NFZ: Nieprawidłowości w 80 proc. skontrolowanych aptek

15 Stycznia 2019, 9:57 Apteka

W III kwartale 2018 r. Oddziały Wojewódzkie NFZ przeprowadziły łącznie 249 postępowań kontrolnych w aptekach. Jedynie 49 przypadkach nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie realizacji recept refundowanych - wynika z informacji przekazanych przez NFZ.

III kwartale 2018 r. Oddziały Wojewódzkie NFZ przeprowadziły łącznie 249 postępowań kontrolnych w aptekach, z czego 233 kontrole zakończyły się przekazaniem zaleceń pokontrolnych. W 49 przypadkach (20 proc. wszystkich kontroli) nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie realizacji recept refundowanych. 76 punktów (30 proc. wszystkich)  poddanych kontroli otrzymało ocenę negatywną, a w 124 przebytych kontroli (50 proc. wszystkich) zakończyło się oceną pozytywną z jednoczesnym wskazaniem uchybień, nieprawidłowości .

Lepiej niż w II kwartale

W II kwartale 2018 r. Oddziały Wojewódzkie NFZ przeprowadziły łącznie 2011) postępowań kontrolnych w aptekach, z czego 186 kontroli zakończyło się przekazaniem zaleceń pokontrolnych. Tylko 26 przypadkach nie stwierdzono uchybień.

Co było przedmiotem kontroli?

 W wyniku przeprowadzonych kontroli stwierdzono nieprawidłowości w zakresie m.in.; danych niezbędnych do realizacji recepty na leki refundowane dotyczących pacjenta, osoby wystawiającej receptę, świadczeniodawcy, przepisanych refundowanych leków oraz prawidłowej realizacji recepty przez osobę wydającą lek z apteki:

- realizacja recept pomimo braku, niepełnych lub nieczytelnych danych pacjenta bądź osoby uprawnionej do wystawiania recept, w tym: brak podpisu, pieczątki przy zaordynowanych lekach bądź naniesionych poprawkach;

- brak daty wystawienia recepty;

- nieprawidłowe lub niepełne dane dotyczące przepisanych leków, niespełniające wymogów rozporządzenia w sprawie recept lekarskich; realizacja recept przed datą realizacji bądź po dacie ważności;

- brak potwierdzenia realizacji recepty, tj. brak na rewersie recepty imienia i nazwiska osoby wydającej lek w formie nadruku, pieczęci bądź podpisu;

- wydanie bezpłatnie leków osobom z uprawnieniami dodatkowymi bez ich sprawdzenia oraz odnotowania na rewersie recepty rodzaju i numeru dokumentu potwierdzającego te uprawnienia;

- wydanie leków w ilości większej niż przepisana przez lekarza, a także gdy lekarz nie określił lub określił nieprawidłowo: sposób dawkowania, wielkość opakowania lub dawkę leku;

- realizacja recept niezgodnie z odpłatnością określoną na recepcie;

- realizacja recept przez osobę nieposiadającą kwalifikacji do ich realizacji;

- realizacja recepty na lek z grupy 1-N pomimo rozbieżności między ilością substancji czynnej zapisaną słownie i zapisaną liczbowo;

- realizacja recept na leki narkotyczne lub psychotropowe z innymi lekami na 1 recepcie;

- realizacja recepty wypisanej na blankiecie należącym do innego lekarza;

- błędnie ustalona wysokość marży detalicznej dla leków; błędna wycena leków recepturowych;

  • prawidłowego otaksowania recepty i zgodności z danymi przekazywanymi w raportach statystycznych do NFZ:

- niepełne lub nieprawidłowe otaksowanie recept (niepełne lub nieprawidłowe dane itp.);

- przekazywanie przez apteki w komunikacie elektronicznym innych danych niż odczytane ze zrealizowanych recept w aptekach (w tym: data wystawienia recepty, PESEL pacjenta, REGON świadczeniodawcy, identyfikator oddziału NFZ);

- niesprawozdanie uprawnień dodatkowych;

- niesprawozdanie adnotacji „nie zamieniać”;

- niesprawozdanie daty realizacji "od dnia”;

- brak informacji o wydaniu odpowiednika;

- niepodanie informacji o uprawnieniu dodatkowym;

- nieterminowe przekazanie danych o obrocie lekami w formie Zbiorczych Zestawień Recept;

- nieprzekazanie w zestawieniach szczegółowych ceny hurtowej brutto użytego składnika farmaceutycznego/ opakowania lub przekazanie błędnej ceny hurtowej składnika lub błędnej wartości składnika;

- przekazanie zestawienia zbiorczego w formie elektronicznej po upływie terminu;

  • braku poinformowania OW NFZ o zmianach w ewidencji osób zatrudnionych w aptece; rozbieżność pomiędzy personelem zgłoszonym do umowy z OW NFZ a faktycznie realizującym recepty refundowane w aptece;
  • nieprzedstawienia recept do kontroli;
  • braku faktur zakupu leków.

źródło: NFZ

JK

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz

3 komentarze

reCAPTCHA Wtorek, 15 Stycznia 2019, 19:00
Kto zarobił a kto stracił? I ile?
Mariusz Politowicz Wtorek, 15 Stycznia 2019, 13:47
Sama liczba nieprawidłowości wyraźnie pokazuje, do jakiego absurdu jest posunięty stopień skomplikowania prostego (w teorii) listu (= recepty) lekarza do aptekarza.
znafcax Środa, 16 Stycznia 2019, 9:59
Socjalizm bohatersko walczy z problemami, które sam stwarza i które w innych ustrojach nie są znane.