Projekt dot. warunków realizacji dziennej długoterminowej opieki medycznej - do konsultacji

21 Grudnia 2018, 15:40 senior szpital

Wyodrębnienie warunków realizacji nowo zakwalifikowanego świadczenia gwarantowanego - dziennej długoterminowej opieki medycznej - przewiduje projekt rozporządzenia ws. świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej. Projekt w piątek skierowano do konsultacji.

Jak wskazał MZ w uzasadnieniu, kwalifikacja świadczenia wraz z wyodrębnieniem warunków realizacji świadczenia dzienna długoterminowa opieka medyczna pozwoli na poprawę sprawności oraz aktywności pacjentów, którzy po zakończeniu hospitalizacji wymagają rekonwalescencji.

- Wdrożenie elementów edukacji w zakresie usprawniania po okresie choroby oraz promocji zdrowia, przyczyni się także od poszerzenia wiedzy z zakresu zdrowego stylu życia, wydolności psychofizycznej, będzie miało wpływ na obniżenie wskaźnika ponownych hospitalizacji oraz odciążenie oddziałów szpitalnych w zapewnianiu opieki, która zapewnia dodatkowo proces usprawniania świadczeniobiorcy i wzmacniania jego umiejętności w samodzielnym wykonywaniu czynności dnia codziennego - podkreśla MZ. 

Jak czytamy, nowe świadczenie poprawi jakość życia i ograniczy niepełnosprawności  i zwiększy dostępność do świadczeń z zakresu leczenia, opieki i pielęgnacji oraz fizjoterapii.

- Dzienna długoterminowa opieka medyczna obejmuje świadczenia z zakresu pielęgnacji, opieki medycznej połączonej z kontynuacją terapii i procesem usprawniania w zakresie funkcjonalnym oraz usprawnianiem procesów poznawczych. Planuje się, że w zakresie świadczenia dziennej długoterminowej opieki medycznej będą realizowane następujące czynności i procedury: 1) świadczenia pielęgniarskie, w tym edukacja pacjenta dotycząca samoopieki i samopielęgnacji; 2) doradztwo w doborze odpowiednich wyrobów medycznych; 3) usprawnianie ruchowe; 4) stymulacja procesów poznawczych; 5) terapia zajęciowa; 6) przygotowanie rodziny i opiekunów pacjenta do kontynuacji opieki (działania edukacyjne) - wylicza MZ.

Szczegółowy opis świadczeń zdrowotnych udzielanych w trakcie realizacji świadczenia dziennej długoterminowej opieki medycznej określono w załączniku do rozporządzenia i zawiera on szereg procedur i działań podejmowanych przez zespół dziennej długoterminowej opieki medycznej w celu zapewnienia pacjentowi należytej opieki

Według wstępnych szacunków roczne koszty tego świadczenia to 24,7 mln zł.

Kto skorzysta z nowego świadczenia

Ze świadczenia dziennej długoterminowej opieki medycznej będą mogli pacjenci bezpośrednio po przebytej hospitalizacji, których stan zdrowia wymaga wzmożonej opieki pielęgniarskiej, nadzoru nad terapią farmakologiczną, kompleksowych działań usprawniających i przeciwdziałających postępującej niesamodzielności oraz wsparcia i edukacji zdrowotnej, a także doradztwa w zakresie organizacji opieki i leczenia osoby niesamodzielnej. Wsparcie będzie skierowane do osób niesamodzielnych, w szczególności do osób powyżej 65 r. ż., których stan zdrowia nie pozwala na pozostawanie wyłącznie pod opieką podstawowej opieki zdrowotnej i ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, a jednocześnie nie wymagają całodobowego nadzoru lekarskiego i pielęgniarskiego realizowanego w trybie stacjonarnym.

Czas realizacji świadczenia będzie ustalany indywidualnie przez zespół dziennej długoterminowej opieki medycznej, jednak nie może być krótszy niż 30 dni roboczych i nie dłuższy niż 120 dni roboczych.

Do świadczenia nie kwalifikują się świadczeniobiorcy korzystający ze świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej, opieki paliatywnej i hospicyjnej oraz rehabilitacji leczniczej, a także świadczeniobiorcy, w przypadku których podstawowym wskazaniem do objęcia ich opieką jest zaawansowana choroba psychiczna lub uzależnienie (korzystające ze świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień).

W projekcie przewidziano także dookreślenie zasad, na jakich możliwy jest pobyt w zakładzie opiekuńczo-leczniczym i pielęgnacyjno-opiekuńczym pacjenta, który ukończył 18 rok życia i posiada orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych.

Źródło: RCL

BPO

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz