Zarządzenie NFZ ws. dofinansowania na informatyzację

06 Listopada 2018, 12:17 komputer informatyzacja

We wtorek Narodowy Fundusz Zdrowia opublikował zarządzenie w sprawie warunków rozliczania środków pochodzących z dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zakupu urządzeń informatycznych i oprogramowania oraz kosztów niezbędnego szkolenia świadczeniodawców.

Zarządzenie reguluje formę rozliczania środków przekazywanych świadczeniodawcom z NFZ na pokrycie: zakupu urządzeń informatycznych; zakupu oprogramowania i  kosztów niezbędnego szkolenia świadczeniodawców.

Zwrot 65 proc. poniesionych wydatków 

Ustalanie wysokości środków przekazywanych uprawnionemu świadczeniodawcy na podstawie wniosku o udzielenie dofinansowania, odbywa się na następujących zasadach:

1) kwota dofinansowania zakupu urządzeń informatycznych i oprogramowania oraz niezbędnego szkolenia świadczeniodawcy dla jednego świadczeniodawcy nie może przekroczyć:

a) 65% poniesionych wydatków bez podatku VAT, w przypadku niezłożenia przez świadczeniodawcę oświadczenia o braku możliwości odliczenia podatku VAT, przy czym poniesione wydatki nie mogą być wyższe niż 3 500 zł na jednego lekarza zgłoszonego do realizacji umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, zwanego dalej „lekarzem POZ”,

b) 65% poniesionych wydatków z podatkiem VAT, w przypadku złożenia przez świadczeniodawcę oświadczenia o braku możliwości odliczenia podatku VAT, przy czym poniesione wydatki nie mogą być wyższe niż 3 500 zł oraz podatek VAT na jednego lekarza POZ;

2) w przypadku wydatków przekraczających kwoty, o których mowa w pkt 1, dofinansowanie liczone jest od kwoty 3 500 zł lub 3 500 zł oraz podatek VAT, o których mowa odpowiednio w pkt 1 lit. a i b;

3) wysokość dofinansowania dla jednego świadczeniodawcy jest uzależniona wprost proporcjonalnie od liczby lekarzy POZ wystawiających zaświadczenia lekarskie;

4) dofinansowanie może zostać przyznane na nie więcej niż czterech lekarzy POZ wystawiających zaświadczenia lekarskie w miejscu udzielania świadczeń opieki zdrowotnej u jednego świadczeniodawcy, a w przypadku świadczeniodawców udzielających świadczeń opieki zdrowotnej w więcej niż jednym miejscu udzielania świadczeń opieki zdrowotnej - na nie więcej niż cztery miejsca udzielania świadczeń opieki zdrowotnej (wniosek o udzielenie dofinansowania składa się w oddziale Funduszu właściwym dla siedziby uprawnionego świadczeniodawcy);

5) dofinansowaniem mogą być objęte wydatki poniesione przez świadczeniodawców na zakup urządzeń informatycznych i oprogramowania oraz niezbędnego szkolenia świadczeniodawcy w 2018 r., pod warunkiem, że zostały sfinansowane ze środków własnych świadczeniodawcy, przed złożeniem wniosku o udzielenie dofinansowania;

6) dofinansowaniem mogą być objęte wydatki poniesione przez świadczeniodawców na szkolenia z zakresu kompetencji cyfrowych osób wystawiających zaświadczenia lekarskie i osób upoważnionych do wystawiania takich zaświadczeń.

Środki są przekazywane uprawnionemu świadczeniodawcy w terminie 14 dni od dnia złożenia w siedzibie właściwego oddziału Funduszu poprawnego wniosku o udzielenie dofinansowania, na rachunek bankowy wskazany w tym wniosku.

Termin zakończenia przekazywania przez oddział Funduszu uprawnionym świadczeniodawcom środków upływa w dniu 31 grudnia 2018 r.

JK

źródło: NFZ

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz

1 komentarz

Maria Wtorek, 15 Stycznia 2019, 14:05
Czy dotacja celowa na informatyzacje POZ podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym