M.Czech: Farmaceuci pójdą w kamasze?

19 Listopada 2018, 9:30 APTEKA FARMACEUTA

Naczelny Inspektor Farmaceutyczny Wojska Polskiego płk mgr farm. Mariusz Czech zachęca farmaceutów do wstąpienia w szeregi armii. Najbliższa taka okazja już od dziś – bowiem na Akademii Wojsk Lądowych im. generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu rusza pierwszy etap naboru do 3-miesiecznego Studium Oficerskiego.

- Pragnę poinformować o planowanym rozpoczęciu procedury naboru do zaszczytnej służby w Wojsku Polskim na stanowisku oficera-farmaceuty. Jak w poprzednim roku nabór dla kandydatów na żołnierzy-oficerów (magistrów farmacji) służby zawodowej prowadzi Akademia Wojsk Lądowych im. generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu- poinformował  płk mgr farm. Mariusz Czech.

Procedura rekrutacji kandydatów na szkolenie wojskowe zakłada kilka etapów. Pierwszy z nich trwa od 19.11.2018 r. do 21.01.2019 r., a kandydaci chętni do odbycia 3-miesiecznego szkolenia w ramach Studium Oficerskiego będą musieli dokonać rejestracji elektronicznej na stronie Akademii oraz dostarczyć do dyrektora Departamentu Kadr MON w Warszawie, a za pośrednictwem Komendanta Wojskowej Komendy Uzupełnień właściwego do miejsca zameldowania stosownych dokumentów m.in. wniosku wraz z kwestionariuszem osobowym (do pobrania ze strony internetowej uczelni); dyplomu (odpisu dyplomu) ukończeniu studiów wyższych, lub zaświadczenie wydane przez uczelnię o ukończonych studiach wyższych – zawierające kierunek studiów, ocenę z egzaminu końcowego oraz uzyskany tytuł; życiorysu;odpisu skrócony aktu urodzenia; potwierdzenia dokonania opłaty rekrutacyjnej - w wysokości 100 zł , a także kserokopii dowodu osobistego oraz podpisanego imieniem i nazwiskiem zdjęcia legitymacyjnego.

W kolejnym etapie dokumenty będą podlegać weryfikacji i kompletowaniu Teczki Akt Personalnych (TAP) kandydata przez Departament Kadr MON. Dokumenty te zostaną przekazane do Rektora-Komendanta Akademii. W trakcie postępowania rekrutacyjnego Komisja Rekrutacyjna Uczelni dokona ostatecznej weryfikacji dokumentów i poinformuje kandydatów o terminie kolejnego etapy tj. egzaminu wstępnego (kandydaci zostają powiadomieni drogą mailową co najmniej na 14 dni przed jego rozpoczęciem). Obecnie egzamin obejmuje test znajomości języka angielskiego, sprawdzian sprawności fizycznej oaz rozmowę kwalifikacyjną, w trakcie której oceniane są predyspozycje do kształcenia w uczelni wojskowej oraz predyspozycje do pełnienia zawodowej służby wojskowej. Jednocześnie kandydaci będą oceniani pod kątem prezentowanej postawy, motywacji do służby wojskowej pełnionej w charakterze kandydata na żołnierza zawodowego i zawodu oficera.

Płk mgr farm. Mariusz Czech , zwracając się do farmaceutów, zapewnił, że służba zdrowia Wojska Polskiego, cieszy się ogromnym zaufaniem społeczeństwa polskiego. 

- Zapewniam, że każdy z farmaceutów będzie mógł zrealizować swoje ambicje i zamiłowania zarówno zawodowe/służbowe, jak i prywatne. Jest mi niezmiernie miło poinformować, że w 2018 roku 3. młodych farmaceutów wstąpiło do służby pełniąc ją z wielkim zaangażowaniem. Wzrost wymagań związanych z interoperacyjnością armii NATO pozytywnie wpływa na rozwój i podnoszenie kwalifikacji zawodowych oficerów-farmaceutów- podkreślił Naczelny Inspektor Farmaceutyczny WP.

 AM

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz