Badania w POZ: ministerstwo wydłuża konsultacje. Duże zainteresowanie zmianami

09 Stycznia 2019, 15:09 lekarz

Ze względu na duże zainteresowanie, Ministerstwo Zdrowia postanowiło wydłużyć do 24 stycznia konsultacje projektu nowelizacji rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej dotyczącego m.in. badań pod kątem boreliozy.

Wydłużanie konsultacji zdarza się dość rzadko. Termin zgłaszania uwag kończyłby się jutro. 

Więcej badań

Projekt przewiduje m.in. wprowadzenie do pakietu badań diagnostycznych wykonywanych na zlecenie lekarza POZ, badań stosowanych do określenia poziomu żelaza oraz witaminy D3. Miałaby też być możliwość zlecenia badań diagnostycznych ukierunkowanych na wykrywanie infekcji Borrelia, co według MZ pozwoli lekarzom POZ na wczesne postawienie diagnozy oraz rozpoczęcie leczenia, co sprzyjać będzie zapobieganiu rozwojowi choroby i jej powikłaniom oraz obniży koszty leczenia.

W leczeniu wirusowego zapalenia wątroby typu C ważne jest wczesne wykrycie zakażenia wirusem, a po jego wykryciu ustalenie terapii i rozpoczęcie leczenia specjalistycznego w celu przeciwdziałania przejścia z ostrej fazy choroby w przewlekłą, postępowanie takie obniża koszty leczenia, zwiększa szanse na powrót do zdrowia eliminując czynnik związany z oczekiwaniem na udzielenie świadczeń w AOS.

- To sprawy ważne dla pacjentów, ale koszty zmian są mocno niedoszacowane. Mamy zlecać o wiele więcej badań, ale nie przewidziano przekazania na ten cel wystarczających środków. Poprosiliśmy o policzenie na nowo kosztów i rozważenie czy wszystkie te zadania powinny być realizowane akurat w POZ. Np. jeśli chodzi o osoby z podejrzeniem boreliozy, chodzi o bardzo szerokie grupy pacjentów - mówi Jacek Krajewski, szef Porozumienia Zielonogórskiego.

Ponadto zwraca uwagę, że wynik badania może mimo choroby być fałszywie ujemny, ze względu na wczesne stadium, albo wręcz przeciwnie fałszywie dodatni, ze względu na inne czynniki. 

Jak poinformowała przewodnicząca Porozumienia Pracodawców Ochrony Zdrowia Bożena Janicka w tej sprawie odbyło się w poniedziałek spotkanie z wiceministrem Januszem Cieszyńskim w ministerstwie zdrowia.

W trakcie spotkania PPOZ zgłosiło do projektu uwagi dotyczące m.in. konieczności doprecyzowania konkretnego wieku na wykonanie bilansu, a nie przedziału wiekowego np. 9-11 lat, doprecyzowania w zakresie pacjentów z chorobami rzadkimi, którzy są odpowiednio kodowani przez placówki stawiające rozpoznanie - udostępnianie rejestru placówkom opieki zdrowotnej (Orpha). Ponadto PPOZ pozytywnie zaopiniowało planowane rozszerzenia diagnostyczne dla polskiego społeczeństwa, wskazując na: konieczność wskazania i dookreślenia grup docelowych, dokonanie poprawek w zakresie cen wykonywanych badań i ich urealnienie zgodnie z cenami obowiązującymi w laboratoriach, opracowanie rozliczania tych świadczeń/badań diagnostycznych jednostkowo w POZ (nowe zadanie, finansowane przez NFZ), konieczność ponownego oszacowania tego przedsięwzięcia i analizy możliwych finansowo rozwiązań w tym zakresie.
 
Ponadto PPOZ uważa za konieczne rozważenie wprowadzenia profilaktyki chorób odkleszczowych - szczepienia przeciwko kleszczowemu zapaleniu mózgu. 
 

Pielęgniarki szkolne

MZ postanowiło też uregulować terminy świadczeń udzielanych przez lekarza oraz pielęgniarkę lub higienistkę szkolną w środowisku nauczania i wychowania (wizyty patronażowe, badania bilansowe, w tym testy przesiewowe) i prawidłowego ich rozliczania przez świadczeniodawców, wprowadza się terminy udzielania świadczeń uwzględniające tylko wiek dziecka, w miejsce dotychczasowego opisu uwzględniającego wiek dziecka, a następnie system edukacyjny.

Projektowane przepisy mają na celu umożliwienie świadczeniodawcom prawidłowe, terminowe udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu profilaktycznych badań lekarskich (bilans zdrowia), obejmujących ocenę rozwoju fizyczno-emocjonalnego oraz przeprowadzanie testów przesiewowych w celu wykrywania czynników ryzyka wystąpienia choroby.

 

Lepsza dostępność - czy na pewno?

MZ tłumaczy, że celem zaproponowanych zmian jest "zwiększenie dostępności do technologii medycznych, które dotychczas nie były dostępne dla pacjentów w ramach świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, a mają znaczenie dla poprawy zdrowia oraz jakości życia świadczeniobiorców".

Ma wzrosnąć jakość, a na dodatek zmiana ma korzystnie wpłynąć na wydłużenie życia pacjentów. 

Bez sfinansowania badań na takim poziomie, by lekarze nie musieli dokładać do ich realizacji, przynajmniej część zapisów może pozostać martwa. 

 

Aleksandra Kurowska

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz