Projekt dot. programu kursu z medycyny rodzinnej – do konsultacji

19 Grudnia 2018, 15:53 lekarz

Do konsultacji trafił w środę projekt rozporządzenia ws. ramowego programu kursu w dziedzinie medycyny rodzinnej. Celem kursu jest uzupełnienie wiedzy i umiejętności niezbędnych do udzielania świadczeń POZ przez lekarzy posiadających specjalizację I lub II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie pediatrii oraz lekarzom ze specjalizacją I stopnia w dziedzinie medycyny ogólnej lub specjalizację I lub II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie chorób wewnętrznych.

Projekt to realizacja ustawowego wymogu opracowania przez ministra zdrowia rozporządzenia, w którym określi ramowy program kursu obejmującego założenia organizacyjno-programowe, plan nauczania zawierającego rozkład zajęć, wykaz umiejętności i treści nauczania oraz warunki ukończenia kursu, uwzględniając zakres wiedzy i umiejętności niezbędne do udzielania świadczeń z zakresu POZ.

- Z uwagi na niewystarczającą liczbę lekarzy specjalistów medycyny rodzinnej lub specjalizujących się w tej dziedzinie medycyny, ustawa dopuszcza do udzielania świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej również lekarzy posiadających inne specjalizacje, tj. specjalizację I lub II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie pediatrii oraz posiadających specjalizację I stopnia w dziedzinie medycyny ogólnej lub specjalizację I lub II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie chorób wewnętrznych, jednakże pod warunkiem ukończenia kursu w dziedzinie medycyny rodzinnej – przypomniano w uzasadnieniu.

Odbycie kursu ma utrzymać na wysokim poziomie udzielanie świadczeń z zakresu POZ wszystkim pacjentom niezależnie od tego, który z ww. lekarzy będzie udzielał tych świadczeń – przekonuje resort.

Program kursu obejmuje swoim zakresem zagadnienia: zapewniania opieki zdrowotnej nad świadczeniobiorcą i jego rodziną, koordynacji opieki zdrowotnej nad świadczeniobiorcą w systemie ochrony zdrowia, określania potrzeb oraz ustalenia priorytetów zdrowotnych populacji objętej opieką oraz wdrażanie działań profilaktycznych, rozpoznawania, eliminowania lub ograniczania zagrożeń i problemów zdrowia fizycznego i psychicznego, zapewniania profilaktycznej opieki zdrowotnej oraz promocji zdrowia dostosowanych do potrzeb różnych grup społeczeństwa, zapewniania edukacji świadczeniobiorcy w odniesieniu do odpowiedzialności za własne zdrowie i kształtowanie świadomości prozdrowotnej.

Co z kosztami kursu?

MZ wskazało, że przewiduje się rozłożenie pokrycia kosztów odbycia kursu między świadczeniodawców i lekarzy. Z wyliczeń przeprowadzonych przez CMKP opartych o dotychczasowe kalkulacje kosztów odbytych kursów w 2017 r. wynika, że średni koszt kursu na jednego lekarza wynosił dotychczas ok. 710 zł przy założeniu grup 50-cio osobowych.

Jak przewiduje resort, corocznie począwszy od 2019 r. do 2024 r. kurs będzie podejmować ok. 200 lekarzy.

Z kolei nowi lekarze posiadający specjalizację I lub II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie chorób wewnętrznych oraz posiadający specjalizację I stopnia w dziedzinie medycyny ogólnej, nie będą zatrudniani w POZ po 2024 r. Po tym roku obowiązek odbycia kursu będą mieli wyłącznie lekarze posiadający specjalizację w dziedzinie pediatrii, dla których przewiduje się organizację kursu dla ok. 50 lekarzy rocznie.

Źródło: RCL

BPO

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz