Standardy profilaktycznej opieki pediatrycznej - RPD o ich wdrożeniu

18 Października 2018, 12:46 DZIECKO NIEMOWLE

Rzecznik Praw Dziecka zwrócił się do Prezesa Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego oraz Prezesa Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej o podjęcie analizy możliwości wspólnego opracowania standardów profilaktycznej opieki pediatrycznej nad dzieckiem. Według Ministra zdrowia, który może ogłosić takie standardy, rekomendacje powinny przygotować właśnie te środowiska.

RPD przypomniał, że w 2008 r. rozpoczął działania na rzecz wdrożenia standardów profilaktycznej opieki pediatrycznej nad dzieckiem do osiągnięcia pełnoletności.

W efekcie tych działań we wrześniu 2015 r. do konsultacji społecznych został przekazany projekt rozporządzenia MZ ws. standardów postępowania medycznego przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki profilaktycznej nad dziećmi i młodzieżą. Celem projektu była poprawa jakości opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą, poprzez określenie podmiotów realizujących profilaktyczną opiekę zdrowotną, warunki jej realizacji, a także zakres tej opieki i częstotliwość wykonywania świadczeń zdrowotnych. Standardy te zostały opracowane w Instytucie Matki i Dziecka i uzyskały akceptację Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego. Jednak prace nad projektem zostały przerwane wraz z zakończeniem VII kadencji Sejmu. 

Standardy profilaktycznej opieki pediatrycznej jako III filar

- Ustalenie i wprowadzenie jednolitej organizacji i zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej sprawowanej nad dziećmi i młodzieżą przez publiczne i niepubliczne podmioty lecznicze, stanowić powinno trzeci element uszczelniający system monitorowania losów dziecka w  ochronie zdrowia – obok Książeczki Zdrowia Dziecka i założeń określonych w ówczesnych standardach postępowania medycznego przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki okołoporodowej sprawowanej nad kobietą w okresie fizjologicznej ciąży, fizjologicznego porodu, połogu oraz opieki nad noworodkiem – podkreśla Marek Michalak.

Jak przypomina, w lipcu 2017 roku zaczęły obowiązywać zmienione przepisy o świadczeniach opieki zdrowotnej, które dają Ministrowi Zdrowia możliwość ogłaszania w drodze obwieszczenia zaleceń postępowania dotyczącego diagnostyki i leczenia w zakresie świadczeń finansowanych ze środków publicznych, odrębnie dla poszczególnych dziedzin medycyny, opracowanych przez odpowiednie stowarzyszenia. 

- W związku z tym Rzecznik zwrócił się do Ministra Zdrowia z prośbą o przekazanie informacji, czy do Ministerstwa wpłynęły zalecenia dotyczące profilaktycznej opieki pediatrycznej nad dzieckiem oraz czy prowadzone są prace nad przygotowaniem obwieszczeń w zakresie dotyczącym diagnostyki i leczenia dzieci. W odpowiedzi  Minister Zdrowia poinformował, że dotychczas nie wpłynął w tej sprawie żaden wniosek towarzystw naukowych o zasięgu krajowym, zrzeszających specjalistów w dziedzinie medycyny mającej zastosowanie w leczeniu dzieci - informuje RPD.

Rzecznik pisze do PTD i PTMR

Rzecznik podkreślił, że w jednej z odpowiedzi Minister Zdrowia wskazał, iż właściwe są tu Polskie Towarzystwo Pediatryczne oraz Polskie Towarzystwo Medycyny Rodzinnej.

W związku z tym, RPD zwrócił się do Prezesa Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego oraz Prezesa Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej o podjęcie analizy możliwości wspólnego opracowania standardów profilaktycznej opieki pediatrycznej nad dzieckiem.

Źródło: RPD

BPO

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz