Pielęgniarstwo: włączanie opiekunów priorytetem dla konsultantów krajowych na 2019 r.?

29 Listopada 2018, 12:51 szpital chirurg operacja pielęgniarka lekarz

Wśród ustawowych zadań konsultantów krajowych w dziedzinach pielęgniarstwa priorytetowe na 2019 r. ma być m.in. optymalizacja zatrudnienia oraz włączanie opiekunów medycznych w pracę. Ilu mamy wykształconych opiekunów? Jaki odsetek z nich pracuje w placówkach leczniczych?

Resort zdrowia opublikował informację o przebiegu spotkania wiceminister Józefy Szczurek-Żelazko z konsultantami krajowymi i konsultantami wojewódzkimi w dziedzinach pielęgniarstwa. Miało ono miejsce 19 listopada, ale notatkę opublikowano teraz. 

Spotkanie odbyło się w Dziecięcym Szpitalu Klinicznym (SP DSK) w Warszawie, a poza wiceminister i konsultantami brali w nim udział m.in. Prezes  i Wiceprezes Zarządu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Opiekunów Medycznych, Pani Beata Cholewka Dyrektor Departamentu Pielęgniarek i Położnych MZ oraz przedstawiciele szpitala.

Dyskutowano o roli pielęgniarki w systemie opieki zdrowotnej, kompetencji  w realizacji zadań, nawiązując do strategii rozwoju zawodu pielęgniarki.  

  • Konsultant Krajowy w dziedzinie pielęgniarstwa - przedstawiła zagadnienia wynikające z nowych kompetencji pielęgniarki/położnej w systemie opieki zdrowotnej;
  • Konsultant Krajowy w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego - omówiła wybrane problemy jakości kształcenia podyplomowego, przez pryzmat zdawalności państwowego egzaminu specjalizacyjnego, 
  • Konsultant Krajowy w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego - przedstawiła najistotniejsze kwestie dotyczące opieki koordynowanej w podstawowej opiece zdrowotnej. 

Natomiast Naczelna pielęgniarka SP DSK zapoznała uczestników spotkania z praktycznymi aspektami zarządzania kadrą pielęgniarską, w tym sposób ustalania minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych, kierując się dostępnością i jakością opieki pielęgniarskiej oraz bezpieczeństwem pacjentów i personelu pielęgniarskiego. 

W ocenie uczestników spotkania istotnymi czynnikami zmierzającymi w kierunku wzrostu roli pielęgniarki w systemie ochrony zdrowia byłoby kontynuowanie działań dotyczących  systemowego podejścia do procesu kształcenia podyplomowego pielęgniarek/położnych oraz do szerszego kształcenia w zawodach, które mogłyby wspierać zawód pielęgniarki.

W szpitalach braki, ale absolwenci są

Wiceprezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Opiekunów Medycznych przedstawił dotychczasową ogólną liczbę absolwentów (około 60 tys.) podkreślając, iż wskaźnik zatrudnienia opiekunów medycznych w podmiotach leczniczych w Polsce na tle dotychczasowej liczby absolwentów kształtuje się na poziomie 10-15 proc. Dla kontrastu przywołał uczestnikom spotkania przykłady roli opiekuna medycznego w Wielkiej Brytanii, wskazując na miejsce opiekuna w tamtejszym systemie opieki zdrowotnej.  

Ponadto pracownik Departamentu Pielęgniarek i Położnych przedstawił uczestnikom m.in. zagadnienia w zakresie: przygotowywania, wykonywania i dokumentowania prowadzonych  w podmiotach leczniczych czynności kontrolnych lub kontroli organizatorów kształcenia, w tym istotę gromadzenia dowodów kontroli oraz zasady i sposoby opracowywania dokumentacji pokontrolnej. Przywołane były również kwestie dotyczące ewentualnych przypadków wyłączenia kontrolującego z prowadzenia czynności kontrolnych.

W toku dalszej dyskusji nawiązywano również m.in. do:

  • kwestii zabezpieczenia potrzeb kadrowych w poszczególnych dziedzinach pielęgniarstwa i położnictwa w skali ogólnopolskiej oraz lokalnie, w tym roli i funkcji kształcenia przed- i podyplomowego,
  • dostępności i jakości sprawowanej opieki pielęgniarskiej nad pacjentem – w aspekcie organizacji pracy oraz przestrzegania standardów opieki. 

Priorytety na kolejny rok

Według uczestników spotkania wśród ustawowych zadań konsultantów krajowych w dziedzinach pielęgniarstwa do realizacji w 2019 r. jako priorytetowe należałoby wskazać m.in.: 

  • doskonalenie organizacji pracy kadry pielęgniarskiej w podmiotach leczniczych, w tym optymalizacji zatrudnienia, włączania zawodu opiekuna medycznego stanowiącego wsparcie dla systemu opieki pielęgniarskiej, metod pozyskiwania danych na temat sytuacji kadrowej pielęgniarek i położnych, z uwzględnieniem szczegółowych dziedzin pielęgniarstwa,
  • kontynuowanie działań związanych z doskonaleniem organizacji opieki pielęgniarskiej, jej dostępności i jakości oraz sposobu dokumentowania wykonywanych czynności. 

AK, źródło MZ

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz