Sejmowi legislatorzy punktują projekt o Agencji Badań Medycznych

11 Stycznia 2019, 16:01 prawo przepisy

Wątpliwości dotyczące wymagań stawianych kandydatom do kadry kierowniczej Agencji Badań Medycznych, warunków stawianych kandydatom do Rady Agencji, gwarancji zachowania bezstronności przy wyborze projektów, na które zostanie przeznaczone dofinansowanie - m.in. takie zastrzeżenia ma Biuro Analiz Sejmowych do projektu o ABM.

Pierwsze czytanie projektu ma odbyć się już we wtorek na posiedzeniu sejmowej komisji zdrowia.

Według opinii sejmowych legislatorów, zapisane w projekcie ustawy wymagania stawiane osobom, które miałyby pełnić funkcje kierownicze w Agencji są niejednolite (np. Prezes powinien posiadać co najmniej stopień doktora habilitowanego n. med., natomiast dwóch z trzech jego zastępców może posiadać – tytuł zawodowy magistra).

Według biura, nie można przyjąć, iż zróżnicowanie wymagań wynika ze specyfiki zadań, które mają być wykonywane przez poszczególne osoby, bowiem zadania Prezesa i jego zastępców mają być określone dopiero w statucie.

Procedury konkursowe na stanowiska kierownicze

Ponadto zdaniem biura, projektowane przepisy nie przewidują procedury konkursowej mającej na celu wybór najlepszych kandydatów na stanowiska kierownicze. - Ponieważ otwarte i konkurencyjne nabory mogłyby przyczynić się do realizacji celów projektowanej ustawy, warto rozważyć wprowadzenie regulacji przewidujących wyłanianie kadry kierowniczej Agencji w drodze postępowania konkursowego (podobnego do tego dotyczącego np. wyboru Prezesa NFZ i jego zastępców czy też wyłaniania kadry kierowniczej Narodowego Centrum Nauki oraz Narodowego Centrum Badań i Rozwoju) - czytamy.

Z kolei zamiast zapisów o odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia dotyczącego m.in. „znajomości języka angielskiego w stopniu umożliwiającym swobodne porozumiewanie się, również w sprawach dotyczących działalności badawczo-rozwojowej”, lepiej według biura, wprowadzić zapis o sposobie weryfikacji umiejętności językowych kandydatów do kadry kierowniczej.

Nieprecyzyjne zapisy o wiedzy i doświadczeniu członków Rady

Podobne wątpliwości budzi odpowiedzialność karna za złożenie przez kandydata na członka Rady fałszywego oświadczenia o posiadaniu wiedzy i doświadczenia zawodowego w dziedzinie badań naukowych.

Także warunki, jakie musi spełniać członek Rady Agencji, nie zawierają – w opinii biura -  precyzyjnych kryteriów, które pozwalałyby stwierdzić, że wiedza i doświadczenie zawodowe kandydata są wystarczające do pełnienia funkcji, dlatego warto rozważyć wprowadzenie posiadania przez członka Rady Agencji stopnia lub tytułu naukowego.

Kandydat na członka Rady będzie – w myśl projektu - m.in. oświadczał, iż posiada wiedzę i doświadczenie zawodowe w dziedzinie badań naukowych. Niemniej  - jak podkreśla BAS - posiadanie wiedzy jak i doświadczenia jest cechą stopniowalną, tj. można ją posiadać w mniejszym albo większym zakresie. Stąd spełnienie tego wymagania przez członka Rady, a tym samym prawdziwość złożonego przez niego oświadczenia, może być oceniana różnie przez składającego oświadczenie i organy stosujące prawo. Dlatego, według BAS projektowane przepisy mogą być niezgodne z art. 42 Konstytucji, z którego wynika nakaz określania znamion czynu zabronionego w sposób maksymalnie precyzyjny i jednoznaczny.

Jednym z potencjalnych rozwiązań może być np. wskazanie wymogów dotyczących tytułów naukowych. 

Bezstronność przy wyborze projektów

- Projektowane regulacje w niedostatecznym stopniu gwarantują zachowanie bezstronności przy wyborze projektów, na które zostanie przeznaczone dofinansowanie  - uznali prawnicy.

Proponują wprowadzenie bezwzględnego zakazu podejmowania dodatkowego zatrudnienia przez Prezesa i jego zastępców. - Ponadto warto byłoby rozważyć dodanie regulacji, w świetle których osoba zajmująca stanowisko Prezesa (jego zastępcy) podlegałaby wyłączeniu od udziału w postępowaniu konkursowym w przypadku, gdy pozostawałaby z wnioskodawcą w określonym stosunku prawnym lub faktycznym – czytamy.

Doprecyzować zapisy o odwołaniu Prezesa

Według sejmowych legislatorów zasadne wydaje się rozszerzenie zapisów dotyczących odwoływania Prezesa Agencji i wskazanie, że minister może to zrobić także w przypadku działania niezgodnego z prawem oraz zasadami celowości. Obecny zapis mówi o odwołaniu „w przypadku działania niezgodnego z zasadami rzetelności i gospodarności”.

Źródło: Sejm.gov.pl

BPO, AK

 Zobacz również:

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz

1 komentarz

BEDRONKA Poniedziałek, 14 Stycznia 2019, 8:46
szybko szybko- ale po wyborach sie TO COS SIE ZLIKWIDUJE