Będą wyższe renty z tytułu niezdolności do pracy w 2019 r

22 Grudnia 2018, 13:30 wyroby medyczne niepełnosprawny wózek inwalidzki

21 grudnia Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw przewidującą m.in. podniesienie renty z tytułu niezdolności do pracy.

 

 

Głównym celem ustawy z 14 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o emeryturach rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw jest podniesienie wysokości kwot najniższych świadczeń oraz określenie na rok 2019 zasad waloryzacji świadczeń z gwarantowaną minimalną podwyżką. 

Ustawa przewiduje m.in. podwyższenie renty z tytułu niezdolności do pracy dla osób całkowicie niezdolnych do pracy do wysokości 1100 zł miesięcznie oraz dla osób częściowo niezdolnych do pracy do wysokości 825 zł miesięcznie. 

Poza tym ustawa zakłada podwyższenie wysokości m.in. : 

1) najniższej emerytury oraz renty rodzinnej do wysokości 1100 zł miesięcznie; 

2) kwoty świadczenia przedemerytalnego do kwoty 1140,99 zł miesięcznie.

Ustawa w art. 5 przewiduje, że w 2019 r. waloryzacja, która nastąpi od dnia 1 marca polegać będzie na podwyższeniu kwoty świadczenia, w wysokości przysługującej w dniu 28 lutego 2019 r., wskaźnikiem waloryzacji ustalonym zgodnie z art. 89 ustawy o emeryturach
i rentach z Funduszu ubezpieczeń społecznych, z zastrzeżeniem gwarantowanej kwoty podwyżki nie mniejszej niż 70 zł. 

W przypadku renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy i renty inwalidzkiej III grupy kwota waloryzacji wyniesie nie mniej niż 52,50 zł. W przypadku emerytury częściowej kwota waloryzacji wyniesie nie mniej niż 35 zł. 

Ustawa zapewnia waloryzację świadczeń emerytalno-rentowych na poziomie wynikającym z art. 89 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych zapewniając jednocześnie wzmocnienie poziomu otrzymywanych świadczeń przez otrzymujących najniższe świadczenia.  

Zgodnie z art. 6 ustawy - waloryzacji, na zasadach obowiązujących w 2019 r., będą podlegały: 

1) świadczenia z ubezpieczenia emerytalno-rentowego, o których mowa w art. 18 pkt 1–4 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników; 

2) świadczenia, o których mowa w art. 2 pkt 1 lit. a–c ustawy z dnia 10 grudnia 1993 r.
o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin; 

3) świadczenia, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1 lit. a–c, oraz miesięczne kwoty,
o których mowa w art. 15c ust. 3, art. 22a ust. 3 i art. 24a ust. 2 ustawy z dnia 18 lutego
1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin; 

4) emerytury i renty, o których mowa w art. 3 pkt 1–3 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r.
o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych; 

5) świadczenia, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 6–8 oraz art. 49, art. 50 i art. 52 ustawy
z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy
i chorób zawodowych; 

6) świadczenia przedemerytalne i zasiłki przedemerytalne, o których mowa w ustawie z dnia 30 kwietnia 2004 r. o świadczeniach przedemerytalnych; 

7) okresowe emerytury kapitałowe, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o emeryturach kapitałowych; 

8) emerytury, o których mowa w art. 1 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r.
o emeryturach pomostowych; 

9) świadczenie, o którym mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 22 maja 2009 r.
o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych; 

10) okresowa emerytura rolnicza, o której mowa w art. 15 ustawy z dnia 11 maja 2012 r.
o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw.

W przypadku emerytur rolniczych, art. 7 ustawy przewiduje, że w 2019 r. emerytura podstawowa, stanowiąca podstawę obliczania emerytur i rent z ubezpieczenia społecznego rolników, będzie podlegała podwyższeniu przy zastosowaniu ustawowego wskaźnika waloryzacji. Jednocześnie kwota podwyżki świadczenia z systemu ubezpieczeniowego rolników nie będzie mogła być niższa niż gwarantowana kwota podwyżki w wysokości 70 zł, określona w art. 5 ustawy.  

Art. 4 ustawy zawiera zmianę w ustawie z dnia 3 lipca 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1669). Ustawa wprowadza normę zgodnie z którą, doktoranci, którzy rozpoczęli studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020, nie podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu
i rentowym. 

Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 marca 2019 r., z wyjątkiem art. 4, art. 7 ust. 2
i art. 9, które wchodzą w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. 

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz

1 komentarz

URSZULA Środa, 26 Grudnia 2018, 21:36
Jak zwykle NASZE SPRAWIEDLIWE PAŃSTWO robi z nas emerytów dziadów! W tym roku dostałam około 40 zł rewaloryzacji, przy czym czynsz mieszkaniowy wzrósł mi o 70 zł! W tym roku zanosi się podobnie lub co najwyżej 70 zł. Co można kupić za takie pieniądze? Raz pójdę do sklepu albo do apteki i wydam całą podwyżkę! A mówili, że mamy dostać też 500+ jak dzieci. Jak zwykle obiecanki cacanki a głupiemu radość. A cały czas tołkują w mediach, jaki to my mamy ROZWÓJ GOSPODARCZY! I CO Z TEGO? KOGO ON DOTYCZY? BO NIE MNIE!