NFZ: zmiany w świadczeniach odrębnie kontraktowanych m.in. w cukrzycy

04 Stycznia 2019, 15:17 NFZ

Dodanie nowych świadczeń przewiduje m.in. projekt zarządzenia Prezesa NFZ ws. określenia warunków i realizacji świadczeń kontraktowanych odrębnie - przekazany w piątek do opiniowania. O jakie świadczenia chodzi?

Chodzi o projekt zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie.

Opinie i uwagi do projektu można przesyłać do 18 stycznia. 

- Zmiany wprowadzone niniejszym zarządzeniem polegają przede wszystkim na dodaniu nowych świadczeń w czterech zakresach świadczeń, odpowiadających nowym świadczeniom wprowadzonym do wykazu świadczeń gwarantowanych. W przedmiotowych zakresach utworzono nowe produkty rozliczeniowe, których struktura i wyceny wynikają z taryf świadczeń ogłoszonych przez Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji - czytamy w  uzasadnieniu.

Zmiany polegają na dodaniu 3 nowych produktów rozliczeniowych w 3 zakresach świadczeń odpowiadających trzem nowym świadczeniom wprowadzonym do wykazu świadczeń gwarantowanych:

1. Diagnostyka cukrzycy monogenowej,
2. Diagnostyka zaburzeń czynności układu pozapiramidowego w przebiegu schorzeń zwyrodnieniowych ośrodkowego układu nerwowego za pomocą radiofarmaceutyków,
3. Hemodiafiltracja (HDF).

Dodatkowo, w katalogu produktów do sumowania w KOC I do sumowania:w produkcie 5.10.00.0000150 Podanie immunoglobuliny anty RhD pacjentce RhD-ujemnej, dookreślono warunek, że koszt immunoglobuliny anty-RhD, nie przekracza wysokości urzędowej ceny zbytu, określonej w obwieszczeniu Ministra Zdrowia w sprawie wykazu leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego.

- Ponadto, na podstawie opracowanej przez Najwyższą Izbę Kontroli: Informacji o wynikach kontroli Żywienie pacjentów w szpitalach, w załączniku nr 1b do zarządzenia (Katalog produktów dodatkowych do sumowania w KOC I) dookreślono, że żywienie powinno być prowadzone zgodnie z aktualnymi zasadami określonymi w Standardach żywienia pozajelitowego i żywienia dojelitowego publikowanych przez Polskie Towarzystwo Żywienia Pozajelitowego i Dojelitowego, lub – w przypadku dzieci – zgodnie z zasadami określonymi przez Polskie Towarzystwo Żywienia Klinicznego Dzieci - czytamy w uzasadnieniu.

Z kolei w zakresie produktów związanych z leczeniem krwią i jej składnikami, dokonano aktualizacji wartości produktów, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za krew i jej składniki w 2019 r. 

Źródło: NFZ

BPO

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz