Zamówienia pubiczne: szefowa UZP odwołana. Kto ją zastąpi?

14 Września 2018, 16:02 pieniądze

Małgorzata Stręciwilk została odwołana ze stanowiska Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Dziś powierzono jej obowiązki innej osobie. Komu?

Od dnia 14 września 2018 r.  obowiązki Prezesa Urzędu zostały powierzone Panu Hubertowi Nowakowi, dotychczasowemu wiceprezesowi urzędu.

Prezes Urząd Zamówień Publicznych i UZP to centralny organ administracji rządowej właściwy w sprawach zamówień publicznych, w zakresie określonym ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Misją UZP jest dbanie o przejrzystość procesu udzielania zamówień publicznych, zapewniającą przedsiębiorcom niedyskryminujący dostęp do zamówień publicznych.
Działalność Urzędu polega przede wszystkim na realizacji przedsięwzięć w zakresie:

  • przygotowywania projektów aktów prawnych dotyczących zamówień publicznych oraz opiniowania projektów aktów prawnych w ramach uzgodnień międzyresortowych,
  • wykonywania uprawnień kontrolnych Prezesa,
  • analizy funkcjonowania systemu zamówień publicznych w Polsce,
  • upowszechniania wiedzy z zakresu zamówień publicznych poprzez inspirowanie i organizowanie szkoleń, opracowywanie programów szkoleniowych oraz działalność wydawniczą,
  • wydawania w formie elektronicznej Biuletynu Zamówień Publicznych, w którym zamieszczane są ogłoszenia przewidziane ustawą,
  • zapewnienia warunków organizacyjnych funkcjonowania środków ochrony prawnej w ramach procedury odwoławczej,
  • prowadzenia współpracy międzynarodowej w zakresie zamówień publicznych.

AK

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz