Środa w pigułce

26 Września 2018, 8:35 kalendarz

W dzisiejszym kalendarzu zaznaczamy: posiedzenie Rady ds.Taryfikacji AOTMiT oraz posiedzenie Senatu. Co będzie przedmiotem posiedzeń?

W planach dzisiejszego posiedzenia Senatu:

Ustawa o zmianie ustawy o sposobie ustalanie najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych oraz ustawy o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz niektórych innych ustaw(projekt rządowy) wprowadza gwarantowany próg najniższej płacy zasadniczej dla niemedycznych pracowników działalności podstawowej, np. dyspozytorów medycznych, opiekunów medycznych, sanitariuszy szpitalnych, sekretarek medycznych. W nowelizacji zapisano również korzystniejszy wskaźnik podwyższenia wynagrodzenia dla pielęgniarek z wyższym wykształceniem magisterskim.

Ustawa o Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego(projekt rządowy) reguluje status prawny CMKP i powołanie na mocy ustawy państwowej osoby prawnej, która będzie następcą prawnym dotychczasowego CMKP i zachowa obecną nazwę. Określa również podstawowe zadania (kształcenie podyplomowe w zakresie nauk medycznych i nauk o zdrowiu, prowadzenie badań naukowych i rozwojowych w tej dziedzinie), organy i sposób finansowania CMKP.

Ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych(projekt rządowy) zakłada, że zaświadczenie lekarskie będą mogli wystawiać asystenci medyczni. Lekarz, mający profil informacyjny, upoważni do wystawiania zwolnienia lekarskiego – w jego imieniu i na podstawie dokumentacji medycznej – pracownika wykonującego zawód medyczny lub czynności pomocnicze przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych (pielęgniarki, ratownicy medyczni, sekretarki medyczne). Upoważnienie będzie można wydać na nie dłużej niż 12 miesięcy. W utworzonym Rejestrze Asystentów Medycznych gromadzone będą dane o osobach mających upoważnienia do wypisywania zwolnień, przekazywane Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych do weryfikacji.

 

W planie obrad Rady ds. Taryfikacji przy Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji:

  • Opiniowanie projektów taryf świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń gwarantowanych obejmujących w obszarze: choroby nowotworowe, finansowane w zakresie leczenia szpitalnego oraz ambulatoryjnej opieki specjalistycznej - pakiety diagnostyczne.
  • Opiniowanie projektów taryf świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń gwarantowanych obejmujących zabiegi pomostowania naczyń wieńcowych finansowane w ramach grup JGP: E04–E07.
  • Opiniowanie projektów taryf świadczeń gwarantowanych z zakresu reumatologii finansowanych w ramach JGP: H86–H98.
Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz