249 mln zł na stworzenie warunków do dobrego żywienia w szkołach

18 Października 2018, 13:25 jedzenie

22 proc. polskich uczniów ma nieprawidłową masę ciała z powodu złych nawyków żywieniowych. Rozwiązaniem tego problemu ma być zwiększenie świadomości uczniów dot. zdrowego żywienia i zachęcenie ich do spożywania na terenie szkoły produktów w ramach realizowanych programów żywieniowych.

W ramach rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu"  gminy, które zapewnią posiłki będą mogły być zwiększone o 5 proc. Na realizację projektu m.in. w zakresie żywienia w szkołach Rząd zapowiadał przeznaczenie 2,75 mld zł.

Istotnym elementem programu będzie także zapewnienie dzieciom i młodzieży w wieku szkolnym gorącego posiłku przygotowanego w szkolnej stołówce. To umożliwi większą kontrolę nad jakością kupowanych produktów, z których przygotowywane są posiłki, oraz nad procesem ich przygotowywania.

W wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów na IV kwartał br. opublikowano projekt rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji modułu 3, rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” dotyczącego wspierania w latach 2019-2023 organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków.

Celem projektowanych rozwiązań jest wspieranie organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe oraz publiczne szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej, w obszarze zapewnienia możliwości spożycia przez ucznia posiłku podczas pobytu w szkole oraz zapewnienia pomieszczeń umożliwiających bezpieczne i higieniczne spożycie posiłków, co będzie stanowiło realizację opiekuńczej funkcji szkoły.

Rząd poniesie do 80 proc. kosztów dostosowania szkół do wymogów programu 

Projektowane rozporządzenie zakłada, że wsparcie finansowe może być udzielone na:
1) bieżące prace remontowo-adaptacyjne służące poprawie standardu funkcjonowania stołówek szkolnych lub miejsc spożywania posiłków,
2) zakup niezbędnego wyposażenia kuchni w stołówkach szkolnych,
3) zakup niezbędnego wyposażenia miejsc spożywania posiłków.
Projektowane rozporządzenie zakłada obowiązkowy wkład finansowy lub rzeczowy organów prowadzących szkoły w wysokości nie mniejszej niż 20% kwoty kosztów realizacji zadania objętego wsparciem finansowym z budżetu państwa, z tym że w przypadku szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej prowadzonych przez ministra właściwego do spraw kultury i dziedzictwa narodowego wkład własny nie będzie wymagany.\

Maksymalna kwota wsparcia finansowego wynosi:
1) 80 000 zł – na doposażenie i poprawę standardu funkcjonujących stołówek (własnej kuchni i jadalni), doposażenie stołówek, które obecnie nie funkcjonują, tak aby mogły zostać uruchomione lub stworzenie nowych stołówek,
2) 25 000 zł – na adaptację i wyposażenie pomieszczeń przeznaczonych do spożywania posiłków (jadalni).
Wsparcia finansowego udziela się tylko w ramach jednego z ww. działań.

„Posiłek w szkole i w domu”. Pozwoli to na wsparcie w zależności od podjętego działania od ok. 2 472 do ok. 7 911 szkół, co stanowi od ok. 19% do ok. 62% publicznych szkół realizujących kształcenie w zakresie szkoły podstawowej.

Na realizację 3 modułu programu rząd przewiduje przeznaczyć ponad 249 mln zł

JK

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz