Projekt rozporządzenia dot. kosztów izb lekarskich - do konsultacji

20 Listopada 2018, 14:54 dokumentacja medyczna tajemnica lekarska

Do konsultacji społecznych trafił we wtorek projekt rozporządzenia, który określa tryb i zasady przekazywania izbom lekarskim środków finansowych na pokrycie kosztów przechowywania dokumentacji medycznej w przypadku śmierci osoby wykonującej zawód w formie praktyki zawodowej. Wycena archiwizacji oparta zostanie o cenę metra bieżącego przechowywanej dokumentacji.

Jak czytamy w uzasadnieniu, projekt rozporządzenia ws. przekazywania izbom lekarskim środków finansowych na pokrycie kosztów czynności wykonywanych przez izby lekarskie zastępuje rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 maja 2010 r. a potrzeba wydania nowego dokumentu wynika z konieczności dostosowania jego treści do zmian w ustawach o izbach lekarskich.

MZ przypomniał, że w ustawy o izbach lekarskich wynika obowiązek samorządu zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów przechowywania i udostępniania dokumentacji medycznej w przypadku śmierci osoby wykonującej zawód w formie praktyki zawodowej. Na realizację tego zadania izby otrzymają środki finansowe z budżetu państwa z części, której dysponentem jest minister zdrowia na zasadach i w trybie określonym w projektowanym dokumencie.

Projekt w znacznej części powiela dotychczasowe rozwiązania dotyczące sposobów ustalania kosztów i trybu przekazywania Naczelnej Izbie Lekarskiej oraz okręgowym izbom lekarskim środków finansowych, na pokrycie kosztów czynności administracyjnych związanych z realizacją następujących zadań:
1) przyznawanie prawa wykonywania zawodu;
2) zawieszanie i pozbawianie prawa wykonywania zawodu oraz ograniczanie
w wykonywaniu zawodu;
3) prowadzenie postępowania w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej lekarzy;
4) prowadzenie postępowania w przedmiocie niezdolności do wykonywania zawodu lekarza lub w przedmiocie niedostatecznego przygotowania do wykonywania zawodu;
5) prowadzenie rejestrów lekarzy i lekarzy dentystów;
6) czynności, których wykonywanie na podstawie odrębnych przepisów zostało przekazane izbom lekarskim.

Projekt rozporządzenia określa kryteria, które będą stanowić podstawę obliczenia wysokości kosztów wskazanych czynności wykonywanych przez izby lekarskie. Kryteria te obejmują wartość i liczbę zadań wykonywanych przez izby lekarskie, a w przypadku przechowywania dokumentacji medycznej – szacunkową liczbę metrów bieżących przechowywanej dokumentacji medycznej.

- Ustalenie wartości poszczególnych zadań wykonywanych przez izby jest dokonywane corocznie w drodze negocjacji ministra właściwego do spraw zdrowia z okręgowymi izbami lekarskimi oraz z Naczelną Izbą Lekarską, po przedłożeniu Sejmowi RP uchwalonego przez Radę Ministrów projektu ustawy budżetowej na rok następny - przypomina resort. 

Wycena archiwizacji dokumentacji medycznej oparta zostanie o cenę jednostkową przechowania przez okres roku / przejęcia w danym roku metra bieżącego dokumentacji oraz ilość metrów bieżących przechowywanej dokumentacji.

Źródło: RCL

BPO

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz