Nadzór nad e-papierosami w Biurze do spraw Substancji Chemicznych

19 Października 2018, 12:04 Ministerstwo Zdrowia

Projekt noweli rozporządzenia dot. statutu Biura ds. Substancji Chemicznych został w piątek skierowany do konsultacji społecznych. Przewiduje on że do zadań pracowników biura należeć będzie m.in. przyjmowanie od producentów i importerów zgłoszeń, informacji lub sprawozdań dotyczących wprowadzanych do obrotu wyrobów tytoniowych, papierosów elektronicznych, pojemników zapasowych lub wyrobów ziołowych. Biuro będzie też zbierało informacje o podejrzewanych i niepożądanych dla zdrowia ludzkiego działaniach papierosów elektronicznych lub pojemników zapasowych.

Chodzi o projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie nadania statutu Biura do spraw Substancji Chemicznych.

Jak czytamy w uzasadnieniu celem zmian jest m.in.:

1. Poszerzenie zakresu zadań Biura do Spraw Substancji Chemicznych o zadania wynikające z ustawy z dnia 22 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz. U. poz. 1331) oraz ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. poz. 1490).

2. Wprowadzenie sprawniejszej oraz bardziej racjonalnej struktury organizacyjnej, która pozwoli na optymalne realizowanie zwiększonych zadań Inspektora do spraw Substancji Chemicznych, związanych w szczególności z obowiązywaniem ww. ustawy o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych.

W projekcie przewidziano m.in. wprowadzenie do struktury organizacyjnej dwóch nowych komórek organizacyjnych – Departamentu do spraw Wyrobów Tytoniowych i Powiązanych oraz Departamentu Prawnego i Finansowego

W myśl projektu, do zadań pracowników Biura, zaliczyć należy:
1) przyjmowanie od producentów i importerów zgłoszeń, informacji lub sprawozdań dotyczących wprowadzanych do obrotu wyrobów tytoniowych, papierosów elektronicznych, pojemników zapasowych lub wyrobów ziołowych;
2) wydawanie zezwoleń na udostępnianie po raz pierwszy w celu dalszej sprzedaży albo udostępnianie po raz pierwszy w celu wprowadzenia do obrotu nowatorskich wyrobów tytoniowych;
3) monitorowanie rozwoju rynku wyrobów tytoniowych, papierosów elektronicznych i pojemników zapasowych, biorąc pod uwagę wszystkie dowody, że stosowanie papierosów elektronicznych i pojemników zapasowych prowadzi do uzależnienia od
nikotyny a ostatecznie do spożycia wyrobów tytoniowych;
4) weryfikację maksymalnego poziomu wydzielanych substancji smolistych, nikotyny i tlenku węgla w dymie papierosów;
5) publikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej informacji na temat wyrobów tytoniowych, wykazu priorytetowego dodatków zawartych w papierosach i tytoniu do samodzielnego skręcania;
6) dokonywanie oceny, czy dany wyrób tytoniowy ma aromat charakterystyczny, zawiera środek aromatyzujący, zawiera zakazane dodatki lub zawiera dodatki w ilościach, które znacznie lub w wymiernym stopniu zwiększają jego właściwości uzależniające,
toksyczność lub właściwości CMR, o których mowa w art. 2 pkt 43 ustawy z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1446);
7) przyjmowanie informacji o wszystkich podejrzewanych i niepożądanych dla zdrowia ludzkiego działaniach papierosów elektronicznych lub pojemników zapasowych;
8) nakładanie kar pieniężnych za niedopełnienie obowiązków przewidzianych w ustawie;
9) przyjmowanie opłat wynikających z ww. ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami
używania tytoniu i wyrobów tytoniowych.

Źródło: RCL

BPO

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz