Pielęgniarki: Czy farmaceuci są gotowi do wykonywania szczepień w aptekach?

16 Listopada 2018, 13:37 szczepienie

Czy farmaceuci są odpowiednio przygotowani, aby wykonywać szczepienia w aptekach? Pielęgniarki cyfrowe zamieściły stanowisko konsultanta krajowego ds. pielęgniarstwa, według którego absolwenci farmacji nie są przygotowani do udzielania tych świadczeń.

Konsultant Krajowy ds. pielęgniarstwa dr Maria Kózka, odpowiedziała na pismo pielęgniarek cyfrowych w sprawie nadania uprawnień magistrom farmacji do wykonywania niektórych szczepień ochronnych. Takie zapisy przewidziano w założeniach dokumentu "Polityka Zdrowotna na lata 2018-2022" opracowanego przez ministerstwo zdrowia.

Kto może wykonywać szczepienia?

Konsultant przypomniała, że w obecnym stanie prawnym po zmianie rozporządzenia, od dnia 1 stycznia 2016 roku uprawnione do wykonywania szczepień ochronnych są osoby, które:

– odbyły w ramach doskonalenia zawodowego kurs lub szkolenie w zakresie szczepień ochronnych i uzyskały dokument potwierdzający ukończenie tego kursu lub szkolenia lub uzyskały specjalizację w dziedzinie, w przypadku której ramowy program kształcenia podyplomowego obejmował problematykę szczepień ochronnych na podstawie przepisów o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz przepisów o zawodach pielęgniarki i położnej,

– lub posiadają co najmniej sześciomiesięczną praktykę w zakresie przeprowadzania szczepień ochronnych.

Jak wyjaśniła, z zapisu wynika, że wszyscy lekarze oraz pielęgniarki będą uprawnieni do wykonywania szczepień, o ile ich ramowy program kształcenia podyplomowego obejmował problematykę szczepień ochronnych. - Także inne osoby, jakie nabyły w toku nauki odpowiednie umiejętności, jak też osoby, które dotychczas przez co najmniej sześć miesięcy faktycznie wykonywały szczepienia ochronne na podstawie obowiązujących do dnia 31 grudnia 2015 roku przepisów, są obecnie uprawnione do wykonywania szczepień ochronnych - dodała.

Zwróciła uwagę, że osoby, które w myśl zmienionych przepisów nie są uprawnione do wykonywania szczepień ochronnych, powinny przejść kurs lub szkolenie, które będą uprawniać je do wykonywania szczepień.

- Z przytoczonych zapisów wynika, że osobami uprawnionymi do wykonywania szczepień ochronnych są osoby, które uzyskały przygotowanie  w ramach kształcenia podstawowego w zawodzie oraz muszą mieć ukończone odpowiednie kształcenie podyplomowe i doświadczenie w wykonywaniu szczepień ochronnych - stwierdza konsultant.

Standardy kształcenia na farmacji

W opinii M. Kózki, magister farmacji w cyklu kształcenia nie jest merytorycznie przygotowany do wykonywania szczepień ochronnych, ponieważ zgodnie ze standardami kształcenia na kierunku farmacja:

– posiadają wiedzę ogólną i specjalistyczną w zakresie nauk farmaceutycznych, medycznych, biologicznych, chemicznych i społecznych.

– są przygotowani do pełnienia roli gwaranta jakości produktów leczniczych oraz bezpieczeństwa i skuteczności farmakoterapii w ramach systemu opieki zdrowotnej.

Jak podkreśliła, absolwenci farmaceuci są przygotowani do pracy m.in. w: aptekach ogólnodostępnych i szpitalnych oraz hurtowniach farmaceutycznych; przemyśle farmaceutycznym i innych podmiotach odpowiedzialnych za wprowadzenie produktu leczniczego na rynek oraz uprawnionych do wytwarzania, importu i eksportu produktów leczniczych i materiałów medycznych; zakładach opieki zdrowotnej prowadzących badania kliniczne, terapię monitorowaną stężeniem leku oraz monitorowanie niepożądanych działań produktów leczniczych; inspekcji farmaceutycznej oraz w innych urzędach i instytucjach państwowych i samorządowych działających w dziedzinie farmacji i ochrony zdrowia; jednostkach kontrolno-pomiarowych i laboratoriach z dziedziny higieny ogólnej, kontroli i badania żywności, diagnostyki laboratoryjnej oraz ochrony środowiska; zakładach, wytwórniach i laboratoriach branży kosmetycznej i chemicznej; instytucjach badawczych i w ośrodkach badawczo-rozwojowych oraz instytucjach zajmujących się poradnictwem i upowszechnianiem wiedzy z zakresu nauk farmaceutycznych.

Dodatkowo absolwenci posiadają umiejętności współpracy z ludźmi, kierowania zespołami oraz zarządzania placówkami: ochrony zdrowia publicznego – szczególnie aptekami ogólnodostępnymi i szpitalnymi; prowadzącymi działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania, importu, eksportu i obrotu hurtowego produktów leczniczych i materiałów medycznych oraz badawczo-rozwojowymi, inspekcyjnymi oraz administracyjnymi z obszaru farmacji i ochrony zdrowia. Absolwenci znają język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umieją posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu farmacji.

- Z przytoczonych zapisów wynika jednoznacznie, że magister farmacji nie jest przygotowany do udzielania tych świadczeń (szczepień ochronnych- red.) i ma określone miejsca i zakres obowiązków - wskazała konsultant.
 
Źródło: pielęgniarki cyfrowe
 
BPO
Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz