Zarządzenie NFZ o obowiązku korzystania świadczeniodawców z e-platform

19 Września 2018, 14:58 lekarz- komputer- laptop- internet- e-zdrowie

Pojawiło się nowe zarządzenie Prezesa NFZ ws. warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju świadczeń zaopatrzenie w wyroby medyczne. Zarządzenie jest uzupełnieniem do ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz zmiany ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych . 

W związku z planowanym od 1 stycznia 2019 r. wdrożeniem rozwiązania informatycznego wspierającego proces obsługi zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne wprowadzono przepis zobowiązujący świadczeniodawcę do korzystania z usługi Elektronicznej Weryfikacji i Potwierdzenia Zlecenia za pośrednictwem serwisów internetowych lub usług informatycznych.

W przypadku niedopełnienia przez świadczeniodawcę obowiązku określonego w ust. 2, z przyczyn leżących po stronie świadczeniodawcy, Fundusz może nałożyć na świadczeniodawcę karę umowną

- Zarządzenie ma na celu ułatwienie pacjentom dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju zaopatrzenie w wyrobu medyczne poprzez możliwość weryfikacji i potwierdzenia zlecenia w trakcie jego wystawiania przez osobę uprawnioną. Świadczeniodawca realizujący zlecenie uzyskuje możliwość weryfikacji uprawnień pacjenta do zaopatrzenia w dany wyrób medyczny - czytamy w uzasadnieniu.

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz