N. Łojko: NFZ będzie silniejszy

17 Października 2018, 10:33 NFZ

Projekt nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (i innych ustaw), która stanowić będzie podwaliny do utworzenia korpusu kontrolerskiego, nie tylko scentralizuje obszar kontroli prowadzonych przez publicznego płatnika, ale również istotnie rozszerzy jego uprawienia i wzmocni jego pozycję – ocenia radca prawny Natalia Łojko z Kancelarii KRK.

Zdaniem ekspertki kluczowe zmiany związane z projektowanymi zapisami nowelizacji nie tylko sprawią, że kontrola prowadzona przez płatnika będzie bardziej scentralizowana, ale również rozszerzy uprawnienia NFZ do kontroli w zakresie zasadności wyboru leków (nie tylko tych refundowanych), ujednolici tryb kontrolny, a także wprowadzi obligatoryjność sankcji w sytuacjach, kiedy stan faktyczny sprawy nie będzie budzić wątpliwości co do stwierdzonych w trakcie kontroli nieprawidłowości. 

-  Sformułowanie przepisu (NFZ „stosujesankcje wynikające z umowy lub z przepisów prawa”) jest kategoryczne i w zasadzie nie pozwala NFZ na odstępstwa- ocenia Natalia Łojko.

Ważne zmiany obejmą także sponsorów badań klinicznych, którzy będą zobligowani do informowania właściwego oddziału wojewódzkiego NFZ o numerze PESEL uczestnika badaniaklinicznego w terminie 14 dniod dnia włączenia do badania. 

- Jak czytamy w uzasadnieniu: „Pozwoli to Funduszowi kontrolować kwestie zakresu świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych uczestnikom tych badań, a tym samym finansowania tych świadczeń”- dodała ekspertka KRK.

Kontrolerzy wyłącznie po egzaminie

Zaplanowane tworzenie korpusu kontrolerskiego ma bazować na osobach, które przejdą egzamin kwalifikacyjny (jego sposób przygotowania oraz przeprowadzenia określi prezes NFZ), a dyrektorzy wojewódzkich oddziałów funduszu stracą swoje uprawnienia kontrolne. 

Dodatkowo procedury kontrolne w nowej odsłonie będą uproszczone i przyspieszone (a ustalenia pokontrolne będą sprowadzały się do jednego dokumentu tzw. wystąpienia pokontrolnego), pomiędzy kontrolerami, prezesem NFZ oraz kontrolowanymi świadczeniodawcami wprowadzona zostanie komunikacja elektroniczna.

Jak wskazuje Natalia Łojko nastąpi również dalsze skrócenie czasu trwaniakontroli m.in. poprzez „utworzenie uproszczonego trybu weryfikacji danych i wciągania konsekwencji wobec podmiotów kontrolowanych, określenie sytuacji, w których możliwe będzie rozpoczęcie kontroli bez zawiadomienia, umożliwienie wykorzystania w procesie kontroli informacji zgromadzonych przed wszczęciem postępowania kontrolnego, umożliwienie uzyskiwania informacji zgromadzonych w aktach spraw, zbiorach danych, ewidencjach i rejestrach etc. oraz wprowadzenie obowiązku współdziałania z prezesem NFZ organów administracji rządowej i samorządowej, państwowych i samorządowych osób prawnych oraz państwowych i samorządowych jednostek organizacyjnych. 

Zmiana zasad kontroli w samym NFZ 

- Co ciekawe, nowelizacja przewiduje jednocześnie zmiany w zakresie kontroli NFZ przez MZ. Co prawda kilka zmian związanych jest z uspójnieniem z zasadami kontroli przeprowadzanymi przez płatnika, ale wyłączone zostały najbardziej rygorystyczne instrumenty, które nowela dała jednocześnie NFZ- dodała Natalia Łojko. 

Projekt znajduje się obecnie na etapie konsultacji publicznych, a uwagi można składać do 31 października 2018 r. 

AM

Polecamy również:

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz