Prawa pacjenta: rodzic naładuje bezpłatnie telefon, ale nie zje obiadu

09 Stycznia 2019, 14:41 szczepienie dziecko

Czy obiecywane przez Ministerstwo Zdrowia przepisy gwarantujące, że np. rodzice towarzyszący dziecku w szpitalu czy opiekunowie dorosłych osób niepełnosprawnych, nie będą ponosić żadnych kosztów w szpitalu obejmą np. udostępnienie fotela albo łóżka. Zapisy z projektu były bardzo nieprecyzyjne. Jest ich nowa wersja. 

Pod koniec listopada do konsultacji społecznych trafił projekt ustawy o prawach pacjenta. Na etapie prac w rządzie - Komitecie Rady Ministrów - trzeba było wyjaśnić m.in. co dokładnie będą mogli egzekwować rodzice i opiekunowie od szpitali. 

Do projektu wpisano, że zapisów dotyczących opłat „nie stosuje się w przypadku dodatkowej opieki pielęgnacyjnej, o której mowa w art. 34 ust. 3".

Samorządy i szpitale: kto za to zapłaci

Co dokładnie oznacza dodatkowa opieka pielęgnacyjna nie wyjaśniono. W wyniku otrzymanych uwag, w tym m.in. w ramach Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, przepis uległ modyfikacji.

- Podmioty, które przedstawiły swoje stanowisko w tej sprawie, zwracały uwagę, że w praktyce prawo pacjenta do dodatkowej opieki pielęgnacyjnej bywa interpretowane bardzo szeroko - zwraca uwagę w opublikowanym dziś piśmie wiceminister Józefa Szczurek- Żelazko.

Określono, że pobyt przedstawiciela ustawowego lub opiekuna faktycznego osoby małoletniej albo posiadającej orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności nie może wiązać się z ponoszeniem przez tę osobę dodatkowych kosztów. Ale to jak przyznaje MZ może być rozumiane jako możliwość całodobowego pozostania przy takim pacjencie i korzystania z podstawowej infrastruktury szpitala (naładowania telefonu, skorzystania z toalety), może jednak również oznaczać konieczność zapewnienia przez podmiot leczniczy miejsca do spania wraz z pościelą lub całodziennych posiłków.

Co wyłączono z zapisu?

W czasie konsultacji wnioskowano o doprecyzowanie projektowanych regulacji. Zgodnie z nowym brzmieniem ww. ust 4 otrzymał brzmienie: „4. Przepisów ust. 1-3 nie stosuje się w przypadku dodatkowej opieki pielęgnacyjnej, o której mowa w art. 34 ust. 3, z wyłączeniem posiłków, użytkowania pościeli oraz dodatkowego łóżka zakładu leczniczego-podmiotu, o którym mowa w ust. 1.".

- Należy również wskazać, że pobyt opiekunów lub rodziców dzieci przebywających w szpitalach nie jest odrębnie wykazywany w informacji o kosztach przekazywanych do Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji w procesie taryfikacji świadczeń. Każdy świadczeniodawca przedstawia dane kosztowe dotyczące ponoszonych kosztów, w tym kosztów stałych, ujętych w poszczególnych kosztach rodzajowych OPK (ośrodków powstawania kosztów), takich jak: zużycie wody i energii elektrycznej, środków czystości. Jeżeli rodzic korzysta z ww. zasobów podmiotu leczniczego, to można przyjąć, że ich zużycie jest również wykazywane. W związku z czym koszty te są uwzględniane w procesie taryfikacji świadczeń i z ich tytułu nie powinna być pobierana opłata.

Kosztów jak zwykle nie ma

Resort finansów opiniując projekt zwrócił uwagę, że nie oceniono skutków finansowych zmiany. Wystąpił o uzupełnienie Oceny Skutków Regulacji. 

Prośna ta została uwzględniona przez.... stwierdzenie, że wejście w życie projektowanej ustawy nie spowoduje dodatkowych skutków finansowych dla sektora finansów publicznych, w tym dla budżetu państwa i budżetów jednostek samorządu terytorialnego. To bardzo częsty zapis w projektach, choć jeśli rodzice i opiekunowie będą częściej towarzyszyć pacjentom, koszty mediów dla placówek będą z pewnością wyższe. 

Aleksandra Kurowska

Zobacz również:

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz