Fundacja Alivia zgłasza uwagi do założeń strategii NFZ na lata 2019-2023

15 Listopada 2018, 12:09 pismo dokument podpis

W zeszłym tygodni konsultacji publicznych skierowano projekt założeń strategii Narodowego Funduszu Zdrowia na lata 2019-2023. Po zapoznaniu się z treścią zapisów dokumentu Fundacja Alivia zgłasza swoje uwagi w zakresie zapisów dot. m.in. premiowania świadczeniodawców oraz monitoringu efektywności i zasadności świadczeń.

Fundacja Onkologiczna Alivia wysoko ocenia przedstawione dokumenty oraz koncentrację strategii na dostarczenie wartości dla pacjenta. Z radością przyjęto fakt zwrócenia uwagi na fundamentalne znaczenie pomiaru i promowania jakości oraz efektywności opieki nad pacjentami. Jednocześnie, po wnikliwej analizie dokumentu przekazuje następujące uwagi do dokumentu:

 

Obecnie brzmienie dokumentu tj. "Wprowadzenie elementów systemu oceny jakości i efektywności do procesu kontraktowania świadczeń”", dotyczy wyłącznie jakości udzielanych świadczeń. Pełna ocena procesu wydatkowania środków publicznych powinna również oceniać efektywność kliniczną opieki - zwraca uwagę Fundacja.

Odniesiono się również do zapisów mówiących o stworzeniu mechanizmów pomiaru i wyznaczaniu celu podniesienia efektywności wydawania środków publicznych. Fundacja zwraca uwagę na powyższy zapis i przekonuje, że obecnie Narodowy Fundusz Zdrowia posiada ograniczone informacje o jakości udzielanych świadczeń. - Poprawa tego wskaźnika powinna być poprzedzona pomiarem, z przyczyn metodologicznych - czytamy.

 Zapis w brzemieniu "budowa systemu premiowania ośrodków, w których opieka nad pacjentami jest zgodna ze standardami opracowanymi przez NFZ (m.in. na podstawie danych z rejestrów) oraz międzynarodowych towarzystw naukowych " budzi niepokój Fundacji. Alivia zwraca uwagę, że zapis może być niezgodny z art. 6 ust. 1 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta mówiący o leczeniu zgodnym z aktualną wiedzą medyczną. 

Ponadto zapisy ustalone w zakresie mechanizmu budowania zaufania Funduszu mówiące o premiowaniu opieki o wysokiej jakości i efektywności diagnostyki i leczenia "budzą wątpliwości co do spójności strategii". 

W projekcie założeń strategii NFZ wskazano także, że "celem jest uzyskanie rezultatów poprzez dostarczanie usług publicznych o wyższej jakości, z korzyścią zarówno dla społeczeństwa, jak i dla interesu publicznego oraz kontrola i odpowiedzialność za wyniki."

- Z ekonomicznego punktu widzenia kierunek optymalizacji powinien być jeden. Albo rezultat można osiągnąć przy niższych kosztach albo poprawa rezultatu może zostaćosiągnięta w ramach dostępnych środków. Wobec planowanego wzrostu wydatków publicznych na system ochrony zdrowia zaproponowano brzmienie zgodne z drugim kierunkiem - ocenia Fundacja.

Fundacja zwraca również uwagę na następujący zapis:

Budowanie współpracy ześrodowiskiem ekspertów oraz zwiększenie społecznego monitoringu efektywności systemu opieki zdrowotnej poprzez przyjęcie zasad udostępniania informacji zbieranych przez NFZ w celu prowadzenia badań naukowych oraz raportów na rzecz optymalizacji systemu opieki zdrowotnej w Polsce

-Uregulowanie dostępu do danych NFZ poprzez przyjęcie jednolitej i przejrzystej regulacji pozwoli na zwiększenie możliwości analitycznych Funduszu. Uwaga zbieżna z wnioskami zawartymi we wnioskach ze spotkań w NFZ dot. rejestrów medycznych z maja 2018 r.- uzasadnia Alivia.

Ponadto w odniesieniu do zapisu: "współpraca z organizacjami pacjenckimi oraz pacjentami z grup nieformalnych" - dobre praktyki współpracy z pacjentami wskazują na rosnąca liczbę pacjentów zrzeszonych w grupach nieformalnych, np. w ramach mediów społecznościowych, fundacja zauważa, żetakie rozwiązania wymagają ustalenia kwestii reprezentatywności obecnie funkcjonujących organizacji.

 źródło: Alivia
 
Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz