NFZ dostanie jednak w tym roku pieniądze z budżetu państwa. Ile?

03 Grudnia 2018, 15:23 pieniądze

Będzie ustawa zmieniająca tegoroczny budżet państwa i dodatkowe pieniądze dla NFZ. Jest już zapowiedź rządu. Chodzi o kwotę 1,8 mld zł. To nie zasypie luki związanej ze wzrostem kosztów i płac w ochronie zdrowia, ale powinno pomóc. Będzie znów wydawanie pieniędzy na szybko. Chyba, że pieniądze zostaną w funduszu zapasowym i rząd uruchomi je np. przed przyszłorocznymi wyborami. 

Rząd szykuje projekt ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2018. 

Projektowane przepisy, zmieniające ustawę okołobudżetową na rok 2018, będą miały wpływ na realizację budżetu państwa w roku 2018.

Przepisy dotyczą zwiększenia wydatków budżetu państwa z tytułu powiększenia funduszu zapasowego Narodowego Funduszu Zdrowia z przeznaczaniem na sfinansowanie świadczeń opieki zdrowotnej oraz przekazania do Narodowego Funduszu Zdrowia w roku 2018 dotacji z budżetu państwa w części, której dysponentem jest Minister Zdrowia, w celu sfinansowania świadczeń udzielanych m.in. osobom nieubezpieczonym w kwocie wynikającej z art. 11 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw.

Problem w tym, że pacjenci mogą nie odczuć tej zmiany, bo świadczeniodawcy niekoniecznie wezmą te pieniądze na skrócenie kolejek. Akcyjne dawanie pieniędzy w ostatniej chwili, gdy do końca roku został niecały miesiąc, a ustawa jest jeszcze nieprzyjęta parlament, oznaczać będzie, że część środków może zostać niewykorzystana w tym roku. 

Jest też więc możliwość, że pieniądze pozostaną w funduszu zapasowym i zostaną np. uwolnione przez wyborami  - w przyszłym roku są zarówno do Parlamentu Europejskiego jak i do krajowego. 

Może o tym świadczyć przewidziany w projekcie zapis, że "Narodowy Fundusz Zdrowia wykorzysta do dnia 31 grudnia 2019 r. kwotę dotacji, o której mowa w ust. 2".

Skąd taka decyzja?

Jak wskazano w uzasadnieniu, mając na uwadze, że w roku bieżącym dokonano zaangażowania znacznej części środków z funduszu zapasowego NFZ do pokrycia zwiększonych kosztów świadczeń opieki zdrowotnej w wysokości 1,3 mld zł, w roku 2018 proponuje się przekazanie dodatkowych środków dla NFZ z przeznaczeniem na zwiększenie tego funduszu, w wysokości 1,8 mld zł.

- Środki z funduszu zapasowego będą mogły być wykorzystane przez NFZ, po uzyskaniu zgody ministra właściwego do spraw zdrowia oraz ministra właściwego do spraw finansów publicznych, w celu pokrycia zwiększenia w planie finansowym NFZ planowanych kosztów świadczeń opieki zdrowotnej - czytamy w uzasadnieniu.

Kto jeszcze dostanie środki?

Rozwiązania zawarte w projekcie ponadto:

  1. umożliwią przekazanie w 2018 r. środków z budżetu z przeznaczeniem dla Funduszu Reprywatyzacji na realizację ustawowych zadań - projektów inwestycyjnych, stanowiąc dodatkowy mechanizm aktywnego oddziaływania na gospodarkę;
  2. przewidują nowelizację ustawy o Funduszu Dróg Samorządowych polegającą na umożliwieniu przekazania dotacji celowej z budżetu państwa z części budżetowej, której dysponentem jest minister właściwy do spraw transportu 2018 r.
  3. dotyczą przekazania środków z budżetu państwa dla Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
  4. umożliwią efektywniejsze wykorzystanie zaplanowanych w ustawie budżetowej na rok 2018 wydatków poprzez przekazanie dodatkowych środków na restrukturyzację sektora górnictwa węgla kamiennego w roku 2018;
  5. dotyczą przekazania w 2018 r. środków z budżetu z przeznaczeniem na objęcie akcji PKP PLK S.A., co wpłynie na poprawę struktury właścicielskiej, gdzie Skarb Państwa konsekwentnie dąży objęcia 100% akcji narodowego zarządcy infrastruktury;
  6. przewidują zwiększenie limitu wydatków budżetu państwa na finansowanie ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego dla rodziców oraz małżonków rodziców posiadających ważną Kartę Dużej Rodziny.

AK

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz