Zmiany w Ratownictwie Medycznym - nowe procedury postępowania od stycznia

19 Grudnia 2018, 11:36 dyspozytor

W środę opublikowano dwa projekty rozporządzeń ministra zdrowia dot. Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego oraz procedur obsługi zgłoszeń i powiadomień w zespołach ratownictwa przez dyspozytora ratownictwa.

Projekt rozporządzenia jest wynikiem analizy podejmowanych działań związanych z uruchomieniem Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego (SWD PRM) oraz wejściem w życie ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1115, z późn. zm.), obejmującej przejęcie przez ministra właściwego do spraw zdrowia zadań utrzymania i obsługi technicznej SWD PRM.

Projekt obejmuje określenie minimalnych funkcjonalności systemu, umożliwiających wykonywanie zadań przez użytkowników systemu. Projekt określa także sposób utrzymania SWD PRM na poziomie centralnym i wojewódzkim. Ponadto w ramach określenia sposobu zarządzania SWD PRM wskazano czynności, które powinny być wykonywane przez ministra zdrowia w zakresie realizacji ustawowych zadań polegających na nadzorowaniu systemu i określaniu kierunków jego rozwoju, a także w ramach utrzymania tego systemu przez podmioty administrujące systemem w modelu kaskadowym na różnych poziomach, w tym centralnym, wojewódzkim i dysponenta zespołów ratownictwa medycznego. Dotychczasowy brak regulacji normujących zakres ww. zadań prowadził do sytuacji, w której odpowiedzialność za wykonanie konkretnej czynności rozmywała się

Dodatkowo w projekcie określono sytuacje, w których uruchamiany jest mechanizm zastępowalności dyspozytorni medycznych. Mając na uwadze przyjęte rozwiązania dotyczące zarówno organizacji systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego, jak i konieczność ujednolicenia wymagań dotyczących wyposażenia stanowisk pracy poszczególnych grup użytkowników, określono wymagania sprzętowe dla stanowisk pracy SWD PRM w dyspozytorni medycznej, w miejscu stacjonowania zespołów ratownictwa medycznego, w specjalistycznym środku transportu sanitarnego wykorzystywanym przez zespół ratownictwa medycznego i na stanowisku pracy wojewódzkiego koordynatora ratownictwa medycznego.Konieczność wskazania niezbędnego wyposażenia związana jest także z ujednoliceniem struktury systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego pod względem technicznym, co w znaczący sposób wpłynie na zwiększenie poziomu bezpieczeństwa. 

Z uwagi na to, że do 2021 r. nie przewiduje się zakupu sprzętu do obsługi SWD PRM, a stanowiska wojewódzkich koordynatorów ratownictwa medycznego nie są wyposażone w konsole dyspozytorskie, a także z uwagi na fakt iż ustawa o PRM przewiduje w 2021 r. zakup sprzętu do obsługi SWD PRM na stanowiska administratorów wojewódzkich, wojewódzkich koordynatorów ratownictwa medycznego, dyspozytorów medycznych i specjalistycznych środków transportu sanitarnego od dnia 1 stycznia 2021 r. będzie stosowany przepis § 10 ust. 1 pkt 1 projektu dotyczący obowiązku wyposażenia stanowiska wojewódzkiego koordynatora ratownictwa medycznego w dotykową konsolę dyspozytorska z systemem zintegrowanej łączności radiowo-telefonicznej.

Ujednolicone procedury od 1 stycznia 2019 r.

Ponadto projekt rozporządzenia w sprawie ramowych procedur przyjmowania, obsługi zgłoszeń alarmowych i powiadomień o zdarzeniach oraz dysponowania zespołów ratownictwa medycznego przez dyspozytora medycznego określa ramowe procedury przyjmowania, obsługi zgłoszeń alarmowych i powiadomień o zdarzeniach oraz dysponowania zespołami ratownictwa medycznego przez dyspozytora medycznego. Aktualnie, przedmiotowe kwestie są uregulowane w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 10 stycznia 2014 r. w sprawie ramowych procedur przyjmowania wezwań przez dyspozytora medycznego i dysponowania zespołami ratownictwa medycznego (Dz. U. poz. 66), które z dniem 31 grudnia 2018 r. utraci moc prawną.

Pełna treść projektu rozporządzenia w  sprawie Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego

Pełna treść projektu rozporządzenia ramowych procedur przyjmowania, obsługi zgłoszeń alarmowych i powiadomień o zdarzeniach oraz dysponowania zespołów ratownictwa medycznego przez dyspozytora medycznego

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz