Projekt noweli ws. przeciwdziałania narkomanii i ws. walki z problemem alkoholowym

30 Października 2018, 10:07 psycholog psychiatria pacjent lekarz terapia
Do konsultacji publicznych w poniedziałek (29. Października) skierowano projekty nowelizacji ustawy odnoszące się do ustaw o przeciwdziałaniu narkomanii oraz walce z problemem alkoholowym. 

 

Trzy projekty nowelizacji dostosowują się do przepisów z dnia 20 lipca br. O zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Zgodnie z przepisami noweli zmieniono brzmienie jednego z artykułów w zakresie nazewnictwa z „specjalisty terapii uzależnień” na „specjalistę psychoterapii uzależnień”. Wprowadzenie zmian wiąże się z koniecznością ujednolicenia przepisów w obszarze szkoleń certyfikujących oraz oddziałów leczenia uzależnień i opieki nad osobami uzależnionymi.

Celem zmian jest m.in. ujednolicenie nazewnictwa oraz kryteriów jakie powinny spełniać osoby ubiegające się o certyfikat wydawany przez Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii oraz Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Osoby otrzymujące certyfikat specjalisty terapii uzależnień wydawany przez Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii oraz osoby uzyskujące certyfikat specjalisty psychoterapii uzależnień wydawany przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych posiadają równorzędny zakres uprawnień. Od 2011 r. funkcjonowała rozbieżność w zakresie katalogu kierunków studiów wyższych jakie uprawniają do udziału w szkoleniach certyfikujących prowadzonych przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii. 

Certyfikat specjalisty terapii uzależnień może otrzymać osoba po ukończonych studiach wyższych. Natomiast certyfikat specjalisty psychoterapii uzależnień osoba, która posiada tytuł zawodowy lekarza lub tytuł zawodowy magistra pielęgniarstwa lub osoba, która uzyskała tytuł magistra uzyskany po studiach na kierunkach psychologia, pedagogika, pedagogika specjalna, socjologia, resocjalizacja, nauki o rodzinie, teologia lub filozofia.

Projektowane przepisy nie wprowadzają zmian co do sposobu organizacji, funkcjonowania i rodzajów podmiotów leczniczych wykonujących świadczenia stacjonarne i całodobowe oraz ambulatoryjne w sprawowaniu opieki nad uzależnionymi od alkoholu, a także w odniesieniu do sposobu współdziałania podmiotów leczniczych z instytucjami publicznymi i organizacjami społecznymi w zakresie sprawowania opieki nad uzależnionymi od alkoholu.

źródło: Projekt 1, Projekt 2, Projekt 3

JK

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz