Nowe prawo o szkolnictwie wyższym i nauce wyzwaniem dla uczelni medycznych

04 Października 2018, 9:54 lekarze rezydenci

Prof. Marcin Gruchała, rektor Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, zabrał głos w sprawie ustawy 2.0, która weszła w życie w poniedziałek 1 października. W ocenie rektora gdańskiej uczelni medycznej nowe prawo przynosi wiele szans, ale również wyzwań dla dalszego funkcjonowania szkół wyższych.

Prof. Marcin Gruchałą zapewnił, że dołoży wszelkich starań by optymalnie wykorzystać nowe narzędzia i możliwości, jakie daje nowe prawo.

Zmiana modelu finansowania

Głównym wyzwaniem dla uczelni będą kwestie związane z modyfikacją finansowania uczelni. Środki, które dotychczas trafiały do szkół wyższych w formie dwóch dotacjina działalność dydaktyczną oraz statutową (o ścisłym przeznaczeniu) – zredukowano do jednej subwencji. Ostatecznie o ich przeznaczeniu będą decydować władze uczelni – co z jednej strony daje w ocenie rektora dużą swobodę w kształtowaniu organizacji uczelni, z drugiej jednak strony przeniesie ciężar za pozycję i jej rozwój na organy decyzyjne.

Rektor GUMedu zapewnił jednak, że jego celem będzie zachowanie tradycyjnej struktury wydziałowej uczelni i kolegialnego trybu podejmowania decyzji.

- Na najbliższym posiedzeniu zwrócę się do Senatu o powołanie nadzwyczajnej, szerokiej komisji ds. nowego statutu uczelni. Jej zadaniem będzie przygotowanie projektu, który – zgodnie z ustawą – jako propozycję rektora przedstawię do rozważenia Senatowi. Zasady i cele zawarte w ustawie potraktujmy jako szansę dla naszej uczelni na dostosowanie się do wymogów współczesności, przy jednoczesnym dalszym dynamicznym rozwoju jednostki - czytamy w liście do społeczności akademickiej prof. Marcina Gruchały.

Więcej autonomii?

W ocenie rektora GUMedu „Konstytucja dla Nauki” pozostawia szkołom wyższym dużą swobodę i autonomię w kształtowaniu ich organizacji oraz modelu funkcjonowania. To właśnie przyjęte w uczelnianych statutach rozwiązania będą kluczowe dla dalszego kierunku rozwoju szkół wyższych, ich finansowania, co w przyszłości będzie kluczowe dla pozycji uczelni w kraju oraz na arenie międzynarodowej.

- Przepisy nowej ustawy wprowadzają bardzo istotne zmiany – pozbawiając wydziały funkcji podstawowych jednostek, przenoszą uprawnienia do prowadzenia studiów oraz nadawania stopni doktora i doktora habilitowanego w poszczególnych dyscyplinach na uczelnię jako całość. Znikają wymogi minimum kadrowego, a Ustawa 2.0 uzależnia tworzenie nowych kierunków studiów od wyników ewaluacji jakości działalności naukowej. Reforma zakłada również bardziej elastyczne możliwości rozwoju ścieżek kariery akademickiej, zgodnie z którymi nauczyciel będzie mógł być pracownikiem dydaktycznym, badawczym lub badawczo-dydaktycznym – wylicza prof. Marcin Gruchała.

Jednocześnie rektor wskazał, że zmianie ulegnie również sposób oceny działalności naukowej jednostek – ewaluacji podlać ma bowiem aktywność naukowa całej uczelni w określonej dyscyplinie, a nie jak dotychczas poszczególnych wydziałów. W efekcie uczelnie będą zmuszone do powołania międzywydziałowych ciał kolegialnych, które skupiać będą pracowników naukowych prowadzących badania w wybranych dziedzinach.

- Ponadto Ustawa 2.0 w struktury organizacyjne szkół wyższych wprowadza nowy organ – radę uczelni, którą mają współtworzyć również osoby nienależące do wspólnoty akademickiej – dodał prof. Gruchała.

Koniec oceny ilościowej

Ustawa 2.0 zakłada także odejście od filozofii oceny ilościowej na rzecz modelu jakościowego. Ma to nastąpić zarówno w kwestii ewaluacji naukowej, jak również jakości kształcenia studentów.

- Głównym celem ustawodawcy jest dywersyfikacja uczelni na wiodące uczelnie badawcze, badawczo-dydaktyczne i zawodowe, kierując środki na badania naukowe głównie ku uczelniom badawczym. Oczekuje się, iż na skutek zwiększenia efektywności i doskonałości naukowej jednostek na przestrzeni najbliższych lat wyłoni się kilka silnych uczelni, wyraźnie awansujących w międzynarodowych rankingach. (…) Chciałbym, abyśmy wykorzystali konieczne zmiany do realizacji naszego głównego celu strategicznego – uzyskania statusu uczelni badawczej o wysokiej pozycji międzynarodowej- podkreślił prof. Marcin Gruchała.

AM

Polecamy także:

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz