NFZ w założeniach do strategii nie uwzględnia personelu medycznego

27 Listopada 2018, 9:59 Lekarze i biurokracja

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej, po zapoznaniu się z Założeniami do Strategii Narodowego Funduszu Zdrowia na lata 2019-2023 zauważa, że w zakresie mapy celów Funduszu w grupie interesariuszy strategicznych działań wymieniono pacjentów, władzę publiczną i świadczeniodawców, pominięto natomiast grupę pracowników medycznych.

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej z zaniepokojeniem przyjmuje fakt, że zaprezentowana mapa celów i wyodrębnione grupy interesariuszy pomijają aspekt personelu medycznego, w szczególności lekarzy, pielęgniarek i położnych oraz innych zawodów medycznych, których praca bezpośrednio oddziałuje na obszary strategiczne wskazywane w opracowaniu. Zdaniem Prezydium uwzględnienie w dokumencie perspektywy świadczeniodawcy, obok perspektywy pacjenta i władzy publicznej, jest niewystarczające zważywszy, że to na szeroko rozumianym personelu medycznym spoczywa ciężar zadań związanych z bezpieczeństwem i jakością leczenia, do których bezpośrednio ma odwoływać się Strategia NFZ na lata 2019-2023.

Środowisko lekarskie jest aktywnym uczestnikiem debaty na temat kształtu systemu ochrony zdrowia w Polsce. Wychodzi z inicjatywami usprawniającymi finansowanie świadczeń, poprawiającymi ich dostępność i jakość. Od codziennej pracy lekarzy w bezpośrednim kontakcie z pacjentem zależy efekt kliniczny terapii, 
a także subiektywna ocena pacjenta standardu obsługi. To lekarze codziennie podejmują decyzje o skutkach ekonomicznych dla systemu. W naszej ocenie powinno to znaleźć stosowne odzwierciedlenie w dokumentach strategicznych NFZ. 

Pozostawienie lekarzy – jak to proponuje się w Założeniach - w uogólnionym procesie komunikacji społecznej oraz w roli osób uzależnionych od decyzji innego interesariusza, jakim są świadczeniodawcy, nie oddaje charakteru faktycznej relacji pomiędzy NFZ a środowiskiem lekarskim i pełnionej przez nas służby.

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej deklaruje gotowość do współpracy przy opracowaniu zarówno Założeń jak i samej Strategii Narodowego Funduszu Zdrowia.

Prezydium wnioskuje ponadto, żeby w przyszłości dokumenty określające strategię Narodowego Funduszu Zdrowia, były przesyłane - celem wyrażenia opinii - do Naczelnej Izby Lekarskiej jako podmiotu reprezentującego środowisko 180 tys. lekarzy i lekarzy dentystów.

źródło: NRL

Zobacz również:

 

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz

1 komentarz

dr NO Wtorek, 27 Listopada 2018, 12:26
Punkt "7.1 NFZ atrakcyjnym pracodawcą" jest czymś z pogranicza tragedii i farsy. Szczególnie, kiedy powszechny eksodus pracowników z największym doświadczeniem, wiedzą i wykształceniem przybrał rozmiary katastrofy i stał się zagrożeniem dla płynnego działania płatnika. Wszystko jest łatane nadgodzinami i stażystami z urzędów pracy.