Jest już projekt ustawy o służbach kontrolnych NFZ. Dotyczy też lustracji

10 Października 2018, 20:04 NFZ narodowy fundusz zdrowia

Jak informowaliśmy jako pierwsi, resort zdrowia i NFZ chcą zbudować sprawne służby kontrolujące m.in. placówki medyczne i apteki. Projekt ustawy w tej sprawie trafił dziś do konsultacji. Dotyczy też dyżurów szpitalnych, badań klinicznych i... lustracji. 

MZ planuje centralizację służb kontrolnych, obecnie rozproszonych między poszczególne oddziały wojewódzkie i centralę Funduszu. Pisaliśmy o tym we wrześniu: Projekt MZ: NFZ będzie mieć korpus kontrolerski. Tak jak ZUS 
Teraz projekt przepisów trafił już do konsultacji. 

Proponowane rozwiązanie zakłada utworzenie korpusu kontrolerskiego na poziomie centrali Funduszu, wyposażonego w kompetencje i narzędzia do prowadzenia skutecznej kontroli. Kontrolerzy mają m.in. zdawać specjalne egzaminy - co może spowodować, że część odejdzie z pracy (wielu jest już w zaawansowanym wieku, a młodzi na pensje w Funduszu rzadko chcą pracować). Potrzebne będą więc nowe rozwiązania zachęcające do pracy w NFZ. 

Ministerstwo uważa, że centralne umocowanie służb polepszy planowanie kontroli, ukierunkowanych na wykrycie i potwierdzenie niewłaściwej realizacji umów, zwiększy też efektywność kontroli m.in. przez poprzedzające działania analityczne.

Dla zwiększenia liczby kontrolowanych podmiotów i zmniejszenia uciążliwości kontroli dla świadczeniodawców zakłada się uproszczenie procedur kontrolnych i zwiększenie udziału działań przed kontrolnych, polegających na zdalnym (korespondencyjnym) wyjaśnianiu przez świadczeniodawców zdarzeń stanowiących podstawę ich weryfikacji przez Fundusz.

W zakresie kontroli przeprowadzanych przez ministra zdrowia zakłada się ograniczenie dokumentowania ustaleń z kontroli do wystąpienia pokontrolnego wraz z określeniem trybu odwoławczego. Wprowadzenie jednego dokumentu z kontroli, tj. wystąpienia pokontrolnego, zawierającego ustalenia stanu faktycznego oraz ocenę skontrolowanej działalności oraz ewentualne zalecenia pokontrolne - umożliwi jednoczasowe zapoznanie się jednostki kontrolowanej zarówno z ustaleniami, jak i z oceną skontrolowanej działalności. Wprowadza się jako zasadę komunikację pomiędzy Prezesem Funduszu, kontrolerami a podmiotem kontrolowanym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, co powinno uprościć, przyspieszyć oraz obniżyć koszty przeprowadzanej kontroli.

Jeden raz koszt, wiele lat oszczędności?

Zmiany w kontrolach będą wymagać zmiany systemu IT - koszt planowany jest na poziomie 5 mln zł. Za to już po paru latach NFZ ma generować rok w rok po blisko 92 mln zł "zysku" dzięki wykryciu większej liczby nadużyć. 

Jak to wyliczono? W 2017 r. oddziały wojewódzkie Funduszu przeprowadziły łącznie 1 929 kontroli  - dotyczyły one 2049 umów. Jeśli zsumuje się wartość nienależnie przekazanych środków finansowych w wysokości ponad 40 mln zł, oraz kary umowne w wysokości prawie 13,6 mln zł daje to blisko 54 mln zł, czyli średnio 26 tys. zł w przeliczeniu na jedną skontrolowaną umowę.

Przyjmując taką skuteczność działań kontrolnych docelowe zwiększenie liczby skontrolowanych umów (5.5 tys. rocznie) powinno - w zakresie świadczeń - przynieść rocznie łączny skutek w kwocie 91,64 mln zł.

Założono, że liczba kontroli będzie rosła sukcesywnie, a docelowa sprawność i skuteczność zostaną osiągnięte w piątym roku od wprowadzenia zmiany. 

Zmiany w nocnej i świątecznej opiece

W zakresie organizacji nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej w ramach PSZ proponuje się zwolnienie z obowiązku udzielania świadczeń nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej szpitale zakwalifikowane do I, II i III poziomu PSZ, które realizują tylko jeden profil systemu zabezpieczenia, a jednocześnie umożliwienie realizacji tych świadczeń szpitalom poziomu VI (ogólnopolskim), pod warunkiem posiadania SOR.

Na podstawie pisemnych wniosków składanych przez ww. świadczeniodawców, dyrektor oddziału wojewódzkiego Funduszu będzie decydował o zawarciu umowy na omawiany zakres świadczeń. Ponadto proponuje się zawężenie zakresu świadczeń nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej udzielanych w szpitalach pediatrycznych do świadczeń udzielanych dzieciom, zgodnie z ich profilem działalności.

Dyżury szpitalne

Planowana jest też w tym samym projekcie nowelizacja ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym by zwiększyć racjonalizację wykorzystania zasobów w jednostkach organizacyjnych szpitali wyspecjalizowanych w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych niezbędnych dla ratownictwa medycznego, przez możliwość ich skoncentrowania wyłącznie u tych świadczeniodawców, którzy w stopniu wystarczającym zapewniają dostępność dla potrzeb systemu ratownictwa medycznego na danym terenie.
Szpitale działające w systemie dyżurowym będą mogły ograniczyć obsadę lekarską i pielęgniarską w okresach, w których zgodnie z harmonogramem nie będą pełnić dyżurów, a co za tym idzie, co do zasady, nie będą do nich trafiać pacjenci przywożeni przez zespoły ratownictwa medycznego. Powyższe powinno przyczynić się do lepszego, bardziej elastycznego i efektywnego wykorzystania kadr medycznych w sytuacji ich niedoboru na rynku usług zdrowotnych.

Badania kliniczne

W ustawie Prawo farmaceutyczne  na sponsora badań klinicznych nałożony zostanie obowiązek przekazywania informacji do właściwego oddziału wojewódzkiego Funduszu o uczestnikach badania klinicznego.

Lustracja kontrolerów

Projekt ustawy wprowadza zmiany w ustawie o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów, włączając do katalogu osób obowiązanych do składania oświadczenia, o której mowa w ww. ustawie, kontrolerów. Zmiana ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców ma charakter dostosowujący do zakresu kontroli, który będzie wynikał z nowego Działu IIIA w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Kontrolerzy mają być też szkoleni i zdawać egzaminy. 

Projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw

AK

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz

1 komentarz

Tomek Środa, 10 Października 2018, 22:09
Albo będą podwyżki albo do kontroli wyślecie studentów. Sorry taki mamy klimat.