RPP: prawa pacjenta w 2017 r. nie były przestrzegane w stopniu satysfakcjonującym

21 Listopada 2018, 9:41 lekarz mężczyzna pacjent badanie recepta

W 2017 r. prawa pacjenta na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nie były przestrzegane w stopniu satysfakcjonującym - podkreślił Rzecznik Praw Pacjenta w swoim sprawozdaniu. Zdecydowanie negatywnie ocenił przestrzeganie praw pacjenta do świadczeń zdrowotnych oraz do dokumentacji medycznej.

Komisja zdrowia zajmie się w środę sprawozdaniem dotyczącym przestrzegania praw pacjenta na terytorium RP za 2017 r.

W 2017 r. prawa pacjenta na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nie były przestrzegane w stopniu satysfakcjonującym - podsumowuje Rzecznik w swoim sprawozdaniu.

- Kolejny rok z rzędu obserwujemy duże różnice w przestrzeganiu poszczególnych praw pacjenta. Zdecydowanie negatywnie należy ocenić przestrzeganie prawa pacjenta do świadczeń zdrowotnych. Jest to niewątpliwie najistotniejsze prawo pacjenta, gdyż to właśnie ono ma gwarantować pacjentom leczenie i diagnostykę odpowiadające wymaganiom aktualnej wiedzy medycznej oraz bezpieczeństwo - wskazał RPP. Jak poinformował, przedmiotowe prawo pacjenta było w 2017 r. naruszane najczęściej (40 proc. ogółu stwierdzonych naruszeń praw pacjenta).

Jak podkreślił Rzecznik, pozytywnym sygnałem jest wzrost realizacji zaleceń i wniosków Rzecznika wydanych po stwierdzonym naruszeniu ww. prawa pacjenta, która w 2017 r. wyniosła 92 proc. Według RPP, świadczyć to może z jednej strony o skuteczności działań Rzecznika, z drugiej zaś - o odpowiedzialności podmiotów leczniczych, którym zależy na poprawie przestrzegania praw pacjenta. W ocenie Rzecznika, to zaś rokuje poprawę przestrzegania omawianego prawa pacjenta w przyszłości.

- Odrębną kwestią jest zabezpieczenie pacjentów przez państwo w dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych na odpowiednim poziomie i określonym zakresie. Zagadnienie te obrazują podjęte przez Rzecznika działania systemowe dotyczące m.in. niedoboru lekarzy, niedostatecznej liczby działań profilaktycznych w toku udzielania świadczeń czy też opieki geriatrycznej - czytamy w sprawozdaniu. Jednocześnie Rzecznik wskazał na działania podjęte ze strony prawodawcy w celu usprawnienie systemu – tzw. sieć szpitali, zmiany w podstawowej opiece zdrowotnej i koncentrację na opiece koordynowanej (program POZ+), podjęcie intensywnych prac zmierzających do zwiększenia nakładów na służbę zdrowia, czy też rozszerzenie kręgu pacjentów uprzywilejowanych w dostępie do świadczeń opieki zdrowotnej, między innymi o kobiety w ciąży. 

Dokumentacja medyczna

Drugim prawem pacjenta, którego przestrzeganie negatywnie ocenił Rzecznik jest prawo pacjenta do dokumentacji medycznej (32 proc. wszystkich naruszeń). Główne nieprawidłowości dotyczyły prowadzenia, przechowywania oraz udostępniania dokumentacji medycznej. - Największy jednak sprzeciw budzi, że większość nieprawidłowości wynika z postępowania podmiotów udzielających świadczeń zdrowotnych, których nie można usprawiedliwiać sytuacją w służbie zdrowia czy też jej finansowaniem - zwraca uwagę RPP. 

- Dane za 2017 r. pokazują jednak, że określone prawa pacjenta – tj. takie, których naruszenia Rzecznik nie stwierdził lub, których naruszenia są sporadyczne – są przestrzegane. Zaliczamy do nich prawa pacjenta do zgłaszania działań niepożądanych produktów leczniczych, opieki duszpasterskiej oraz do przechowywania rzeczy wartościowych w depozycje - podkreślił RPP.

2017 r. - czym jeszcze zajmował się Rzecznik
W 2017 r. Rzecznik prowadził 1383 postępowania wyjaśniające w indywidualnych sprawach pacjentów. Postępowania te stanowiły dla Rzecznika źródło istotnych informacji, wykorzystanych w ramach realizacji innych zadań, w tym działań systemowych, a wnioski z tych postępowań posłużyły do sformułowania oceny przestrzegania praw pacjenta.

Ponadto RPP prowadził 124 postępowań dotyczących naruszenia zbiorowego prawa pacjenta i wydał 31 decyzji stwierdzających, że praktyki stosowane przez podmioty udzielające świadczeń zdrowotnych naruszały takie prawa.

Edukacja to podstawa

Rzecznik w ubiegłym roku duży nacisk położył na edukację. Prowadził szkolenia z praw pacjenta w szkołach podstawowych, Uniwersytetach Trzeciego Wieku oraz dla organizacji pozarządowych. 

Z prowadzonej przez Rzecznika ogólnopolskiej infolinii w 2017 r. pacjenci skorzystali niemal 50 tys. razy. 

BPO

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz