Wraca projekt opieki nad uczniami. Nowa wersja

23 Listopada 2018, 13:37 dzieci

Rząd PiS bardzo wiele mówił o opiece zdrowotnej nad uczniami, ale choć minęły trzy lata od przejęcia władzy, ustawy wciąż się nie doczekaliśmy. W kwietniu tego roku trafiła do konsultacji, a dopiero w tym tygodniu opublikowano jego nową wersję. W nowym brzmieniu ustawy m.in. to nie lekarz POZ, a pielęgniarka będzie osobą koordynującą opiekę zdrowotną. Nie uwzględniono jednak wniosków mówiących o braku równości w dostępie do świadczeń wśród uczniów.

- Dzieci i młodzież w wieku szkolnym nie mają zapewnionej spójnej i kompleksowej opieki zdrowotnej. Oprócz niewystarczającej liczby lekarzy, brakuje współdziałania i koordynacji pomiędzy podmiotami odpowiedzialnymi za ich leczenie, np. lekarzy POZ, specjalistów i pielęgniarek. System opieki nad uczniami nie funkcjonuje, a zamiast niego podejmowane są wybiórcze działania profilaktyczne - oceniła Najwyższa Izba Kontroli w swoim raporcie.

- Celem projektu ustawy o opiece zdrowotnej nad uczniami jest zapewnienie równego dostępu do opieki zdrowotnej w szkole bez względu na miejsce zamieszkania ucznia i typ szkoły oraz zwiększenie efektywności świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych udzielanych w ramach tej opieki. W porównaniu z dotychczasowym stanem, proponowane zmiany w opiece zdrowotnej nad uczniami w szkole zapewnią zintegrowanie działań osób sprawujących tę opiekę oraz umożliwią podjęcie rzeczywistej współpracy z rodzicami - czytamy w uzasadnieniu projektu.

Ustawa nie będzie generować kosztów NFZ

- Znaczny stopień ogólności projektu ustawy może spowodować utrudnienia w ocenie zasadności przekazywania środków publicznych, dlatego projekt ustawy wymaga dalszych konsultacji, również z tego względu, że wprowadza nowe zasady opieki koordynowanej i koordynacji realizacji świadczeń w opiece zdrowotnej nad uczniami, co powinno być skorelowane z aktami prawnymi wprowadzającymi ten system realizacji świadczeń zdrowotnych – opiniuje Prezes NFZ. 

Ponadto Fundusz zauważa, że projekt nie przewiduje dodatkowych środków finansowych (administracyjnych i etatowych) dla NFZ za wykonywanie zadań związanych z wdrożeniem projektu. Dodatkowe koszty wygenerują również obowiązki w zakresie m.in. utworzenia i doposażenia gabinetów. 

W opinii Ministerstwa Zdrowia ustawa nie wprowadza nowych zasad w opiece koordynowanej na poziomie podstawowej opieki zdrowotnej. Wprowadzenie projektu nie poskutkuje także koniecznością tworzenia nowych etatów administracyjnych w szkołach, ani w NFZ. 

Co z równością dostępu do świadczeń wśród uczniów?

- W projekcie brak jest określenia wspólnego standardu opieki medycznej nad uczniami (zdefiniowania, co jest istotą tej opieki medycznej), co utrudnia realizację zadania wyrównywania szans w zapewnieniu dostępu do profilaktycznej opieki zdrowotnej dla wszystkich uczniów – zwraca uwagę Rzecznik Praw Dziecka. 

Identyczne uwagi zgłosiło NFZ. Obawy Prezesa NFZ budzi sam fakt zatrudnienia personelu. Ustawa może skutkować zatrudnieniem w części szkół higienistek zamiast pielęgniarek, których zakres możliwości pełnienia świadczeń medycznych będzie węższy, a to z kolei spowoduje ograniczony i nierówny dostęp do części świadczeń wśród uczniów. 

MZ zauważa, że zapewnienie uczniów dostępu do gabinetu profilaktyki zdrowotnej pozostaje wciąż ustawowym obowiązkiem w szkołach. Co istotne „tworzenie tych gabinetów oraz gabinetów dentystycznych nie skutkuje nałożeniem na organ prowadzący (dyrektora szkoły) obowiązku zapewnienia udzielania świadczeń zdrowotnych ze środków publicznych oraz zatrudniania przez szkołę pielęgniarki lub lekarza dentysty „ – zapewnia MZ. Wedle przepisów:

Pielęgniarka środowiska nauczania i wychowania to pielęgniarka, która:

  • posiada tytuł zawodowy magistra pielęgniarstwa, lub
  • posiada tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa środowiska nauczania i wychowania, lub
  • ukończyła kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa środowiska nauczania
  • posiada tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego lub pediatrycznego zdobyty po ukończeniu szkolenia specjalizacyjnego rozpoczętego po dniu 23 sierpnia 2015 r., lub
  • odbywa szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego lub pediatrycznego

Higienistka stomatologiczna to osoba, która:

  • ukończyła szkołę policealną publiczną lub niepubliczną o uprawnieniach szkoły publicznej i uzyskała tytuł zawodowy higienistki stomatologicznej lub dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie higienistka stomatologiczna, lub
  • ukończyła, przed dniem wejścia w życie ustawy, studia wyższe na kierunku lub w specjalności higiena stomatologiczna i uzyskała tytuł zawodowy licencjata, lub
  • ukończyła studia wyższe na kierunku związanym z kształceniem w zakresie higieny dentystycznej, obejmujące co najmniej 1688 godzin kształcenia z zakresu higieny dentystycznej i uzyskała co najmniej tytuł zawodowy licencjata.

RPP „z zadowoleniem przyjął fakt, że dostrzeżono i uwzględniono szczególne potrzeby dzieci chorych przewlekle i z niepełnosprawnością. W jego opinii jednakże przepisy są zbyt ogólnikowe w tym zakresie  i wskazują konkretnych działań. Konieczne jest zatem doprecyzowanie przepisów poprzez szczegółowe określenie rodzajów działań, ich zakresu i sposobów realizacji. 

Zgodnie z projektem, określenie sposobu opieki dostosowanego do stanu zdrowia ucznia będzie następowało w wyniku współpracy pielęgniarki, lekarza, rodziców oraz dyrektora szkoły. Zapis jest efektem uzgodnień z MEN – zapewnia MZ.

Nie lekarz POZ a pielęgniarka będzie koordynować opiekę zdrowotną

Przepis wskazywał, że do realizacji zadań z zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad uczniami zostaje zaangażowany zespół podstawowej opieki zdrowotnej. Wprowadzono korekty w projekcie ustawy. Zgodnie z nowym brzmieniem to pielęgniarka integruje działania w obszarze opieki zdrowotnej nad uczniami, w tym przewlekle chorymi i niepełnosprawnymi. 

Ponadto dodano, że pielęgniarka współpracuje również z nauczycielami i pedagogiem szkolnym. 

Proponowana ustawa w żaden sposób nie rozwiązywała problemu obecności w placówkach oświatowych dzieci przewlekle chorych, w tym dzieci z cukrzycą typu 1. W proponowanej ustawie Rozdział 4, Art. 22, pkt.2 podawanie leków, czynności związane z prowadzeniem choroby zostały powierzone wyłącznie pielęgniarce lub higienistce szkolnej. Z czynności tych zostali zupełnie wyłączeni faktyczni opiekunowie dzieci podczas ich pobytu w placówce oświatowej, czyli nauczyciele.

Biorąc pod uwagę fakt, że pielęgniarka/higienistka szkolna jest w placówce raz/kilka razy w tygodniu, a potrzeby związane z samokontrolą cukrzycy u dziecka występują cały czas (w tym konieczność pomiaru glikemii, podania insuliny kilka razy dziennie) niepełnosprawne, przewlekle chore dzieci z cukrzycą typu 1 pozostaną bez jakiegokolwiek wsparcia i pomocy. 

Uzupełniono projekt o zapis, że podawanie leków przez nauczyciela, przez pracowników szkoły może odbywać się za ich pisemną zgodą.

W opinii organizacji zgłaszających uwagi termin na wdrożenie ustawy w pierwotnej wersji projektu był zbyt krótki. Resort zdrowia postanowił o wydłużeniu terminu wejścia w życie ustawy.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem art. 30 pkt 3 i 4, dotyczących wydawania orzeczenia o stanie zdrowia ucznia na potrzeby procesu rekrutacji do szkół i klas sportowych na kolejnych etapach kształcenia, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.  

JK 

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz