Komu przyznano nagrodę Prezesów Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego?

14 Grudnia 2018, 11:15

dr hab. Marcin Grabowski  z I Katedry i Kliniki Kardiologii otrzymał tegoroczną nagrodę Prezesów Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego.

 

Nagroda Prezesów PTK jest wyróżnieniem indywidualnym, przyznawanym za oryginalne, zdefiniowane osiągnięcie naukowe lub nowatorskie rozwiązanie wdrożeniowe w zakresie kardiologii klinicznej lub doświadczalnej, udokumentowane pracami opublikowanymi w recenzowanych czasopismach naukowych. Kapitułę, która dokonuje wyboru laureatów, stanowią najwybitniejsze autorytety w dziedzinie kardiologii. 

Kapituła, której przewodniczyła prof. Janina Stępińska, doceniła cykl siedmiu prac dotyczących zastosowania markerów klinicznych i biochemicznych w diagnostyce i rokowaniu pacjentów z ostrymi stanami kardiologicznymi. Nagrodzone  prace wzbogacają wiedzę na temat wyników odległych leczenia ostrych zespołów wieńcowych, niezależnych czynników ryzyka zgonu po wielu latach od wypisu ze szpitala.

Prof. Janina Stępińska w wygłoszonej laudacji podkreślała, że ta najważniejsza z przyznawanych przez środowisko polskiej kardiologii nagród honoruje naukowca zajmującego się wieloma dziedzinami kardiologii. Kapituła w sposób szczególny doceniła dorobek w zakresie zidentyfikowania parametrów klinicznych, nieuwzględnionych  wyjściowo w stosowanych skalach, wnoszących niezależną wartość rokowniczą i poprawiających globalną ocenę ryzyka pacjentów z ostrymi zespołami wieńcowymi. Dotyczy to analizy nowoczesnych markerów biochemicznych oraz zapisów elektrokardiograficznych, oceny stabilności hemodynamicznej, elektrycznej i morfologicznej blizny pozawałowej. 
Dr hab. Marcin Grabowski pracuje na stanowisku adiunkta  w I Katedrze i Klinice Kardiologii kierowanej przez prof. Grzegorza Opolskiego, w jednostce tej pełni funkcję kierownika nowo powstałego Pododdziału Elektrokardiologii. Laureat jest kardiologiem, specjalistą chorób wewnętrznych, hipertensjologiem - jest inicjatorem i kontynuatorem projektów i przedsięwzięć telemedycznych w kardiologii. 

źródło: WUM

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz