Warszawski samorząd lekarski ws. "bonów patriotycznych" lekarzy dentystów

19 Października 2018, 13:37 dentysta gabinet

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie przyjęło stanowisko ws. uprawnień lekarzy dentystów do zwiększonego wynagrodzenia i umożliwienia skorzystania z „bonu patriotycznego” lekarzom dentystom odbywającym staż specjalizacyjny w formie rezydentury. Według Rady, użyte w ustawie określenie lekarz, dotyczy także lekarzy dentystów.

Według OIL, ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz. 1532) przyznała prawo do zwiększonego o 600 lub 700 złotych wynagrodzenia nie tylko lekarzom odbywającym specjalizację w trybie rezydentury, ale także lekarzom dentystom odbywającym szkolenie specjalizacyjne w tym samym trybie.

W ocenie Prezydium ORL w Warszawie, art. 16j ust. 2b ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 5 lipca 2018 r. nie pozbawia lekarzy dentystów będących rezydentami prawa do zwiększonego wynagrodzenia związanego ze złożeniem deklaracji przepracowania w kraju dwóch z pięciu lat po potwierdzeniu zakończenia szkolenia specjalizacyjnego.

Prezydium wskazuje, że art. 16j ust. 2b ustawy przyznając prawo do zwiększonego wynagrodzenia posługuje się wprawdzie określeniem: „lekarz odbywający szkolenie specjalizacyjne w trybie rezydentury”, ale zgodnie z art. 3 tej ustawy, ilekroć w przepisach ustawy jest mowa o lekarzu bez bliższego określenia, rozumie się przez to również lekarza dentystę.

Prezydium ORL w Warszawie przypomina, że z treści wspomnianego przepisu art. 16j ust. 2b ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty nie wynika w żaden sposób wyraźna wola ustawodawcy zróżnicowania sytuacji prawnej lekarzy i lekarzy dentystów, wobec czego należy przyjąć, że obowiązuje wyrażona w art. 3 ust. 1 ustawy ogólna reguła, iż użyte w ustawie określenie „lekarz” oznacza także lekarza dentystę.

Źródło: OIL

BPO

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz