Polityka lekowa została przyjęta przez rząd

18 Września 2018, 12:59 leki

Rada Ministrów przyjęła dziś dokument określający politykę lekową państwa na najbliższe lata. Wcześniej MZ prognozowało, że stanie się to właśnie do końca września. W dokumencie  - jak się dowiedzieliśmy - będą niewielkie zmiany. 

Polityka Lekowa Państwa 2018-2022 zostałą przyjęta przez rząd. Ostatni dokument polityki lekowej państwa obowiązywał w latach 2004-2008 i od tego czasu nie podlegał aktualizacji.

Po co powstał taki dokument?

Według resortu zdrowia, zgodnie ze Strategią na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju konieczne jest określenie priorytetów oraz celów państwowej polityki lekowej, z uwzględnieniem konieczności zabezpieczenia pacjentów w skuteczne i bezpieczne leki adekwatne dla potrzeb zdrowotnych, wzmocnienie roli i sukcesywnego rozwoju potencjału sektora farmaceutycznego w Polsce.

Jak wskazano w opisie projektu, po latach prowadzenia reaktywnej polityki lekowej państwa, wynikającej z konieczności odpowiadania na pojawiające się zagrożenia i nieprawidłowości czy też wymogi Unii Europejskiej, konieczne było poddanie aktualnej sytuacji dogłębnej analizie w celu określenia kierunków rozwoju oraz podejmowanych działań.

Cele strategiczne

W dokumencie zawarto propozycje narzędzi i rozwiązań, które mają posłużyć do realizacji 10 priorytetowych celów szczegółowych:
- poprawy efektywności wykorzystania środków publicznych w celu osiągnięcia jak najlepszego efektu zdrowotnego;
- systematycznego poszerzania katalogu terapii o udowodnionej skuteczności w ramach realizowanego budżetu;
- poprawy zasadności angażowania środków publicznych w finansowanie poszczególnych technologii medycznych oraz świadczeń opieki zdrowotnej;
- systematycznego zmniejszania udziału pacjenta w finansowaniu leków refundowanych;
- zapewniania stabilnego finansowania leków refundowanych;
- poprawy poziomu innowacyjności sektora farmaceutycznego w Polsce;
- zwiększenia bezpieczeństwa i stabilności dostaw leków dzięki większemu udziałowi w rynku leków wytwarzanych przez przemysł farmaceutyczny w Polsce z uwzględnieniem leków biorównoważnych;
- zwiększenia eksportu produktów leczniczych, co umożliwi redukcję deficytu w handlu zagranicznym lekami;
- poprawy ordynacji  lekarskiej  i pielęgniarskiej w celu osiągania coraz lepszych efektów leczenia;
- rozszerzenia dostępu do szczepień ochronnych w celu zmniejszenia zapadalności na choroby zakaźne.

AK

Polecamy również:

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz