Wolskie Centrum Zdrowia Psychicznego (WCZP) w nowej lokalizacji

04 Grudnia 2018, 11:48 psycholog psychiatria pacjent lekarz terapia

Wolskie Centrum Zdrowia Psychicznego (WCZP) od poniedziałku znajduje się w nowej lokalizacji, czyli w pawilonie nr 5 Szpitala Wolskiego w Warszawie. Budynek, w którym wcześniej mieścił się oddział kardiologii, został zmodernizowany i przeznaczony dla psychiatrii.

Pacjenci Wolskiego Centrum Zdrowia Psychicznego (WCZP)  mają w nowej lokalizacji przestronne, nowocześnie wyposażone pomieszczenia. Lepsze niż w poprzednim miejscu są warunki pobytu i terapii dla pacjentów, a także warunki pracy personelu.

Na potrzeby WCZP przebudowano ok. 1300 m² powierzchni wraz z infrastrukturą na 3 kondygnacjach. Łączny koszt inwestycji wyniósł ok. 3,8 mln zł. Projekty oraz roboty budowlano-remontowe kosztowały ok. 2,7 mln a wyposażenie ok. 1,1mln zł. Wydatki sfinansowane zostały z budżetu m. st. Warszawy.

Na parterze znajduje się część ambulatoryjna: zespół leczenia środowiskowego oraz poradnia zdrowia psychicznego. Jest tu rejestracja, 12 gabinetów dla lekarzy i psychologów, sala terapii grupowej, sala zajęć klubowych, gabinet zabiegowy, sanitariaty, sekretariat, pokój kierownika WCZP, pomieszczenia socjalne dla pracowników, pomieszczenia biurowe i porządkowe. W tej części z pacjentami pracuje 4 lekarzy psychiatrów, 15 psychologów i psychoterapeutów oraz pielęgniarki.
Ambulatorium jest czynne w godzinach 8.00 - 19.00 od poniedziałku do piątku. Natomiast w weekendy od godziny 9.00 do godziny 16.00 działa klub dla osób z doświadczeniem kryzysu psychicznego.

Z kolei dwa piętra zajmuje 30-łóżkowy kliniczny oddział psychiatryczny z psychiatryczną izbą przyjęć (8 sal chorych 3, 4-osobowych oraz  izolatka. Na pierwszym piętrze umieszczono część oddziału przeznaczoną dla chorych, którzy nie wymagają wzmożonego nadzoru. Oprócz sal chorych jest tu jadalnia z salą telewizyjną dla pacjentów i sala dydaktyczna z zapleczem socjalnym dla studentów. Drugie piętro zajmuje izba przyjęć oraz część oddziału z salami dla chorych wymagających wzmożonego nadzoru i salą terapii zajęciowej.

Na oddziale jest 6 gabinetów lekarskich, gabinet dla psychologów, pokój badań, 2 gabinety zabiegowe, pokój lekarza dyżurnego, gabinet pracownika socjalnego i rzecznika praw pacjenta, pomieszczenia socjalne dla personelu oraz zaplecze gospodarczo - porządkowe. Pacjentami zajmuje się 10 lekarzy (2 lekarzy psychiatrów, 2 lekarzy w trakcie specjalizacji z psychiatrii i 6 rezydentów), 2 psychologów klinicznych, terapeuta zajęciowy, 17 pielęgniarek i 11 osób personelu pomocniczego, w sumie 41 osób.

W najbliższych dniach do nowych pomieszczeń oddziału zostaną przeniesieni pacjenci hospitalizowani w jego starej siedzibie w pawilonie nr 6.

Do niedawna na bazie naszego oddziału psychiatrycznego pracowała klinika psychiatrii II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Następnie nawiązaliśmy współpracę z Uczelnią Łazarskiego i na bazie WCZP rozpoczyna działalność klinika psychiatryczna Wydziału Medycznego tej uczelni.

WCZP w Szpitalu Wolskim utworzono według wytycznych Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego w czerwcu 2012 roku. Było jednym z pierwszych w kraju i pierwszym w Warszawie ośrodkiem oferującym kompleksową pomoc psychiatryczną, psychologiczną i psychoterapeutyczną finansowaną ze środków NFZ. W jego strukturze organizacyjnej jest kliniczny oddział psychiatryczny, psychiatryczna izba przyjęć, oddział psychiatryczny dzienny (pozostał w pawilonie nr 12, którego część przebudowano i przystosowano do jego potrzeb w 2011 roku), zespół leczenia środowiskowego i poradnia zdrowia psychicznego. Ponadto jest w szpitalu poradnia leczenia uzależnień i współuzależnienia.

W tym roku WCZP przystąpiło do przyjętego przez ministra zdrowia ogólnokrajowego „Programu pilotażowego w centrach zdrowia psychicznego” finansowanego przez NFZ, który potrwa do 30 czerwca 2021 roku. Centrum bierze również udział w prowadzonym przez Biuro Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m. st. Warszawy „Warszawskim Zintegrowanym Systemie Leczenia i Wspierania
Środowiskowego Osób z Zaburzeniami Psychicznymi - testowanie i wdrażanie” finansowanym ze środków Unii Europejskiej, który zakończy się w listopadzie 2020 roku.

W ramach realizacji projektów w części ambulatoryjnej WCZP zorganizowano specjalne punkty dla osób zainteresowanych udziałem w programach. 
Oba projekty ukierunkowane są na deinstytucjonalizację opieki psychiatrycznej, czyli przechodzenie z dominującego w Polsce modelu azylowego, który polega na izolowaniu osób z zaburzeniami zdrowia psychicznego w dużych szpitalach psychiatrycznych na model środowiskowy. W tym drugim modelu unika się długich hospitalizacji, gdy tylko stan chorego na to pozwala i zapewnia mu odpowiednią pomoc w jego naturalnym środowisku blisko miejsca zamieszkania, co zwiększa szanse na powrót do normalnego życia, nauki czy pracy. Poza tym jest on mniej kosztowny.

Jak informuje placówka, w Szpitalu Wolskim rozwijano psychiatrię środowiskową jeszcze przed utworzeniem WCZP. Dużą wagę przykładano do rozbudowy oddziału dziennego i poszerzania programów terapeutyczno - rehabilitacyjnych, jak również rozwoju zespołu leczenia środowiskowego. Oferowano różne formy opieki dostosowane do potrzeb oraz stanu zdrowia pacjenta. Współpracowano z ośrodkami pomocy społecznej i innymi organizacjami, które zajmują się wpieraniem osób mających problemy ze zdrowiem psychicznym.

BPO

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz