Rząd liczy na lekarzy i pielęgniarki z państw trzecich?

17 Października 2018, 9:59 lekarze

Ministerstwo Zdrowia oraz Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego kontynuują prace nad zmianą ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych. Jak podkreślają – zmiany w prawie mają ułatwić dostęp do polskiego rynku pracy wykwalifikowanym pracownikom medycznym.

Głównym celem zmian - jak wyjaśnia Piotr Dardziński, wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego - jest ułatwienie dostępu do polskiego rynku pracy wykwalifikowanym pracownikom migrującym z państw trzecich. Wniosek o wpis projektu ustawy do wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów został skierowany w dniu 17 września 2018 roku.

- Inicjatywa w sprawach rozwiązań prawnych w zakresie zawodów medycznych, w szczególności - warunków dostępu do zawodu lekarza oraz farmaceuty i ich wykonywania, należy do kompetencji Ministra Zdrowia- wyjaśnił Piotr Dardziński w odpowiedzi na poselską interpelację Władysława Kosiniaka-Kamysza (PSL).

Tajemnicze MZ

Mniej otwarcie o procedowaniu zmian legislacyjnych informuje resort zdrowia.

- Prace nad zmianami przepisów dotyczących uznawania kwalifikacji są na etapie koncepcyjnym. Dopóki projekt ustawy dotyczącej uznawania kwalifikacji zawodowych uzyskanych poza Polską nie zostanie przekazany do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji publicznych oraz nie zostanie opublikowany na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji, nie jest możliwe udzielenie odpowiedzi na pytania skierowane przez posła (Władysława Kosiniaka-Kamysza- przyp. redakcji)- oceniła wiceminister zdrowia Józefa Szczurek-Żelazko.

 Nostryfikacja pod lupą UE

- Zawód lekarza należy do tzw. zawodów sektorowych objętych przepisami prawa unijnego, tj. dyrektywy 2005/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 września 2005 r. w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych (Dz. Urz. UE L 255 z 30.9.2005, ze zm.). Dla zawodów tych (lekarz, lekarz dentysta, pielęgniarka, położna, farmaceuta, lekarz weterynarii, architekt) dokonano harmonizacji kształcenia, tj. w dyrektywie określono minimalne wymagania, które państwa członkowskie muszą uwzględnić w programach kształcenia w tych zawodach – wyjaśnia Piotr Dardziński. Przypomnijmy, że wymagania te znalazły swe odzwierciedlenie w standardach kształcenia określonych w załącznikach do rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 maja 2012 r. w sprawie standardów kształcenia dla kierunków studiów: lekarskiego, lekarsko-dentystycznego, farmacji, pielęgniarstwa i położnictwa (Dz. U. z 2012 r. poz. 631).

Unijne wymogi zobowiązują państwa członkowskie do weryfikacji kształcenia ukończonego na terenie państw trzecich pod kątem spełniania minimalnych wymagań określonych jej przepisami.

-W Polsce jest to dokonywane w drodze nostryfikacji, zgodnie z zasadami określonymi w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 sierpnia 2015 r. w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów wyższych uzyskanych za granicą oraz w sprawie potwierdzenia ukończenia studiów wyższych na określonym poziomie kształcenia (Dz. U. poz. 1467)- dodaje wiceminister nauki.

Po pozytywnym zakończeniu postępowania nostryfikacyjnego, uczelnia wydaje zaświadczenie o równoważności zagranicznego dyplomu z odpowiednim polskim dyplomem i tytułem zawodowym, co w konsekwencji umożliwia posługiwanie się polskim tytułem zawodowym i wypełnienie pozostałych wymagań (odbycie lub uznanie stażu oraz zdanie Lekarskiego Egzaminu Końcowego) w celu uzyskania prawa wykonywania zawodu lekarza w Polsce.

AM

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz