Zmiany przepisów o: POZ, alkoholu, uzdrowiskach

21 Września 2018, 21:33 prawo przepisy

Ukazały się trzy projekty rozporządzeń dotyczących zdrowia. Dotyczą m.in. podstawowej opieki zdrowotnej (pielęgniarek, lekarzy, pacjentów), badania zawartości alkoholu w organiźmie, wymogów wobec uzdrowisk. 

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzorów deklaracji wyboru świadczeniodawcy udzielającego świadczeń w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej  
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia i Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie badań na zawartość alkoholu w organizmie  
Rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wymagań, jakim powinny odpowiadać zakłady i urządzenia lecznictwa uzdrowiskowego

POZ: przesunięcie terminu

Nowelizowane jest rozporządzenie z 12 czerwca 2018 r. w sprawie wzorów deklaracji wyboru świadczeniodawcy udzielającego świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej.

Przepisy rozporządzenia wskazują, iż wejście w życie wzoru deklaracji nastąpi od 1 października 2018 r., jednak na wniosek środowiska pielęgniarek i położnych projekt niniejszego rozporządzenia wprowadza zmianę terminu wejścia w życie wzoru wspólnej deklaracji wyboru - na dzień 1 stycznia 2025 r.

MZ tłumaczy, że termin ten jest spójny z terminem wejścia w życie przepisów ustawy dotyczących konieczności dokonania wyboru lekarza POZ, pielęgniarki POZ oraz położnej POZ, którzy tworzą zespół POZ.

Obecnie mamy: 

33 433 lekarzy POZ, w tym 26 168 posiadających uprawnienia do przyjmowania deklaracji wyboru świadczeniobiorców

19 711 pielęgniarek, w tym 18 544 posiadających uprawnienia do przyjmowania deklaracji wyboru 

6 050 położnych, w tym 5 810 posiadających uprawnienia do przyjmowania deklaracji 

Uzdrowiska - uproszenie części przepisów

Projekt dokonuje nowelizacji przepisów w sprawie wysokości dopuszczalnych strat składników gazowych wód leczniczych w układzie instalacji.

Przewidziano też wprowadzenie granicznych głębokości napełnienia wodą niecki, w zależności od wieku i wzrostu osób kwalifikowanych do korzystania z kąpieli. Zrezygnowano również z niepraktycznego w stosowaniu określania metrażu lustra wody w basenie, jaki powinien przypadać na jedną osobę, na rzecz wskazania, że powierzchnia ta powinna umożliwiać właściwe wykonywanie zabiegów i prowadzenie rehabilitacji.

W przepisie regulującym wymagania dla rehabilitacyjnego basenu uzdrowiskowego zniesiono obowiązek wypełniania go wodą spełniającą wymagania jakościowe dla wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na rzecz wody, która spełnia wymagania sanitarne i jakościowe, zgodnie z obowiązującymi przepisami. - Dotychczasowy wymóg w sposób nieuzasadniony zbyt rygorystycznie normował wymagania dla wody w rehabilitacyjnym basenie uzdrowiskowym, w związku z czym konieczna była jego korekta o proponowane brzmienie, zapewniające właściwą realizację świadczeń w przedmiotowym urządzeniu lecznictwa uzdrowiskowego - pisze MZ. Na wykonanie wszystkich przewidzianych przepisami działań placówki dostaną czas do końca 2021 r. 

Alkomaty i badanie krwi

Projekt dotyczący zawartości alkoholu w organiźmie określa m.in. rodzaje badań, jakie mogą zostać wykonane w celu ustalenia zawartości alkoholu w organizmie tj.:

1. badanie wydychanego powietrza przy użyciu urządzenia elektronicznego dokonującego pomiaru stężenia alkoholu (analizatora wydechu) w wydychanym powietrzu metodą: spektrometrii w podczerwieni lub utleniania elektrochemicznego,
2. badanie krwi.

W przypadku alkomatów badań nie przeprowadza się ich przed upływem 15 minut od chwili zakończenia spożywania alkoholu lub palenia tytoniu, elektronicznych papierosów lub nowatorskich wyrobów tytoniowych przez osobę badaną. Badania dokonywane są z użyciem jednorazowego ustnika, którego opakowanie otworzyć należy w obecności osoby badanej, lub bez użycia ustnika, jeżeli producent analizatora wydechu przewiduje taki sposób jego eksploatacji.

W odniesieniu do badań krwi wskazano, że polega ono na przeprowadzeniu co najmniej dwóch analiz laboratoryjnych krwi pobranej z żyły osoby badanej.

AK

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz