Nowelizacja ustawy wprowadzi nadzwyczaj szerokie uprawnienia kontrolerom Funduszu

29 Października 2018, 21:22 Lekarze

-Projekt ustawy wprowadza daleko posunięty rygoryzm postępowań kontrolnych prowadzonych przez Narodowy Fundusz Zdrowia- ocenia Naczelna Rada Lekarska. Zdaniem Izby procedowany projekt noweli ustawy mówiący o wprowadzeniu korpusu kontrolerskiego NFZ zapewnia przyszłym kontrolerom zbyt szeroko pojęte uprawnienia, pozwalające na niemalże nieograniczone możliwości reprezentantów oddziału kontrolnego. Lekarze obawiają się m.in. braku transparentności działań kontrolnych, ograniczonych możliwości odwołania się od decyzji oraz ingerencji w kompetencje lekarzy i lekarzy dentystów.

 Zdaniem Izby, rozwiązania zawarte w projekcie są zupełnie odmienne od założeń z ustawy o prawie przedsiębiorców, które określa zasady kontroli i wprowadza ograniczenia, „które mają zapewnić, że prowadzona kontrola nie będzie w istotny sposób zakłócać normalnego funkcjonowania przedsiębiorcy”. 

Przewidziane w projekcie ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw kompetencje kontrolne oraz zasady prowadzenia kontroli czynią z Narodowego Funduszu Zdrowia nadzwyczajną instytucję kontrolną działalności świadczeniodawców.

Kontrola zasadności wyboru leków

Izba negatywnie opiniuje przewidzianą w projektowanych przepisach możliwość prowadzenia kontroli w zakresie zasadności wyboru leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych stosowanych w profilaktyce, leczeniu, rehabilitacji i badaniach diagnostycznych. Zdaniem lekarzy wybór leku należy do lekarza i powinien bazować na posiadanej przez niego wiedzy medycznej. Wprowadzanie kontroli w tym obszarze może krępować lekarza w dokonywaniu, słusznego wedle jego uznania, wyboru.

Ponadto zastrzeżenia Izby budzi treść przepisów mówiąca o możliwość badania i oceny wszelkich dokumentów w tym finansowo-księgowych i osobowych oraz innych nośników informacji. - Tak szeroko zakreślony katalog dokumentów, które mogą być żądane w toku kontroli daje pole do nadmiernych działań kontrolerów, zwłaszcza że odmowa udostępnienia dokumentacji jako niezwiązanej z zakresem kontroli może być uznana za utrudnianie lub udaremnianie kontroli – opiniuje Rada Lekarska.

Kontrola bez protokołu, bez zlecenia Prezesa NFZ, bez możliwości odwołania się

Przepisy proponowane przez Fundusz mówią o odstąpienia od konieczności sporządzania odrębnego dokumentu – protokołu kontroli – zawierającego ustalenia faktyczne. Powoduje to sytuację, w której świadczeniodawca nie ma możliwości odniesienia się do przebiegu kontroli. Ograniczona możliwość odwołania się, nie będzie służyła wyjaśnieniu ewentualnych nieprawidłowości stwierdzonych w toku kontroli. 

-Z doświadczenia podmiotów kontrolowanych wynika, że niejednokrotnie ustalenia faktyczne kontroli były modyfikowane na skutek wniesionych zastrzeżeń. Szybkość postępowania kontrolnego nie powinna być wartością samą w sobie zwłaszcza, jeżeli może skutkować dokonaniem nieprawidłowych ustaleń faktycznych- opiniuje Rada.

Ponadto ustaw umożliwia korpusowi kontrolerskiemu prowadzenie kontroli nie tylko bez uprzedniego zawiadomienia podmiotu, ale także bez jej zlecenia przez Prezesa NFZ. Zdaniem lekarzy odstąpienie od informowania świadczeniodawców o kontroli powinno odbywać się tylko w przypadku kontroli w sytuacjach wyjątkowych, a sama kontrola powinna być przeprowadzona nie tylko na podstawie samej legitymacji służbowej.

Wątpliwości Rady budzą także zapisy mówiące o bezwzględnej wolności do poruszania się po kontrolowanym obiekcie, bez wyłączenia stref zamkniętych oraz ograniczonego wstępu, które mają taki charakter przez wzgląd na bezpieczeństwo pacjentów. Jednocześnie niezapowiedziana kontrola może odbywać się pod nieobecność kierownika podmiotu kontrolowanego. Zdaniem Rady sytuacja kontroli bez osoby nadzorującej placówki nie powinna mieć miejsca.

Nietransparentny system kar

Wątpliwości świadczeniodawców budzi zapis dot. możliwość zastosowania przez Fundusz sankcji poza postępowaniem kontrolnym. Przepis ten nie wskazuje w jaki sposób dochodzi do zastosowania sankcji w szczególności, w jaki sposób informowany o tym fakcie jest świadczeniodawca. Zastosowanie sankcji w sposób określonych w przywołanym przepisie nie może pozbawiać świadczeniodawcy możliwości zakwestionowania zarówno ustaleń stanowiących podstawę zastosowanej sankcji, jak również jej rodzaj lub wysokość. 

Ponadto Rada lekarska odnosi się również do karania samych kontrolerów. Wedle procedowanych przepisów odpowiedzialność karną w okresie 2 lat od dnia sporządzenia wystąpienia pokontrolnego ponosi pracodawca kontrolera, a nie on sam. -W ocenie Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej, to kontroler NFZ ma pełną świadomość ograniczeń związanych z wykonywaniem zadań kontrolera i w przypadku ich naruszenia odpowiedzialność karna powinna obejmować byłego kontrolera, a nie jego pracodawcę – czytamy w stanowisku NRL.

Kontrole powinny oceniać skutki finansowe, a nie ingerować kompetencje lekarzy

Prezydium negatywnie ocenia przewidziane w art. 2 projektu ustawy zmiany w ustawie o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych w zakresie, w jakim:


a) projektowany przepis art. 52a ust. 1 tej ustawy przewiduje możliwość nakładania kar odnoszących się do kwoty refundacji w przypadkach prowadzenia dokumentacji medycznej w sposób niezgodny z przepisami prawa oraz nieprowadzenia dokumentacji medycznej.  W ramach kontroli wystawiania recept badanie i wyciąganie negatywnych konsekwencji w zakresie prowadzenia dokumentacji medycznej ma uzasadnienie jedynie wówczas, gdy z dokumentacji medycznej nie wynikają względy medyczne uzasadniające ordynację zrefundowanego leku. Z powyższych względów z treści projektowanego art. 52 ust. 1 należy wykreślić pkt 3 i 4. Narodowy Fundusz Zdrowia nie jest instytucją odpowiedzialną za weryfikację zgodności z prawem każdego aspektu działalności zawodowej lekarzy i lekarzy dentystów.

Uprawnienia kontrolne Narodowego Fundusz Zdrowia powinny co do zasady sięgać tam, gdzie ewentualne nieprawidłowości działania personelu medycznego wywołują negatywne skutki finansowe po stronie Narodowego Funduszu Zdrowia.


b) projektowany przepis art. 52a ust. 1 pkt 7 przewiduje możliwość nakładania na lekarzy i podmioty wykonujące działalność leczniczą kary w przypadku wystawienia recepty niezgodnie ze wskazaniami zawartymi w obwieszczeniach, o których mowa w art. 37 ustawy refundacyjnej;


Prezydium podkreśla, że w porozumieniu podpisanym przez Ministra Zdrowia z Lekarzami Rezydentami znalazło się zobowiązanie Ministra Zdrowia do przedstawienia Radzie Ministrów projektów aktów prawnych, które przewidywałyby zwolnienie lekarzy z obowiązku wskazywania na recepcie poziomu refundacji leków – co jest równoznaczne z wyłączeniem osób wystawiających receptę z jakiegokolwiek odnoszenia się do kwestii wskazań wynikających z obwieszczeń Ministra Zdrowia.
c) projektowany przepis art. 52a ust. 1 pkt 6 tej ustawy odnosi się do wystawienia recepty niezgodnej z uprawnieniami pacjenta. 


Samorząd lekarski od wielu lat konsekwentnie postuluje likwidację spoczywających na lekarzach i lekarzach dentystach obowiązków o charakterze niemedycznym, związanych z ustalaniem uprawnień pacjentów do refundacji leków, w tym poziomu tej refundacji.


d) projektowany przepis art. 52a ust. 2 tej ustawy przewiduje możliwość nakładania kary umownej w kwocie do równowartości kwoty refundacji za okres objęty kontrolą. 


Projektowany przepis, określając jedynie górną granicę możliwej kary, nie zawiera żadnego wskazania co do miarkowania nakładanej kary w zależności od wagi stwierdzonych uchybień czy ich liczby w kontrolowanym okresie.

Mając na uwadze, że kontrole ordynacji lekarskiej realizowane dotychczas przez NFZ obejmowały niejednokrotnie okresy wielu miesięcy a nawet ponad roku, projektowany przepis nie zabezpiecza kontrolowanego przed nałożeniem rażąco wygórowanych kar nieadekwatnych do stwierdzonych uchybień.

 źródło: NIL

JK

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz