Normy zatrudnienia pielęgniarek i położnych już opublikowane

22 Października 2018, 16:27 pielęgniarka pacjent łóżko

Rozporządzenie dotyczące norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych zostało opublikowane w piątek w Dzienniku Ustaw. Co przewiduje i od kiedy wejdzie w życie? Jakie są szacunki MZ?

Rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego zostało podpisane 11 października, zaś opublikowane 19 października. Rozporządzenie wchodzi w życie od 1 stycznia 2019 r., jednak przewidziano też okresy przejściowe na dostosowanie się do zmian.

Według ministerstwa nowe przepisy będą lekiem na "problem braku jednolitego minimalnego standardu obsady personelu pielęgniarskiego i położniczego na oddziałach szpitalnych". 

W uzasadnieniu do projektu resort zdrowia podkreślił, że "rozporządzenie wprowadza rozwiązania, które wpłyną pozytywnie na zdrowie ludzi, zapewniając dostępność i utrzymując odpowiednią jakość świadczeń. Pielęgniarki i położne są zatrudnione w podmiotach leczniczych i udzielają świadczeń gwarantowanych zgodnie z kompetencjami".

- Wskazanie dla podmiotów leczniczych wymogu zapewnienia określonej liczby pielęgniarek i położnych prowadzi do: zapewnienia jakości świadczeń udzielanych przez pielęgniarki oraz położne samodzielnie tj. świadczeń pielęgnacyjnych, zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych, rehabilitacyjnych oraz z zakresu promocji zdrowia, zapewnienia udziału pielęgniarek i położnych w świadczeniach realizowanych przez lekarzy i innych pracowników wykonujących zawody medyczne, zmniejszenia liczby powikłań i zakażeń wewnątrzszpitalnych oraz związanych z tym kosztów, zmniejszenia liczby błędów medycznych, a co za tym idzie zmniejszenia kosztów związanych z ordynacją i dystrybucją produktów leczniczych, zapewnienia bezpieczeństwa pacjentów i pielęgniarek/położnych, racjonalnego zarządzania zasobami ludzkimi, planowania środków finansowych na zadania wykonywane przez pielęgniarki/położne - uzasadnia MZ.

- Natomiast w sytuacji niewystarczającej liczby pielęgniarek/położnych może dochodzić do między innymi  do następujących zdarzeń: wydłużenia hospitalizacji, zwiększenia liczby powikłań np. zapalenia płuc, zakażenia odcewnikowe, odleżyny, zwiększenia liczby  zakażeń wewnątrzszpitalnych, zwiększenia liczby upadków, zwiększenia śmiertelności pacjentów, zwiększenia liczby błędów medycznych a w konsekwencji ponownych hospitalizacji – wskazał resort zdrowia.

Ile pielęgniarek brakuje? 

Portal pielęgniarki.info.pl poinformował, że MZ oszacował liczbę brakujących etatów pielęgniarskich.

- W celu zaadresowania tego problemu Minister Zdrowia w treści przedmiotowego projektu zawarł odpowiednie okresy przejściowe pozwalające świadczeniodawcom na dostosowanie się do planowanych zmian. Dostosowanie się przedsiębiorców realizujących świadczenia gwarantowane będzie w dużej mierze polegała na zmianach organizacyjnych dotyczących funkcjonowania podmiotów leczniczych. Koszty związane z zatrudnieniem personelu przez część świadczeniodawców niespełniających proponowanych norm będą tożsame z oszczędnościami wygenerowanymi przez inne podmioty lecznicze, zatrudniające nadliczbowy personel - czytamy. 

A co z kosztami?

- Niemniej jednak przyjmując, iż wszystkie podmioty, które po wprowadzeniu norm miałyby problemy z ich spełnieniem musiałyby zatrudnić łącznie dodatkowo personel na 6 868 etatach. Przyjmując, iż średnie ważone wynagrodzenie brutto pielęgniarki/położnej bez specjalizacji oszacowane w wyniku przeprowadzonego przez Ministerstwo Zdrowia badania ankietowego dotyczącego wysokości wynagrodzeń pracowników medycznych zatrudnionych w podmiotach leczniczych (stan na marzec 2016 r.) wyniosło 3 647 PLN, można oszacować sumaryczny wpływ regulacji na budżety podmiotów medycznych  w ujęciu rocznym na około 300 mln zł - poinformował resort zdrowia.

Pełna treść rozporządzenia dostępna jest tutaj

BPO

 

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz