma być wydany za odpłatnością- wówczas dyrektor oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia nadaje unikalny numer identyfikujący receptę.

Proponowane zmiany dotyczą również otaksowania recepty wystawionej w postaci papierowej, które podobnie jak w przypadku recepty w postaci elektronicznej polega na wytworzeniu Dokumentu Realizacji Recepty. Uchylony został obowiązek zamieszczania na drukach recept m.in. numer telefonu apteki albo punktu aptecznego, w którym realizowana jest recepta.

Jednocześnie dokument obliguje do dodania w Dokumencie Realizacji Recepty (w przypadku realizacji e-recepty) informacji o numerze serii wydanego preparatu – tak by w przypadku podjęcia decyzji o wycofaniu z obrotu danej serii leku, farmaceuta mógł szybko skontaktować się pacjentem, który lek już wykupił.

Koniec sprawdzania recept z linijką?

„Proponuje się również w § 8 oraz w § 10 rozporządzenia rozszerzenie katalogu wyjątków dotyczących możliwości realizacji recept. Przypadki te nie będą zawężone wyłącznie do recept, na których przepisano produkty lecznicze objęte refundacją. Proponowane przepisy umożliwiają realizację recepty także w przypadku, gdy recepta pod względem graficznym, jej rozmiar lub kształt nie odpowiadają wzorowi recepty, a dane na recepcie są zamieszczone w sposób czytelny”- czytamy w uzasadnieniu do rozporządzenia.

Rozporządzenie wejdzie w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz