Narodowa Strategia Onkologiczna - co przewiduje projekt ustawy?

08 Stycznia 2019, 15:00 rak nowotwór chemioterapia onkologia pacjent

Cele i elementy Strategii, a także to, jak często będzie ona aktualizowana oraz kto wejdzie w skład specjalnego zespołu, który opracuje Narodową Strategię Onkologiczną - takie szczegóły zawiera podpisany we wtorek przez Prezydenta RP projekt ustawy.

Chodzi o projekt ustawy o Narodowej Strategii Onkologicznej Prezydent RP podpisał projekt ustawy o Narodowej Strategii...

Jakie cele strategii?

Cele jakie powinny zostać osiągnięte dzięki opracowaniu i wdrożeniu Strategii zostały sformułowane w art. 2 projektu ustawy. Są to:

- obniżenie zachorowalności na choroby nowotworowe przez edukację zdrowotną, promocję zdrowia i profilaktykę, w tym kształtowanie świadomości prozdrowotnej i propagowanie zdrowego stylu życia;

- poprawa profilaktyki, wczesnego wykrywania, diagnostyki i leczenia chorób nowotworowych;

- rozwój systemu opieki zdrowotnej w obszarze onkologii przez koncentrację działań wokół chorego i jego potrzeb, ze szczególnym uwzględnieniem poprawy jakości życia chorych i ich rodzin;

- zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości świadczeń opieki zdrowotnej w obszarze onkologii, udzielanych zgodnie z aktualną wiedzą medyczną;

- opracowanie i wdrożenie zmian organizacyjnych, które zapewnią chorym równy dostęp do koordynowanej i kompleksowej opieki zdrowotnej w obszarze onkologii;

- rozwój działalności szkoleniowej i edukacji oraz kształcenia kadr medycznych w obszarze onkologii;

- rozwój badań naukowych mających na celu poprawę i wzrost efektywności oraz innowacyjności leczenia chorób nowotworowych.

Jakie elementy będzie zawierała Strategia?

Projektowany art. 3 ustawy określa natomiast elementy, jakie powinna zawierać Strategia. Są to:

- analiza stanu profilaktyki, wczesnego wykrywania, diagnostyki i leczenia chorób nowotworowych;

- diagnoza i określenie działań, które powinny zostać podjęte w zakresie poprawy profilaktyki, wczesnego wykrywania, diagnostyki i leczenia chorób nowotworowych oraz osiągnięcia pozostałych celów wskazanych w art. 2;

- określenie priorytetów w zakresie poprawy profilaktyki, wczesnego wykrywania, diagnostyki i leczenia chorób nowotworowych oraz osiągnięcia pozostałych celów wskazanych w art. 2, a także działań zmierzających do realizacji tych priorytetów;

- wskazanie źródeł wiedzy na temat walki z chorobami nowotworowymi, opartych na dowodach naukowych i zgodnych z aktualną wiedzą medyczną, w celu wdrożenia działań i polityk zdrowotnych w obszarze onkologii;

- określenie szczegółowego sposobu realizacji Strategii;

- wskazanie podmiotów odpowiedzialnych za realizację działań  określonych w Strategii;

- wskazanie źródeł finansowania działań określonych w Strategii.

Roczne harmonogramy

Strategia będzie przyjmowana przez Radę Ministrów w drodze uchwały, na podstawie przedstawionego przez ministra zdrowia projektu. Będzie ona realizowana w oparciu o obejmujące okresy roku kalendarzowego harmonogramy wdrażania Strategii. Harmonogramy te będą w szczególności wskazywały koszty realizacji działań określonych w Strategii oraz źródła ich finansowania. Analogicznej jak projekt Strategii, również projekty harmonogramów wdrażania będą przyjmowane w drodze uchwały przez Radę Ministrów.

Projekt zakłada konieczność aktualizacji Strategii nie rzadziej niż raz na 5 lat. 

Jako podmioty realizujące działania określone w Strategii wskazano organy i instytucje publiczne oraz podmioty działające w systemie ochrony zdrowia. W projekcie przewidziano, że będą one mogły współdziałać z samorządami zawodów medycznych, organizacjami społecznymi, w tym organizacjami zrzeszającymi pacjentów, do których zadań statutowych należy ochrona praw chorych na choroby nowotworowe, oraz innymi podmiotami zainteresowanymi wsparciem działań określonych w Strategii. 

Co z finansowaniem?

Strategia będzie finansowana ze środków publicznych. jednocześnie projekt ustawy wprowadza możliwość finansowania Strategii również ze środków innych niż publiczne, jeżeli taki sposób zostanie przewidziany w harmonogramie wdrażania Strategii.

Sprawozdania z realizacji przed Sejmem

Organem koordynującym działania określone w Strategii, monitorującym realizację Strategii oraz opracowującym roczne sprawozdanie z realizacji będzie minister zdrowia. Roczne sprawozdanie za poprzedni rok kalendarzowy minister ma przedstawiać Sejmowi nie później niż do 31 maja.

Zespół ds. Narodowej Strategii Onkologicznej

W celu opracowania projektu Strategii, jej aktualizacji oraz harmonogramów jej wdrażania, projekt ustawy przewiduje utworzenie Zespołu do spraw Narodowej Strategii Onkologicznej, działającego przy ministrze zdrowia. W skład Zespołu Wejdą:

- przedstawiciele ministra zdrowia;

- po jednym przedstawicielu Prezydenta RP, NFZ, Konferencji Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych;

- po jednym przedstawicielu towarzystw onkologicznych - Polskiego Towarzystwa Onkologii, Polskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej, Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów, Polskiego Towarzystwa Onkologii i Hematologii Dziecięcej, Polskiego Towarzystwa Radioterapii Onkologicznej,  Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej, Towarzystwa Chirurgów Polskich, Towarzystwa Chorób Płuc, Polskiego Towarzystwa Kardio-Torakochirurgów, Polskiego Towarzystwa Urologii oraz Polskiego Towarzystwa Ginekologii Onkologicznej;

- przedstawiciele organizacji zrzeszających  pacjentów, do których zadań statutowych należy ochrona praw chorych na choroby nowotworowe.

Członkowie zespołu będą powoływani i odwoływani przez ministra zdrowia. Minister wskaże ponadto przewodniczącego Zespołu.

W pracach zespołu - jak przewiduje projekt ustawy - będą mogły uczestniczyć również inne osoby zaproszone przez przewodniczącego. Zespół będzie pracował do 31 grudnia 20130 r. - zapisano w projekcie.

Projekt został opracowany w Biurze Prawa i Ustroju z inicjatywy ekspertów Narodowej Rady Rozwoju sekcja Ochrony zdrowia pod kierunkiem prof. Piotra Czauderny i we współpracy z Ministerstwem Zdrowia oraz Polskim Towarzystwem Onkologicznym.

BPO

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz