Więcej na stypendia dla młodych naukowców

31 Października 2018, 10:22 laboratorium

Resort nauki i szkolnictwa wyższego przedstawił do konsultacji projekt w sprawie ministerialnych stypendiów dla studentów i młodych naukowców. Zgodnie z zapisami projektu kwoty wypłacanych stypendiów wzrosną, ale będą one przyznawane 840 studentom i 170 młodym naukowcom.

Resort kierowany przez Jarosława Gowina przygotował dokument, w którym dookreślił m.in. katalog znaczących osiągnięć naukowych, artystycznych i sportowych, jakimi musi się legitymować student, a także katalog znaczących osiągnięć w działalności naukowej młodego naukowca, które są podstawą do przyznania ministerialnego wsparcia. W dokumencie wskazano również, w jaki sposób powinny zostać one udokumentowane, a także wprowadzono kryterium do przyznawania stypendiów dla studentów wykazujących się znaczącymi osiągnięciami naukowymi, artystycznymi lub sportowymi, dotyczące postępów w procesie kształcenia studenta – zapis ten ma umożliwić przyznawanie stypendiów również tym studentom, którzy powtarzają rok studiów.

W projekcie dookreślono również tryb oceny wniosków o  przyznanie stypendiów i ustalono maksymalną wysokość stypendiów. W przypadku studentów – 17 000 zł (wypłacanego jednorazowo) natomiast dla wybitnych młodych naukowców, w tym dla doktorantów – 5 390 zł (wypłacanego miesięcznie). Jednocześnie chcąc utrzymać poziom finansowania na poziomie dotychczasowym- który w latach 2014-2018 wynosił około 14,3 mln złotych(w kwocie tej były uwzględniane dotychczasowe stypendia przyznawane doktorantom) – resort nauki określił maksymalną liczbę stypendiów przyznawanych corocznie studentom i młodym naukowcom. Pierwszych będzie maksymalnie 840, natomiast w przypadku młodych naukowców limit wyniesie 170, z czego 50 proc. będą stanowić będą stypendia dla doktorantów. W projekcie ustalono także sposób wypłacania stypendiów, które będą wypłacane przez uczelnię ze środków finansowych przekazanych na ten cel przez resort nauki.

Uwagi do projektu przesyłać można do 21 listopada 2018 roku.

 AM

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz